Κυριακή , 14 Απριλίου 2024
Ακολουθήστε μας στο facebook

Δήμος Λαμιέων: 10η τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής

Δείτε τα θέματα της 10ης τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων

«Πρόσκληση 10ης σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν.3852/10,όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει από το άρθρο 77 Ν.4555/2018)

Σας προσκαλούμε στην 10η τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Μαρτίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 2ου ορόφου του Δημαρχείου (Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Θέμα 1⁰ :Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού μέσω ΕΣΗΔΗΣ διαγωνισμού για την
προμήθεια: «Προμήθεια Σκυλοτροφών Κυνοκομείου» Προϋπ.: 180.172,00 €
Εισηγητής Πρόεδρος

ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΑ
Θέμα 2⁰ :Oρισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για υποστήριξη σε ποινική υπόθεση
ενώπιων πταισματοδικείου Λαμίας-καθορισμός αμοιβής
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 3⁰ :Oρισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για υποστήριξη σε ποινική υπόθεση
ενώπιων πταισματοδικείου Λαμίας-καθορισμός αμοιβής
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 4⁰ :Oρισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για υποστήριξη σε ποινική υπόθεση
ενώπιων πταισματοδικείου Λαμίας-καθορισμός αμοιβής
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 5⁰ :Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου Δήμου Λαμιέων και καθορισμός
δικηγορικής αμοιβής, αναφορικά με την από 16-7-2018 και με Α.Π.Κ. :
ΠΡ224/26-7-2018, στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας
προσφυγή της ανώνυμης εταιρείας «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΜΑΛΙΑΚΟΥ Α.Ε.» κατά
του Δήμου Λαμιέων, που θα επανασυζητηθεί έπειτα από την έκδοση της
υπ΄αριθμ. 296/2022 προδικαστικής απόφασης
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 6⁰ :Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου Δήμου Λαμιέων και καθορισμός
δικηγορικής αμοιβής, αναφορικά με την από 19-01-2024 και με Α.Π.Κ. : 32 /
24-01-2024, στο Ειρηνοδικείο Λαμίας αγωγή (εργατική) των : 1. Αφροδίτης
Αποστολοπούλου κ.λ.π. (σύνολο : 32) κατά του Δήμου Λαμιέων
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 7⁰ :Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο, προκειμένου να
παρασταθεί ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας κατά
τη συζήτηση της με αριθ. κατ. ΑΓ80/26-5-2023 αγωγής των : 1. Ελένης,
χήρας Ιωάννη Μιχελή, το γένος Παν. Ζαχαρόπουλου, 2. Αθανασίου Μιχελή
του Ιωάννη κατά : 1. Του Δήμου Λαμιέων κ.λπ. – Καθορισμός αμοιβής
πληρεξουσίου δικηγόρου.
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 8⁰ :Άσκηση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ κατά της υπ’ αριθ. 3596/11-1-
2024 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών – Άσκηση
αίτησης αναστολής εκτελέσεως αυτής ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου και
λήψεως προσωρινής διαταγής – Ανάθεση χειρισμού μεμονωμένης
δικαστικής υπόθεσης σε δικηγόρους, λόγω εξειδικευμένης γνώσης και
εμπειρίας.
Εισηγητής Πρόεδρος
ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Θέμα 9⁰ :Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης
2025-2028.
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 10⁰ :Εξειδίκευση της πίστωσης και έγκριση μετακίνησης και αποζημίωσης
δαπανών μετακίνησης άμισθου Αντιδημάρχου.
Εισηγητής Πρόεδρος

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Θέμα 11⁰ :Τροποποίηση – Συμπλήρωση της Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου
Λαμιέων με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «Αμφικτυονίες ΑΕ.» για την
παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προστασίας του αστικού
περιβάλλοντος και πρόληψης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 12⁰ :Αδυναμία εκτέλεσης υπηρεσιών καθαριότητας και έγκριση σύναψης
δημόσιας σύμβασης εκτέλεσης υπηρεσιών για τον καθαρισμό των κτιρίων
Παιδικών Σταθμών και ΚΔΑΠ του Δήμου Λαμιέων για ένα έτος 2024
Εισηγητής Πρόεδρος

ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑλΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Θέμα 13⁰ :Εξειδίκευση πίστωσης για δράση ευαισθητοποίησης με αφορμή την «παγκόσμια ημέρα υγείας 2024»
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 14⁰ :Εξειδίκευση πίστωσης για την διοργάνωση εθελοντικής δράσης «Let’s Do It Greece, ΓΙΝΕ Η ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ»
Εισηγητής Πρόεδρος

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ
Θέμα 15⁰ : Έγκριση του 3ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης στο
έργο : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ». Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ: 200304
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 16⁰ Εισήγηση για τη λήψη απόφασης σχετικά με την επαναρίθμηση της οδού Καρυωτάκη της Δημοτικής Κοινότητας Λαμιέων του Δήμου Λαμιέων.
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 17⁰ Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ου ΑΠΕ) του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ – 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ 3 : ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 18⁰ Παράταση προθεσμίας του έργου : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ – 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ 1: ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ»
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 19⁰ Παράταση προθεσμίας του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΖΟΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΑΛΑΤΟΣΤΡΑΤΑ ».
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 20⁰ Παράταση προθεσμίας του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ – 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ 3 : ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 21⁰ Παράταση προθεσμίας του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΧΥΤΑ ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ» με αναθεώρηση
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 22⁰ Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή κλειστού κολυμβητηρίου Λαμίας».
Εισηγητής Πρόεδρος

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Λαμία

Αγώνας Play Off της Stoiximan Super League Την ομάδα του Παναθηναϊκού  αντιμετωπίζει ο ΠΑΣ Λαμία  …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *