Δευτέρα , 5 Δεκεμβρίου 2022
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δωρίδος στις 04 Νοεμβρίου 2022

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δωρίδος, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Λιδωρίκι στις 04 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00΄, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133 Α΄/19-07- 2018), την υπ’ αριθ. 375/02-06-2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136/09.07.2022), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Περί επιβολής διοικητικών κυρώσεων για την παραμονή και κυκλοφορία οχημάτων στο Νησί Τριζόνια, σύμφωνα με την 11/154/10.06.2011 Απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Κυκλικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, κ. Αργυρόπουλος Θεόδωρος)
Διαπιστωτική πράξη της 30-9-2022 και επιβολή προστίμου στον Κυριαζή Γεώργιο του Αποστόλου για την είσοδο ανεπιτήρητων βοοειδών στην Δημοτική Κοινότητα Κονιάκου του Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παλασκώνης Κωνσταντίνος)
Διαπιστωτική πράξη της 30-9-2022 και επιβολή προστίμου στον Κυριαζή Ευθύμιο του Γεωργίου για την είσοδο ανεπιτήρητων βοοειδών στην Δημοτική Κοινότητα Κονιάκου του Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παλασκώνης Κωνσταντίνος)
Διαπιστωτική πράξη της 30-9-2022 και επιβολή προστίμου στον Τσακανίκα Κωνσταντίνο του Αθανασίου για την είσοδο ανεπιτήρητων βοοειδών στην Δημοτική Κοινότητα Κονιάκου του Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παλασκώνης Κωνσταντίνος)
Διατύπωση απόψεων επί των αναφερομένων δρομολογίων Κοινοπραξίας Γραμμής Τριζόνια-Χάνια για την περίοδο από 01-11-2022 έως 31-10-2023. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου – Πρόεδρος Δ.Σ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δωρίδος, κ. Ζέτος Παναγιώτης)
Έγκριση της υπ’ αριθ. 46/244/26.10.2022 (ΑΔΑ:6ΖΓΓΩ9Ζ-ΣΜ3) απόφασης της Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού Ακινήτου (ακίνητο ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος/Κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης με την επωνυμία «Κληροδότημα Ιωάννη Κοντώση» της Δημοτικής Κοινότητας Υψηλού Χωριού, υπό στοιχεία Α1 διαμέρισμα Α ορόφου, 98τμ) στην οδό Αλκμάνος & Σισίνη – Αθήνα. (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Ανάπτυξης, κ. Χασούρας Ξενοφών)
Έγκριση της υπ’ αριθ. 46/246/26.10.2022 (ΑΔΑ:ΨΡΓΕΩ9Ζ-ΕΤΘ) απόφασης της Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου (ακίνητο ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος/Κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης με την επωνυμία «Κληροδότημα Ιωάννη Κοντώση» της Δημοτικής Κοινότητας Υψηλού Χωριού, υπό στοιχεία ΣΤ1 διαμέρισμα, 51τμ, ΣΤ ορόφου & της θέσης Στάθμευσης υπό στοιχεία ΥΣ6) στην οδό Αλκμάνος & Σισίνη – Αθήνα. (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Ανάπτυξης, κ. Χασούρας Ξενοφών)
Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού έτους 2021 του Κληροδοτήματος (κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης) με την επωνυμία «Κληροδότημα Ιωάννη Κοντώση» της Δημοτικής Κοινότητας Υψηλού Χωριού» (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Ανάπτυξης, κ. Χασούρας Ξενοφών)
Διόρθωση της υπ’ αριθ. 12/66/28.06.2022 (ΑΔΑ:ΩΘ8ΥΩ9Ζ-1ΝΞ) Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα: “Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 09/41/27.04.2022 (ΑΔΑ:ΩΥ6ΨΩ9Ζ-0Χ9) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Περί ανανέωσης – Απευθείας Ανάθεσης «σε εφαρμογή των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 24 παρ.8 & 10 του ν.4182/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για την κατά άλλο τρόπο μίσθωση ακινήτου της κοινωφελούς περιουσίας και συνέχισης της μισθωτικής σχέσης, μετά από απόφαση της αρμόδιας αρχής» των συμβάσεων μίσθωσης των διαμερισμάτων (Α2, Β1, Γ1 & ΥΑ1, Γ2) της πολυκατοικίας που βρίσκεται στην οδό Αλκμάνος & Σισίνη, Ιλίσια και τα οποία αποτελούν περιουσία του κληροδοτήματος (κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης) με την επωνυμία «Κληροδότημα Ιωάννη Κοντώση», της Δημοτικής Κοινότητας Υψηλού Χωριού”. (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Ανάπτυξης, κ. Χασούρας Ξενοφών)
Έγκριση κατανομής πιστώσεων για τις λειτουργικές ανάγκες των Σχολικών Επιτροπών (Γ΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2022 – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ). (Εισάγεται από τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας. Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Ε.Π. – Αντιδήμαρχος, κ. Γλυμίτσας Γεώργιος)
Έγκριση μεταστέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ 1024) της Δημοτικής Κοινότητας Λιδωρικίου Δήμου Δωρίδος και διενέργειας δημοπρασίας για τη μίσθωση κατάλληλου ακινήτου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Γλυμίτσας Γεώργιος)
Διάθεση καυσόξυλων σε μόνιμους κατοίκους των Δημοτικών Κοινοτήτων Γλυφάδας και Μακρινής, άνευ δημοπρασίας. (Αντιδήμαρχος, κ. Καραχάλιος Δημήτριος)
Αποδοχή πιστώσεων, αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Δωρίδος οικονομικού έτους 2022 και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων τρέχοντος έτους. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Πολίτης Σταύρος)
Παρακαλείσθε για την τήρηση των προβλεπόμενων υγειονομικών μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (χρήση αλκοολούχου διαλύματος για την αντισηψία των χεριών και εξαερισμό των χώρων), σύμφωνα με την ισχύουσα ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 51236/8-9-2022 (ΦΕΚ Β΄ 4756) με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 6:00», η οποία έχει παραταθεί έως και τη Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 06:00, δυνάμει της αριθ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 61055/27-10-2022 (ΦΕΚ Β΄ 5563).

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Η ιστορία και ο πολιτισμός της Καρδίτσας στο Μουσείο Πόλης

– Προσωπικά αντικείμενα του Νικολάου Πλαστήρα Βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο, απέναντι από το άλσος του …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *