Κυριακή , 4 Δεκεμβρίου 2022
Ακολουθήστε μας στο facebook

Προσλήψεις προσωπικού έξι συμβασιούχων στο Δήμο Καρπενησίου

O Δήμος Καρπενησίου γνωστοποιεί την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Δείτε την προκήρυξη:

Καρπενήσι , 23.11.2022

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Αριθμ.Πρωτ.: 16389

Ταχ.Δ/νση: Ύδρας 6 Τηλ. 2237350000

Email: g.dimarhou@0716.syzefxis.gov.gr

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η :

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου Έχοντας υπόψη :

Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Τις διατάξεις του άρθρου 206 Ν. 3584/2007, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με αντικείμενο την πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών ΟΤΑ
. 3. Την αριθμ. 434/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπενησίου με την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Χειριστών ΜΕ τύπου JCB διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την κάλυψη αναγκών της Πολιτικής Προστασίας για τις Δ.Ε. Κτημενίων και Φουρνάς, ένα (1) άτομο ειδικότητας ΔΕ Χειριστή ΜΕ τύπου JCB διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την κάλυψη αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για τη Δ.Ε. Καρπενησίου, ένα (1) άτομο ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Γ’ Κατηγορίας, διάρκειας δύο (2) μηνών για την κάλυψη αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, διάρκειας δύο (2) μηνών για την κάλυψη αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Την αριθμ. 27/42203/13.8.2018 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:6ΖΝ1465ΧΘ7-Δ51) με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών τους προσώπων, Πειθαρχική και Αστική ευθύνη αιρετών, Επιβολή διοικητικών μέτρων μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, (άρθρο 238 του ν.3852/2010 (Α’ 87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 131 του ν.4555/2018 (Α΄133) (Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”»)
Την αριθμ. 15509/9.11.2022 (Α-1280/22 ΑΔΑ:ΨΟΡΛΩΕΓ-ΜΛΘ, Α-1281/22 ΑΔΑ: 6Α5ΥΩΕΓ-ΛΜΤ, Α-1282/22 ΑΔΑ:ΨΠΕΚΩΕΓ-5ΦΡ & Α-1283/22 ΑΔΑ:60Ι0ΩΕΓ-ΗΑ6) Βεβαίωση του Οικονομικού Τμήματος της Δ/νσης Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού.
Την αριθμ. 274/14498/9.11.2021 Απόφαση Δημάρχου «Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων» Α ν α κ ο ι ν ώ ν ο υ μ ε :
Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου όπως φαίνεται παρακάτω:

α/α Ειδικότητα Διάρκεια Σύμβασης Αριθμός ατόμων Τόπος παροχής Εργασίας Δικαιολογητικά που απαιτείται να κατατεθούν στο Δήμο

1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Μ.Ε. Τύπου JCB 4 μήνες 1 Δ.Ε. Κτημενίων Δήμου Καρπενησίου 1. Αίτηση 2. Φωτοαντίγραφο Α.Δ.Τ. 3. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας 4. Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Β Ομάδας, 1ης ειδικότητας του Π.Δ. 113/2012, για τα Μ.Ε.1.3 5. Άδεια Οδήγησης Αυτοκινήτου 6. Αντίγραφο τίτλου σπουδών 7. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 8. Υπεύθυνη δήλωση ότι α) δεν έχουν κώλυμα διορισμού σύμφωνα με τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα και β) ότι το προηγούμενο δωδεκάμηνο δεν

2 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Μ.Ε. Τύπου JCB 4 μήνες 1 Δ.Ε. Φουρνάς Δήμου Καρπενησίου

3 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Μ.Ε. Τύπου JCB 4 μήνες 1 Δ.Ε. Καρπενησίου Δήμου Καρπενησίου (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών) απασχολήθηκαν με τετράμηνη σύμβαση με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/07 στο Δ. Καρπενησίου

4 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Γ’ Κατηγορίας 2 μήνες 1 Δήμος Καρπενησίου (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών) 1. Αίτηση 2. Φωτοαντίγραφο Α.Δ.Τ. 3. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας 4. Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας 5. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους δεν έχει καταχωρηθεί επί του εντύπου της άδειας οδήγησης ο κοινοτικός αριθμός «95» 6. Κάρτα ψηφιακού ταχογράφου οδηγού 7. Αντίγραφο Τίτλου σπουδών 8. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 9. Υπεύθυνη δήλωση ότι α) δεν έχουν κώλυμα διορισμού σύμφωνα με τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα και β) ότι το προηγούμενο δωδεκάμηνο δεν απασχολήθηκαν με δίμηνη σύμβαση με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/07 στο Δ. Καρπενησίου 5 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 2 μήνες 2 Δήμος Καρπενησίου (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών) 1. Αίτηση 2. Φωτοαντίγραφο Α.Δ.Τ. 3. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας 4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 5. Υπεύθυνη δήλωση ότι α) δεν έχουν κώλυμα διορισμού σύμφωνα με τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα και β) ότι το προηγούμενο δωδεκάμηνο δεν απασχολήθηκαν με δίμηνη σύμβαση με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/07 στο Δ. Καρπενησίου

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν δικαιολογητικά μέχρι και την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Καρπενησίου: info@karpenissi.gr ή grammateia@0716.syzefxis.gov.gr καθώς και στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δ. Καρπενησίου

Επισημαίνεται προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων :

Η έκδοση του Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά από την διαδρομή: www.gov.gr ð ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ð ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ð ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ð ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ð ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΩΔΙΚΩΝ TAXISNET ð ΣΥΝΔΕΣΗ ·
Επίσης τα έντυπα της Αίτησης και της Υπεύθυνης Δήλωσης αυτά έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρπενησίου: www.karpenissi.gr

O Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

www.ilamia.gr

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Ευρυτανία: Θλίψη για τον χαμό του Κ. Ζαλοκώστα….

Έφυγε από την ζωή  ο Κωνσταντίνος Ζαλοκώστας, πατέρας της Αντιδημάρχου  Παιδείας στον Δήμο Καρπενησίου, Σοφίας …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *