Σάββατο , 3 Δεκεμβρίου 2022
Ακολουθήστε μας στο facebook

Ορίστηκαν από τον Δήμαρχο Θέρμου κ. Σπύρο Κωνσταντάρα, οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας ως Αντιδήμαρχοι του Δήμου Θέρμου από 01-9-2022 έως και 31-08-2023

1) ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ) με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Αρμοδιότητες Παιδείας και Αθλητισμού, νεολαίας και άθλησης όπως περιγράφονται στην παράγραφο στ΄ του Άρθρου 75 του Κ. Δ. Κ. (Ν. 3463/2006) όπως συμπληρώθηκε από το αρ 94 παρ. 4 του ν. 3852/10 ( Παιδικές Χαρές, Αθλητικές Εγκαταστάσεις).
Αρμοδιότητες του Τομέα Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίαςτων Τοπικών Κοινοτήτων και των οικισμών ως προς την ύδρευση όπως περιγράφονται στην παράγραφο γ΄ του Άρθρου 75 του Κ.Δ.Κ.
(Ν. 3463/2006) όπως συμπληρώθηκε από το αρ 94 παρ. 2 τουν.3852/10. Αρμοδιότητες της υπηρεσίας αποχέτευσης.

2) ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ) με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Αρμοδιότητα να μεριμνά για την εξοικονόμηση ενέργειας.
Μεριμνά και εισηγείται για την ονοματοδοσία οδών του Δήμου, καθώςκαι την αδελφοποίηση Δήμων και Πόλεων.
Αρμοδιότητες υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού.
Αρμοδιότητα να παρακολουθεί την σωστή λειτουργία του Γραφείου Κίνησης του Δήμου
Αρμοδιότητα εποπτείας των Κοινωνικών Δομών, Κοινωνικού Παντοπωλείου , Κέντρου Κοινότητας Δήμου
Αρμοδιότητες αυτοτελούς τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών ( υποδομών και έργων).

3) ΠΑΠΑΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ (ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ) με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Αναλαμβάνει πλήρως την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου και των Κοινοτήτων και συντονίζει το προσωπικό καθαριότητος.
Τέλεση Πολιτικών Γάμων

Εκπροσωπεί το Δήμο στις Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας και συνεργάζεται με την ΑντιπεριφερειάρχηΑιτωλ/νίας και τον Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Θα χειρίζεται θέματα σχετικά με την λειτουργία των Καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου, ήτοι:
– τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,
– την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
– την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.
– τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος
– την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή
– τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών
– τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης
– την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α’/2001)
– γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων.

Την αρμοδιότητα του Προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Αρμοδιότητα εποπτείας της Δομής Κοινωνικού Φαρμακείου .
Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφασή του ο Δήμαρχος.

4) ΒΑΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ) με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Την αρμοδιότητα του αυτοτελούς γραφείου ΚΕΠ.
Τις αρμοδιότητες του αυτοτελούς γραφείου Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού
Αρμοδιότητες του τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης Κτηνοτροφίας-Αλιείας όπως περιγράφονται στο αρ.75 του ΔΚΚ και στην παρ 5 του αρ 94 του ν.3852/10.
Αρμοδιότητες άρδευσης, συντήρησης αρδευτικών δικτύων, επεξεργασία και εφαρμογή κανονισμών άρδευσης και λειτουργίας ΤΟΕΒ και αρδευτικών δικτύων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου.
Μεριμνά για όλα τα θέματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων του Δήμου.
Εκπροσωπεί το Δήμο στις Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας και συνεργάζεται με την Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλ/νίας και τον Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

5) ΚΟΤΣΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ) με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Αρμοδιότητες του τομέα Απασχόλησης, όπως περιγράφονται στην παράγραφο δ΄ του Άρθρου 75 του Κ. Δ. Κ. (Ν. 3463/2006).
Αρμοδιότητες υπευθύνου Οικονομικών και Διοίκησης του Δήμου (Υπογραφή χρηματικών ενταλμάτων, Μισθολογικών καταστάσεων) και κρατικών αρμοδιοτήτων, οι οποίες έχουν ανατεθεί στους Δήμους για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, όπως αυτές περιγράφονται στο τμήμα ΙΙ του Άρθρου 75 του Κ. Δ. Κ. (Ν. 3463/2006) όπως αυτές συμπληρώθηκαν με το αρ.94 παρ 6 του ν.3852/2010.
Αρμοδιότητες για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Αρμοδιότητα να παρακολουθεί και να ελέγχει όλες τις προμήθειες του Δήμου πριν την εκτέλεση τους και να ελέγχει την αποθήκη και να συνεργάζεται με τους Προέδρους των Νομικών Προσώπων σχετικά με τις προμήθειες.

6) ΓΛΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ) με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Μεριμνά για όλα τα θέματα πολιτικής προστασίας του Δήμου Θέρμου, για τη κίνηση των μηχανημάτων έργων του Δήμου (γκρέιντερ, JCB, φορτηγό αλατιέρα κ.λπ.).
Συντονίζει σε περίπτωση θεομηνιών και εκτάκτων αναγκών λόγω πυρκαγιών όλα τα οχήματα του Δήμου και συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες (Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Θέρμου, Αστυνομικό Τμήμα Θέρμου κ.λπ.).
Συντονίζει και αποφασίζει σε συνεργασία με το Δήμαρχο για την συντήρηση της αγροτικής δημοτικής και επαρχιακής οδοποιίας του Δήμου Θέρμου τόσο με τα μηχανήματα του Δήμου, όσο και με την μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων.
Συνεργάζεται με το αρμόδιο τμήμα πολιτικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας.
Μετέχει του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας του Δήμου Θέρμου και αναπληρώνει το Δήμαρχο σε θέματα πολιτικής προστασίας.
Μεριμνά για όλα τα θέματα της Πυροπροστασίας και συνεργάζεται με το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Θέρμου για το σκοπό αυτό
Παρακολουθεί και συνεργάζεται με το Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους και τις υπηρεσίες του Δήμου για θέματα ανάπτυξης του Δήμου.

Β} Λόγω της κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας του Δήμου Θέρμου μεταβιβάζονται και οι παρακάτω αρμοδιότητες:
Ο συντονισμός και η παρακολούθηση της εξέλιξης του συνόλου των έργων, εργασιών και δράσεων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των εκτάκτωναναγκών που προέκυψαν από τις καταστροφικές πλημμύρες του Δήμου Θέρμου.

Σε περίπτωση απουσίας του Δημάρχου η αναπλήρωση θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ 7 του Ν.3852/2010 κατά σειρά από τους Αντιδημάρχους:
1) ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2) ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3) ΠΑΠΑΠΑΝΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ
4) ΒΑΛΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
5) ΓΛΑΒΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
6) ΚΟΤΣΑΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟ

thermonews.gr

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Θέρμου: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στις Δομές από 05/12/2022 έως 20/12/2022

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Θέρμου προσκαλεί του ενδιαφερόμενους παλαιούς και νέους …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *