Κυριακή , 1 Οκτωβρίου 2023
Ακολουθήστε μας στο facebook

Αναβάθμιση και βελτίωση του μηχανοστασίου & κολυμβητηρίου Καρπενησίου με 154.000,00€

Ανοικτό διαγωνισμό προκηρύσσει ο Δήμος Καρπενησίου που αφορά στην προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού αναγκαίου για τη συντήρηση, αναβάθμιση και βελτίωση του μηχανοστασίου του κολυμβητηρίου Καρπενησίου. Το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει υδραυλικό εξοπλισμό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Ο εξοπλισμός θα παραδοθεί εγκατεστημένος σε λειτουργία.

Αναλυτικά στοιχεία και προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών και υλικών καθώς και οι εργασίες ενσωμάτωσής τους, περιγράφονται στα τεύχη Τεχνικής Περιγραφής και Τεχνικών Προδιαγραφών. Τα προς προμήθεια είδη είναι: «Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων» και «Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός». Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε ποσό ίσο με 124.193,55€ μη συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ (24%) ή αντίστοιχα ποσό ίσο με 154.000,00€συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 120 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 31η Αυγούστου 2023 και ώρα 23:30. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

 

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Ένας τυφώνας έφερε στη Βρετανία σπάνια πουλιά από την Αμερική

Ένας αριθμός-ρεκόρ «εξαιρετικά σπάνιων» βορειοαμερικανικών ωδικών πτηνών έφτασε στη Βρετανία λόγω του τυφώνα Λι. Σπάνια …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *