Δευτέρα , 26 Φεβρουαρίου 2024
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

Διπλή συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαμιέων

 

Δείτε τα θέματα των δύο συνεδρίασεων στις 4/12/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 21ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (άρθρο 67 Ν.3852/10, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 Ν. 4555/2018)

 

Καλείστε να προσέλθετε στην Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος «ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ», στην οδό Αινιάνων 6, την 04η του μηνός Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί: α) με φυσική παρουσία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 Ν.4940/2022 (Α ́112), τις αριθμ. 375/02-06-2022 (αρ.πρωτ. 39167/22), 46731/13-7-2022 και 488/25-04-2023 (αρ.πρωτ. 35496/23) Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και
β) με τηλεδιάσκεψη, διαδικτυακά στο σύνδεσμο: https://gnosis-conf.whereby.com /dimotiko-symboulio, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2023 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Ν.5043/2023 και με τις αριθμ. 375/02-06-2022 (αρ.πρωτ. 39167/22) και 488/25-04-2023 (αρ.πρωτ. 35496/23) Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.
Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι του Δήμου Λαμιέων στο
YouTube.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Θέμα 1ο  Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης οικονομικού έτους 2022 Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 22ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67
Ν.3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος «ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ», στην οδό Αινιάνων 6, την 4η του μηνός Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί: α) με φυσική παρουσία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 Ν.4940/2022 (Α ́112), τις αριθμ. 375/02-06-2022 (αρ.πρωτ. 39167/22), 46731/13-7-2022 και 488/25-04-2023 (αρ.πρωτ. 35496/23) Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και
β) με τηλεδιάσκεψη, διαδικτυακά στο σύνδεσμο: https://gnosis-conf.whereby.com /dimotiko-symboulio, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2023 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Ν.5043/2023 και με τις αριθμ. 375/02-06-2022 (αρ.πρωτ. 39167/22) και 488/25-04-2023 (αρ.πρωτ. 35496/23) Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.
Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι του Δήμου Λαμιέων στο
YouTube.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

– Ανακοινώσεις Δημάρχου Λαμιέων, κ. Ευθυμίου Κ. Καραΐσκου. ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ – ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Θέμα 1ο: 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Οικονομικού Έτους 2023 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαμιέων, Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ρούμελης.
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 2ο: Αποδοχή της προσχώρησης του Δήμου Λαμιέων, στους όρους της από 31/10/2023 Σύμβασης του Δεσμευμένου (Escrow Account) Λογαριασμού, για την εκταμίευση χρηματοδότησης μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στο πλαίσιο του Προγράμματος : «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό Οδικό Δίκτυο (Sub. 2 – 16631)».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Τζούφλα

Θέμα 3ο: Τροποποίηση της υπ ́αριθμ.18/2020 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την παράταση της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019» του Πράσινου Ταμείου
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Τζούφλας

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Θέμα 4ο: 9η αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Λαμιέων
ΕισηγητήςΑντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

Θέμα 5ο: Έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από το Δήμαρχο
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

Θέμα 6ο: Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης 109 στρεμμάτων περίπου στην θέση «Ντρόλια-Νταούλια» της Τ.Κ. Ανθήλης με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία
Εισηγητής
Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

Θέμα 7ο: Περί «Διαγραφής οφειλών (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06)»
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

Θέμα 8ο: Ορισμός μελών επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής σύμβασης για την προμήθεια: «Προμήθεια υλικών και παροχή υπηρεσιών για την βελτίωση των συνθηκών οδικής ασφάλειας και της ασφαλέστερης προσπελασιμότητας των πεζοδιαβάσεων στο Δήμο Λαμιέων»
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

Θέμα 9ο: Αμοιβή δικηγόρου – εξουσιοδότηση κ. Δημάρχου για την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 10ο: Δωρεάν διάθεση τάφου πενταετούς χρήσης
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Μουστάκα

Θέμα 11ο: Παράταση χρόνου ταφής
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Μουστάκας

Θέμα 12ο: 1) Aκύρωση της υπ’αρ.248/2023 ΑΔΣ & 2) «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ του ΔΛ, της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΓΓΙΑΔ) και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) για την υλοποίηση της Πράξης ««Συνέχιση Λειτουργίας δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Συνέχιση Λειτουργίας ξενώνων φιλοξενίας»
Εισηγητής Δήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Θέμα 13ο: Λήψη απόφασης για τη δωρεά ζωγραφικών έργων στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας
Εισηγητής
Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος κα Ευμορφία Ρουποτιά- Σκαμαγκούλη

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Θέμα 14ο: Δ ́ Κατανομή λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Λαμιέων έτους 2023
Εισηγητής Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος

Θέμα 15ο: Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2024-2025
Εισηγητής  Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος

Θέμα 16ο: Ορισμός μελών συγκρότησης Σχολικής Εφορείας Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου – Γυμνασίου Λαμίας «Όσιος Βησσαρίων ο Αγαθωνίτης
Εισηγητής   Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ
Θέμα 17ο:  Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λαμιέων , οικ. έτους 2024
Εισηγητής Δήμαρχος – Μπεσλεμές

Θέμα 18ο: Οριστική απόφαση ονομασίας ανώνυμων οδών
Εισηγητής Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος

Θέμα 19ο : Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του Έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ» αναδόχου ΤΣΙΝΤΖΗΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

Θέμα 20ο: Έγκριση του πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής εργασιών του έργου: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ ΤΚ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

Θέμα 21ο :Έγκριση του πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής εργασιών του έργου: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ»

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

Θέμα 22ο: Έγκριση του πρωτοκόλλου ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής εργασιών του έργου: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΛΑΜΙΑΣ »

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

Θέμα 23ο: Έγκριση του πρωτοκόλλου ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής εργασιών του έργου: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ»

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

Θέμα 24ο :Έγκριση του πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΥΠΑΤΗΣ»

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

Θέμα 25ο: Παράταση προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ (Β’ ΦΑΣΗ) ». Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές Θέμα 26ο Παράταση προθεσμίας του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΧΥΤΑ ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ»

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Στην προμήθεια συστημάτων κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης του Κολυμβητηρίου προβαίνει ο Δήμος Καρπενησίου

Στην προμήθεια συστημάτων κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης και αναλώσιμων για τις ανάγκες του Κολυμβητηρίου προβαίνει ο …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *