Τετάρτη , 24 Απριλίου 2024
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

15 θέματα για την Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων

Η 6η  τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων

«Πρόσκληση 6ης σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν.3852/10, όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει από το άρθρο 77 Ν.4555/2018).
***

Σας προσκαλούμε στην 6η  τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 2ου ορόφου του Δημαρχείου (Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Θέμα 1⁰ Έγκριση ή μη 3ου Πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού περί κατακύρωσης διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» προϋπ. 202.496,00 €
Εισηγητής Πρόεδρος

ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΑ
Θέμα 2⁰ Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου Δήμου Λαμιέων και καθορισμός δικηγορικής αμοιβής, αναφορικά με την κατάθεση ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΛΟΓΩΝ στη με Α.Π.Κ. : Ε494/22-02-2021 αίτηση ακύρωσης του Δήμου Λαμιέων, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, κατά της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/90309/5929 από 11.12.2020 Απόφασης του Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τίτλο «Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) του έργου: «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Σ.Π.Η.Ε.) συνολικής ισχύος 34,5 MW (15 Α/Γ) στη θέση «Τούρλα – Βλιτοτσούμαρο» του Δ. Λαμιέων, Π.Ε. Φθιώτιδας» και των συνοδών σε αυτό έργων της εταιρίας ΑΙΟΛΙΚΗ ΟΙΤΗΣ Ε.Π.Ε.
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 3⁰ Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου Δήμου Λαμιέων και καθορισμός δικηγορικής αμοιβής, αναφορικά με την από 05-7-2023 και με Α.Π.Κ. : 1063/Π-ΑΠ/275/5-7-2023, στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας αίτηση (προσωρινής τιμής μονάδας και αναγνώρισης δικαιούχων αποζημίωσης) των : 1. Αναστάσιου Τσουλάνα του Λουκά, 2. Λουκά Τσουλάνα του Αναστασίου, 3. Χριστίνας-Αγγελικής Τσουλάνα του Αναστασίου, 4. Γεωργίου Τσουλάνα του Λουκά, 5. Λουκά Τσουλάνα του Γεωργίου, 6. Χριστίνας Τσουλάνα του Γεωργίου κατά του Δήμου Λαμιέων
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 4⁰ Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου Δήμου Λαμιέων και καθορισμός δικηγορικής αμοιβής, αναφορικά με την από 24-1-2024 και με Α.Π.Κ. : 147/Π-ΕΓ/31/2-2-2024, στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας αγωγή(εργατική) του Βλασίου Γ. Καρανάσιου κατά του Δήμου Λαμιέων
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 5⁰ Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου Δήμου Λαμιέων και καθορισμός δικηγορικής αμοιβής, αναφορικά με την από 13-11-2023 και με Α.Π.Κ. : 1758/Π-ΕΓ/473/15-11-2023, στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας αγωγή (εργατική) του Βλασίου Γ. Καρανάσιου κατά του Δήμου Λαμιέων.
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 6⁰ Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο κ. Παναγιώτη Κατσαντώνη, προκειμένου να παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας κατά τη συζήτηση της με αριθ. κατ. 1763/ΠΑΠ/474/15-11-2023 αίτησης καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος και αναγνώρισης δικαιούχων των : 1. Ιωάννη Συρογιάννη κ.λπ. κατά των : 1. Δήμου Λαμιέων κ.λπ. – Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου».
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 7⁰ Παραίτηση από το δικόγραφο της με Α.Π.Κ. : 110 / 28-12-2023 αγωγής (αναγνωριστικής κυριότητας-διεκδικητικής) του Δήμου Λαμιέων κατά των :

1. Κωνσταντίνου Τσιμιτσέλη του Ιωάννη, 2. Φωτεινής Τσιμιτσέλη του Ιωάννη, 3. Σπυρίδωνος Τσιμιτσέλη του Ιωάννη, 4. Αθανασίου Μούρκου του Νικολάου, 5. Θεοφάνη Μούρκου του Δημητρίου – διορισμός πληρεξούσιου
δικηγόρου και καθορισμός δικηγορικής αμοιβής για την άσκηση, στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο, νέας αγωγής (αναγνωριστικής κυριότηταςδιεκδικητικής) του Δήμου Λαμιέων κατά των : 1) κληρονόμων του Κων. Τσιμιτσέλη, καθώς και των : 2) Φωτεινής Ι. Τσιμιτσέλη, 3) Σπυρίδωνος Ι. Τσιμιτσέλη, 4) Αθανασίου Νικ. Μούρκου, 5) Θεοφάνη Δημ. Μούρκου.
Εισηγητής Πρόεδρος

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Θέμα 8⁰ Εξειδίκευση πίστωσης για την συνδιοργάνωση με το Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτών της εκδήλωσης – αφιέρωμα στην «Ημέρα της Γυναίκας», που θα πραγματοποιηθεί στη Δημοτική Πινακοθήκη Λαμίας “Αλέκος
Κοντόπουλος”
Εισηγητής Πρόεδρος

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ
Θέμα 9⁰ Έγκριση του 1ου Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικών Προσφορών και Ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη του έργου «Τμήμα 2 – «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού
Τμήματος Λαμίας -1.Δημιουργία Δικτύου Πεζοδιαδρομών στους Βασικούς Άξονες της Περιοχής Παρέμβασης – οδός Κύπρου»
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 10⁰ Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών -Τακτοποιητικού του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ»
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 11⁰ Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού-Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών (3ου ΑΠΕ) του έργου : «Εργασίες αναβάθμισης ανοικτού κολυμβητηρίου».
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 12⁰ Αποδοχή χρηματοδότησης της Πράξης «Αποκατάσταση ζημιών σε οδικό δίκτυο και υποδομές λόγω κακοκαιρίας «ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ» του Δ. Λαμιέων»
(ΤΠΑ ΥΠΕΣ 21-25)
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 13⁰ Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ».
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 14⁰ Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής Εργασιών, του έργου: « ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (οδών, Κ.Χ, κλπ».
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 15⁰ Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΚ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ» , προϋπολογισμού 45.000,00€
Εισηγητής Πρόεδρος

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Τι είναι όμως η περιτοναϊκή καρκινωμάτωση;

Γράφει ο Κωνσταντίνος Στάμου, Γενικός Χειρουργός, Διευθυντής Β΄ Χειρουργικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ, Αναπλ. Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *