Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

Δωρεάν παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών από τον Δήμο Φαρσάλων σε ιδιοκτήτες ή αναδόχους ζώων συντροφιάς

Ο ∆ήµος Φαρσάλων επιδιώκοντας τον περιορισμό του αριθµού των αδέσποτων ζώων (σκύλων και γατών), την εγκατάλειψη των δεσποζόµενων ζώων συντροφιάς, αλλά και ταυτόχρονα τη διευκόλυνση των ιδιοκτητών ζώων, οι οποίοι είτε δυσκολεύονται είτε αδυνατούν να καταβάλλουν το κόστος της κτηνιατρικής περίθαλψης και στείρωσής τους και σε εφαρµογή της µε αριθµό 45/2024 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Α∆Α: 9ΦΥ∆ΩΗ0-4ΚΑ), ανακοινώνει την έναρξη του προγράµµατος δωρεάν κτηνιατρικής περίθαλψης σε δεσποζόµενα ζώα συντροφιάς πολιτών που ανήκουν σε ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές οµάδες, καθώς και παροχής κινήτρων για την υιοθεσία αδέσποτων ζώων συντροφιάς ως εξής:

Α) Ένταξη στο πρόγραµµα δωρεάν σήµανσης, καταγραφής, στείρωσης και εµβολιασµού δεσποζόµενων ζώων συντροφιάς πολιτών, οι οποίοι διαµένουν εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Φαρσάλων και ανήκουν στις παρακάτω ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές οµάδες, καθώς και σε ιδιοκτήτες σκύλων αποκλειστικά για τη φύλαξη ποιµνίων.

Κατηγορίες ευαίσθητων και ευπαθών οµάδων – εισοδηµατικά κριτήρια δικαιολογητικά:
Άτοµα µε αναπηρία
∆ικαιολογητικό: φωτοτυπία απόφασης της Υγειονοµικής Επιτροπής του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) στην οποία αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας ≥67%.

Πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες.
∆ικαιολογητικό: πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 3. Μονογονεϊκές οικογένειες.

∆ικαιολογητικά: α) πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης β) σε περίπτωση διάστασης /διαζυγίου τα δικαιολογητικά που την/το αποδεικνύουν καθώς και βεβαίωση επιµέλειας παιδιών.

Άνεργοι εγγεγραµµένοι στα Μητρώα της ∆ΥΠΑ (πρώην Ο.Α.Ε.∆.). ∆ικαιολογητικό: πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας από τη ∆ΥΠΑ (πρώην Ο.Α.Ε.∆.).
∆ιαβιούντες µε το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα που είναι δικαιούχοι. ∆ικαιολογητικό: πρόσφατη βεβαίωση ένταξης στο πρόγραµµα «Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα».

Σε όλες τις περιπτώσεις 1-5 δικαιούχοι των δωρεάν παροχών θα είναι όσοι έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα έως 9.000,00 € από κάθε πηγή, προσαυξηµένο κατά 1.000 ευρώ για κάθε προστατευόµενο µέλος.

Στα προστατευόµενα µέλη εντάσσονται τα τέκνα έως 18 ετών και τα ενήλικα τέκνα έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστηµιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελµατικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης ανεξαρτήτως τόπου διαµονής.

∆ικαιολογητικά:

α) εκκαθαριστικό σηµείωµα φορολογίας εισοδήµατος για το πρόσφατο φορολογικό έτος και

β) βεβαίωση σπουδών για τα προστατευόµενα µέλη.

γ) φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και της άδειας παραµονής σε ισχύ,

δ) βεβαίωση µόνιµης κατοικίας στον ∆ήµο Φαρσάλων,

ε) φωτοτυπία λογαριασµού κοινής ωφέλειας.

Η αίτηση για ένταξη στο πρόγραµµα θα υποβάλλεται από τον ενδιαφερόµενο στο Τµήµα Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης του ∆ήµου στο ∆ηµαρχείο (ισόγειο γραφείο 03) από τη δηµοσίευση της ανακοίνωσης έως την Παρασκευή 12/7/2024 µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται παραπάνω.

Κάθε πολίτης έχει τη δυνατότητα υποβολής ένταξης στο ως άνω πρόγραµµα για ένα και µόνο ζώο / έτος µε δυνατότητα την επόµενη χρονιά να ανακτάται ξανά το δικαίωµα αίτησης και µε προτεραιότητα στη στείρωση των θηλυκών ζώων.

Για την ένταξη στο πρόγραµµα των ιδιοκτητών σκύλων για τη φύλαξη ποιµνίων θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση µε τη λειτουργία του δηµοτικού κτηνιατρείου.
Β) Ως κίνητρο για την υιοθεσία των αδέσποτων ζώων του ∆ήµου, αποφασίστηκε η χορήγηση της απαιτούµενης ποσότητας τροφής του αδέσποτου ζώου συντροφιάς για έξι (6) µήνες στους δηµότες – κατοίκους που θα υιοθετήσουν αδέσποτο ζώο του ∆ήµου.

∆ικαιολογητικά:

α) φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και της άδειας παραµονής σε ισχύ,

β) βεβαίωση µόνιµης κατοικίας στον ∆ήµο Φαρσάλων,

γ) φωτοτυπία λογαριασµού κοινής ωφέλειας.

δ) αντίγραφο του ηλεκτρονικού βιβλιαρίου υγείας του ζώου συντροφιάς.

Η αίτηση για ένταξη στο πρόγραµµα θα υποβάλλεται από τον ενδιαφερόµενο στο Τµήµα Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης του ∆ήµου στο ∆ηµαρχείο (∆ηµαρχείο (ισόγειο, γραφείο 03) µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Γ) Ο ιδιοκτήτης ζώου συντροφιάς υποχρεούται να µην εγκαταλείπει το ζώο συντροφιάς του. Σε περίπτωση που επιθυµεί να το αποχωριστεί και εφόσον δεν έχει βρει νέο ιδιοκτήτη, υποχρεούται να γνωστοποιεί την πρόθεσή του αυτήν στην αρµόδια υπηρεσία του δήµου µας προκειµένου, µε µέριµνα του δήµου, να αναρτηθεί προς υιοθεσία στην Πανελλήνια Πλατφόρµα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς για χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών, εφόσον πρόκειται για σκύλο ή γάτα. Ακολούθως, και εφόσον δεν βρεθεί νέος ιδιοκτήτης, το παραδίδει αποκλειστικά στην αρµόδια υπηρεσία του Δήµου µε την υπογραφή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης και καταβολή ποσού τριακόσιων (300) ευρώ για την παράδοση, εφόσον είναι σκύλος, ή εκατό (100) ευρώ, εφόσον είναι γάτα ή άλλο ζώο συντροφιάς. Ιδιοκτήτης που αποχωρίζεται το ζώο συντροφιάς του και το παραδίδει στον Δήµο, στερείται της δυνατότητας απόκτησης άλλου ζώου συντροφιάς για χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών.

Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ζώου συντροφιάς ανήκει στις παραπάνω ευαί σθητες και ευπαθείς κοινωνικές οµάδες, για την παράδοση του ζώου συντροφιάς στην αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου, αποφασίστηκε η µη καταβολή του ανωτέρου ποσού.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση οι ενδιαφερόµενοι πολίτες µπορούν να επικοινωνούν µε το Τµήµα Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης της

∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης στα τηλ. 2491350113, 2491350133 ή µέσω e-mail gewponos@dimosfarsalon.gr.

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Η ιταλική πόλη όπου τα βράδια συμβαίνει ένα παράξενο φαινόμενο

Στην κεντρική Ιταλία υπάρχει μία πόλη που φαινομενικά δεν διαφέρει από τις υπόλοιπες της γειτονικής …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *