Τετάρτη , 24 Απριλίου 2024
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

Ψήφισμα συμπαράστασης στον αγώνα των αγροτών από τον Δήμο Λοκρών

 

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ – Απόφαση 6/42/2024 Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης ψηφίσματος συμπαράστασης στον αγώνα των αγροτών
Παρ 1 Μαρ στις 12:55 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                  ΑΔΑ: ΨΠΛΧΩΛΤ-ΕΩ1

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

          Από το αριθμ. 6-28/2/2024 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών, που περιλαμβάνει την αριθμ.6/42/2024 απόφασή του.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

Στην Αταλάντη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα, 28 Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το Δημοτικό Συμβούλιο Λοκρών, ύστερα από την αριθμ. 3543-26.2.2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου  αυτού Κου Δημήτριου Νικολάου,  η οποία επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο σύμφωνα με τη παρ.3 άρθρο 64 Ν.3852/2010, το άρθρο Άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/13.04.2023 τεύχος Α’) τρόπος συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 67 ν. 3852/2010, και αφού βρέθηκε απαρτία των παρόντων μελών ( 22 )  σε σύνολο ( 25 ) κηρύχθηκε από τον κ. προεδρεύων Σύμβουλο η έναρξη της συνεδρίασης,  δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων,  σύμφωνα με τη λίστα αποδεκτών, στην οποία παρόν ήταν και ο υπάλληλος του Δήμου, Βασίλειος Λιάρτης για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης, των προς συζήτηση κατά σειρά παρακάτω θεμάτων:

Ο Δήμαρχος του Δήμου Λοκρών κος Αθανάσιος Ζεκεντές προσκλήθηκε στη Συνεδρίαση και παρευρέθηκε.

 

Προσήλθαν μετά την έναρξη της συνεδρίασης:

Αποχώρησαν/διέκοψαν τη σύνδεση:

Απουσίαζαν: οι κ.κ. Α. Βλαχομήτρου, Α. Καραμίντζιος, Δ. Πάσσα.

Παρόντες Πρόεδροι Κοινοτήτων οι κ.κ.: Χ. Βαποράκης, Α. Μοδιάτης, Ι. Νιαβής, Α. Κούρος, Α. Σανιδάς, Β. Χρήστου,Ι. Γιαννάρας, Ν. Καλλούσης, Α. Μαζιώτης Δ. Μπρούτζος, Δ. Δανέλης.

Θέμα 1ο: Ψήφισμα συμπαράστασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λοκρών στον αγώνα των αγροτών.

 

Ο Κος Πρόεδρος ερχόμενος στο Θέμα της ημερησίας διάταξης περί Ψήφισμα συμπαράστασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λοκρών στον αγώνα των αγροτών, έδωσε τον λόγο στην  Γραμματέα Δ.Σ. Κα Παναγιώτα Παπακωνσταντίνου η  οποία ανάγνωσε το ψήφισμα του Δ.Σ. Λοκρών.

λαμβάνοντας υπόψη:

1. την υπ’ αριθμόν 93/60173/23.8.2019 (ΑΔΑ: ΩΓ88465ΧΘ7-ΘΙΡ) Εγκύκλιο του Υπουργείου

Εσωτερικών – Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης «Ενημέρωση για την εγκατάσταση των νέων αρχών στους Δήμους»,

2. τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λοκρών (ΑΔΑ: ΨΧΘ0ΩΛΤ-7ΝΑ),

3. τις διατάξεις του Ν. 3463/2006

4. το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018),

5. την υπ’ αριθμόν 375/39167/2.6.2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου»,

6. την υπ’ αριθμόν 1-1/2.1.2024 (ΑΔΑ: 6ΡΘΣΩΛΤ-Γ4Ζ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λοκρών  περί εκλογής Μελών Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 1426/8.1.2024 (ΑΔΑ: ΨΞΧΛΟΡ10-Κ0Ε) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας– Στερεάς Ελλάδας Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Φθιώτιδας,

Ο Δ.Σ. Κος Νικόλαος Λιόλιος ανέφερε τα εξής: Με σαφή αναφορά στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας , λόγω της υπερβολικής επιβάρυνσης των συντελεστών κόστους παραγωγής (πετρέλαιο, ρεύμα, λιπάσματα κ.λ.π), την παντελή απουσία στήριξης από τις υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για τον πρωτογενή τομέα που προηγούνται και έπονται αυτού, όπως Ινστιτούτα και Οργανισμοί στήριξης ή ελέγχου που πληρώνονται από τους αγρότες και κτηνοτρόφους:

Ζητάμε την αύξηση των δαπανών του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για την υιοθέτηση ευεργετικών πολιτικών για τους γεωκτηνοτρόφους.

Ζητάμε την απλοποίηση των διαδικασιών που επιφέρουν γραφειοκρατία, αναποτελεσματικότητα, σύγχυση και επιπρόσθετο κόστος στους αγρότες και κτηνοτρόφους.

Καλούμε την κυβέρνηση αλλά και την επόμενη Σύνοδο κορυφής την 21η Μαρτίου να λύσουν αυτά τα δίκαια λογικά  αιτήματα των γεωκτηνοτρόφων.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, της συζήτησης, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του: τις διατάξεις του  Ν.3852/2010, τις διατάξεις του  Ν.3463/2006  μετά από διαλογική συζήτηση όπως αναλυτικά φαίνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά ,

Λαμβανομένου υπ’ όψιν του αποτελέσματος της ψηφοφορίας και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2019),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ομόφωνα)

Σήμερα την 28η  Φεβρουαρίου 2024 το Δ.Σ. του Δήμου Λοκρών  αποφάσισε και ενέκρινε το ψήφισμα  για τη συμπαράσταση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λοκρών στον αγώνα των αγροτών, ως κατωτέρω:  

Ψήφισμα συμπαράστασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λοκρών στον αγώνα των αγροτών

      Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στον δίκαιο αγώνα των αγροτών του Δήμου Λοκρών και όλης της επικράτειας, καθώς οι πολιτικές των κυβερνήσεων διαχρονικά επέφεραν τεράστια προβλήματα στον πρωτογενή τομέα, με αποτέλεσμα οι αγρότες να επιδίδονται καθημερινά σε αγώνα επιβίωσης ενώ ταυτόχρονα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια, ώστε το παραγόμενο αγροτικό προϊόν να είναι κατάλληλο προς κατανάλωση, χωρίς εκπτώσεις στην καλλιέργεια και στην ποιότητά του.
Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι μας, αλλά και όλος ο κύκλος εργασίας της γεωργίας, είναι σκληρά εργαζόμενοι άνθρωποι που συχνά βλέπουν τον κόπο τους να καταστρέφεται από αντίξοες καιρικές συνθήκες, το εισόδημα τους να πλήττεται και προς αναπλήρωσή του να καταβάλλονται ελάχιστες αποζημιώσεις.

      Το Δημοτικό Συμβούλιο βρίσκεται από την πρώτη ημέρα των κινητοποιήσεων τους, στο πλευρό των αγροτών τόσο στα μπλόκα όσο και στο συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Αθήνας, στηρίζοντας τον δίκαιο αγώνα τους και τα δίκαια αιτήματά τους που περιλαμβάνουν:

– τη μείωση του κόστους παραγωγής με τη θέσπιση αφορολόγητου πετρελαίου και τη μείωση της τιμής του ρεύματος.

–  την εξασφάλιση κατώτατων τιμών στα αγροτικά προϊόντα που θα ανταποκρίνονται στο κόστος παραγωγής αλλά και θα διασφαλίζουν ένα ελάχιστο εισόδημα ικανό προς επιβίωση.

–  την επιδότηση σε απαραίτητα γεωργικά εφόδια και λιπάσματα.

– να σταματήσουν οι παράνομες ελληνοποιήσεις και να γίνει πραγματικός έλεγχος σε φυτικά και ζωικά προϊόντα.

– την υλοποίηση έργων υποδομής, αρδευτικών, αντιπλημμυρικών και την αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ ώστε να αποζημιώνει έγκαιρα την παραγωγή και το κεφάλαιο 100% από όλες τις αιτίες λαμβάνοντας υπόψη και την κλιματική αλλαγή.

– την αλλαγή του κανονισμού που αφορά την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ διότι χάθηκε το 35% των ενισχύσεων και αύξηση του προϋπολογισμού ώστε να ανταπεξέλθουν οι αγρότες.

– τη στήριξη της απώλειας του εισοδήματος των ελαιοπαραγωγών από την ακαρπία μέσω ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, εγκρίσεων της Ε.Ε. με κάποιο πρόγραμμα ή μέσω της κρατικής αρωγής αφού παρουσιάζονται ζημιές σε όλες τις ελαιοπαραγωγικές περιοχές, δεδομένου της μη αποζημίωσης από τον ΕΛΓΑ. Τα επίσημα στοιχεία των προβλέψεων για το έτος 2024 κάνουν λόγο για μείωση της παραγωγής 80%, 65% και 70% στη παραγωγή χονδροελιάς, καλαμών και λαδοελιάς αντίστοιχα.

Δηλώνει την υποστήριξή του στα δίκαια αιτήματα και στους αγώνες των αγροτών της Φθιώτιδας και όλης της χώρας.

 Ο μόνος τρόπος προς αναχαίτιση του κινδύνου ερημοποίησης που απειλεί τις γεωργικές περιοχές του νομού μας είναι η στήριξη του πρωτογενούς τομέα που αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες για την τοπική αλλά και την εθνική οικονομία και μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για την επανεκκίνηση της υπαίθρου μας και να οδηγήσει στον δρόμο της ανάπτυξης.φισμα

Καλεί την κυβέρνηση να ανταποκριθεί άμεσα και να δώσει λύσεις στα δίκαια αιτήματα των απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα, που αναντίρρητα θα ωφελήσει τους καταναλωτές αλλά και όλη την κοινωνία.

Το παρόν ψήφισμα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, να δημοσιευθεί στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και να σταλεί στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τους Βουλευτές του Νομού Φθιώτιδας και τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας.

Εξουσιοδοτεί τον κο. Δήμαρχο για τις όποιες ενέργειες.

                          Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. Αριθμό 6/42/2024

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για τούτο συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί

      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.

          Α . Ζεκεντές                                Δ. Νικολάου                                                    Β. Λιάρτης

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Δήμος Λαμιέων: Δωρεά φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή στην ΤΟΜΥ Λαμίας

Για την ενίσχυση της λειτουργικότητας των εργαζομένων Στην κάλυψη των αναγκών της εκτέλεσης των συνταγογραφήσεων, …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *