Παρασκευή , 9 Δεκεμβρίου 2022
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

9 θέματα στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καμένων Βούρλων

Η πρόσκληση και τα θέματα της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καμένων Βούρλων:

Καλείσθε να συµµετέχετε στην δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής
Επιτροπής, που θα διεξαχθεί, στις 28 ∆εκεµβρίου 2020, ηµέρα ∆ευτέρα και από ώρα 12.30
µ.µ. έως 13.30 µ.µ., για να συζητήσουµε και λάβουµε απόφαση στα θέµατα της ηµερήσιας
διάταξης.

Ακολουθήστε μας  στο facebook

Σε εφαρµογή των νέων προληπτικών µέτρων για την προστασία της δηµόσιας υγείας,
ανακοινώνεται ότι για λόγους πρόληψης και προστασίας της δηµόσιας υγείας, σύµφωνα µε την
αριθµ. 426 εγκύκλιο (Α∆Α: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-Υ∆4), η συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής της
∆ευτλερας 28-12-2020, θα διεξαχθεί δια περιφοράς.
Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς, τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής
θα µπορούν να ψηφίσουν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, µέσω τηλεφώνου στο 2235350037
(Χονδροδήµου Λουκία, Γραµµατεία Οικονοµικής Επιτροπής) και µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: lxondrodimou@mwlos.gr και από ώρα 12.30µ.µ. έως 13.30 µ.µ.
Μετά το πέρας της ώρα λήξης, καµία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (σχετ. η από 8/12/2020 αγωγή της Ανωνύµου Εταιρείας
««KAFSIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

2. Πρόσληψη προσωπικού συνολικού αριθµού δώδεκα (12) ατόµων, διαφόρων
ειδικοτήτων, µε σύµβαση εργασίας Ι.∆.Ο.Χ., χρονικής διάρκειας από την ηµεροµηνία
υπογραφής της σύµβασης έως και 5-7-2021, για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων και
επειγουσών αναγκών και συγκεκριµένα της άµεσης ανάγκης λήψεως προληπτικών ή
κατασταλτικών µέτρων και περιορισµού της διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19 λόγω
σοβαρής απειλής της δηµόσιας υγείας

3. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής ηλεκτρονικής κλήρωσης ΜΗΜΕ∆ διενέργειας
ηλεκτρονικού διαγωνισµού του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
∆ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ», προϋπολογισµού
1.205.000,00€ (µε Φ.Π.Α.).

4. Έγκριση 3ουΠρακτικού (ΙΙΙ) της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού
∆ιαγωνισµού (Α/Α ΕΣΗ∆ΗΣ: 96073)µε τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ
LED ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ»

5. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισµός όρων συνοπτικού διαγωνισµού για την
Συντήρηση υλικού, λογισµικού, δικτύων και εργασίες µηχανογράφησης επεξεργασίας
δεδοµένων

6. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών- συγγραφή υποχρεώσεων και όρων συνοπτικού
διαγωνισµού για την προµήθεια εφαρµογών, αναλωσίµων, ανταλλακτικών και εξοπλισµού
µηχανογράφησης

7. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του
διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισµού της προµήθειας µε τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΚΑΙ ΤΑ
ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ»

8. Εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας σχετικά µε την επιβολή και τον καθορισµό του
συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισµού, έτους 2021

9. Εισήγηση για τον καθορισµό των συντελεστών των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης για
το οικονοµικό έτος 2021

Ο Πρόεδρος

Συκιώτης Ιωάννης

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

ΠΑΣ Λαμία – Α.Ε. ΨΥΧΙΚΟΥ για την 6η αγωνιστική της FUTSAL LEAGUE

Το Ψυχικό αντιμετωπίζει ο ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 για την στα πλαίσια της 6ης αγωνιστικής της …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *