Ακολουθήστε μας στο facebook

Συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΦΕΕ με τον Διοικητή της ΑΑΔΕ

Σε πολύ καλό κλίμα και με εποικοδομητικό διάλογο, ανέδειξε τα κρίσιμα ζητήματα που ταλανίζουν τον Κλάδο των Λογιστών Φοροτεχνικών αλλά και των επιχειρήσεων, το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. σε συνάντηση με τον Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γιώργο Πιτσιλή, το μεσημέρι της Πέμπτης 9 Μαρτίου 2023, στο γραφείο του κ. Πιτσιλή.

Επί δύο και πλέον ώρες ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, παρουσία και του Γενικού Διευθυντή Φορολογικών Λειτουργιών κ. Τίμου Παπαδόπουλου, άκουσε με προσοχή τα θέματα και τους προβληματισμούς που κατατέθηκαν ενώ από κοινού συμφωνήθηκε η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. τις επόμενες ημέρες να υποβάλει υπόμνημα για ζητήματα τα οποία αναδείχθηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αλλά και που επαναλαμβανόμενα έχουν τεθεί μέχρι τώρα.

Στην ατζέντα της συζήτησης τέθηκαν τα ακόλουθα:

Ασθένεια Λογιστών – Φοροτεχνικών
Νομοθετική βελτίωση του αρ.93 του ν.4764/2020, ώστε να περιλαμβάνει εγκυμοσύνη καθώς και όλες τις περιπτώσεις ασθένειας και θανάτου Λογιστών – Φοροτεχνικών (εκτός κορωνοϊού), βάσει των οποίων να δίνονται οι ανάλογες παρατάσεις υποβολής πάσης φύσεως φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων και καταστάσεων των ιδίων αλλά του και των εντολέων πελατών όπως παρουσιάζονται στην σχετική πρόταση της Ομοσπονδίας. Συγκεκριμένα: Οι ρυθμίσεις ισχύουν για τους εντολείς πελάτες για τους οποίους ο λογιστής – φοροτεχνικός αποδεδειγμένα έχει εξουσιοδοτηθεί στο σύστημα Taxisnet.

Πλήρης κατάργηση ορίων
Πλήρης κατάργηση των ορίων του άρθρου 38 του ν.2873/2000. Η υποβολή των δηλώσεων οικονομικών αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων να γίνεται μέσω ηλεκτρονικών κωδικών taxis των εξουσιοδοτημένων προς τούτο, Λογιστών – Φοροτεχνικών και μόνο, οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί από το Οικονομικό Επιμελητήριο και ακούν νόμιμα το επάγγελμα. Είναι απαράδεκτο να υφίσταται η δυνατότητα υπογραφής από τον επαγγελματία των φορολογικών εντύπων, ειδικά του Ε3, η σύνταξη του οποίου απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις των Ε.Λ.Π. και του Κ.Φ.Ε.

Λήψη μέτρων δέουσας επιμέλειας (Ν. 4557/2018)
Τα όρια των διοικητικών και πειθαρχικών κυρώσεων δεν μπορεί να είναι σε αντιστοιχία για τους υπόχρεους επαγγελματίες Λογιστές-Φοροτεχνικούς, με τα πρόστιμα των παραβατών. Θα πρέπει να ισχύσουν αντίστοιχες κυρώσεις, όπως ισχύουν σε δικηγόρους/συμβολαιογράφους και ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές, δηλαδή παραπομπή του υπόχρεου προσώπου σε αντίστοιχη εποπτική Αρχή, στη συγκεκριμένη περίπτωση στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ), στο οποίο θα διαβιβάζονται όλα τα στοιχεία της παράβασης, προκειμένου να ασκηθεί ο προβλεπόμενος από τις κείμενες διατάξεις πειθαρχικός έλεγχος.

MyDATA
Πρέπει να θεσπιστούν ασυμβίβαστες προϋποθέσεις για την σωστή λειτουργία του εγχειρήματος, με επίκεντρο την όλη εμπλοκή και ευθύνη του νόμιμου Λογιστή – Φοροτεχνικού. Δε νοείται επιχείρηση ανεξαρτήτως κύκλου εργασιών να μπορεί να προβεί σε χαρακτηρισμούς χωρίς τη συμμετοχή νομίμως αδειοδοτημένου Λογιστή – Φοροτεχνικού. Απαιτείται περαιτέρω χρόνος εξοικείωσης τόσο των επιχειρήσεων όσο και των λογιστών-φοροτεχνικών στα νέα δεδομένα του myDATA που ουσιαστικά μπήκαν στη καθημερινότητά μας. Η μη επιβολή προστίμων μέχρι ολοκληρώσεως του εγχειρήματος θεωρείται επιβεβλημένη στη παρούσα φάση και μέχρι να επιλυθούν οι όποιες δυσλειτουργίες και νομοθετικές παρεμβάσεις που απαιτούνται.

Διευθέτηση του χρόνου τιμολόγησης υπηρεσιών από τους Λογιστές – Φοροτεχνικούς
Η έκδοση Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσίας να γίνεται στα πλαίσια ετήσιας περιόδου, λόγω ότι αποτελεί συνεχιζόμενη υπηρεσία που ολοκληρώνεται στο τέλος κάθε φορολογικού έτους, οπότε και γεννάται η υποχρέωση έκδοσής κατά το νόμο του σχετικού παραστατικού υπηρεσιών. Η δικαιολόγηση των παραπάνω για το πλαίσιο αυτό, μπορεί να αποδεικνύεται και από την σύμβαση μεταξύ λογιστή και πελάτη είτε με ηλεκτρονικό πελατολόγιο για κάθε Λογιστή – Φοροτεχνικό που να είναι δηλωμένο στο Taxis.

Φορολογικές δηλώσεις
Νομοθέτηση ενός σταθερού χρονικού διαστήματος διάρκειας 1/3 έως 30/7, 5μηνης περιόδου υποβολής όπως όριζε ο Ν 4172, ενώ θα έχει προηγηθεί η δημοσίευση όλων των σχετικών αποφάσεων, χωρίς νομοθετικές αλλαγές στην διάρκεια, και αφού οι δημόσιες υπηρεσίες έχουν ανεβάσει έγκαιρα όλα τα απαιτούμενα στοιχεία. Για οποιαδήποτε δυσλειτουργία του συστήματος θα πρέπει να υπάρχει ισόχρονη παράταση Φ.Δ. χωρίς σε αυτό το διάστημα να περιλαμβάνεται ο μήνας Αύγουστος.

Πρόστιμα
Απαίτηση των Λογιστών Φοροτεχνικών αλλά και κατ’ επέκταση της επιχειρηματικότητας, είναι να μην επιβάλλεται κανένα πρόστιμο σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αρχικής ή τροποποιητικής (διορθωτικής) δήλωσης γενικά όλων των δηλωτικών υποχρεώσεων, τελών και φόρων εφόσον ο φόρος που προκύπτει δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ. Η διάταξη πρέπει να αφορά φυσικά αλλά και νομικά πρόσωπα.

Αυτονόητο θεωρούμε τον εξορθολογισμό των προβλεπόμενων προστίμων του άρθρου 54 του Κ.Φ.Δ. τα όποια είναι εξοντωτικά για τις επιχειρήσεις.

Αύγουστος χωρίς προθεσμίες
Θέσπιση του Αυγούστου ως μήνα χωρίς καταληκτικές ημερομηνίες τακτικών υποβολών και διενέργειας τακτικών φορολογικών ελέγχων.

Ο μήνας Αύγουστος είναι μήνας ύφεσης θεσμικών λειτουργιών του Κράτους, της Βουλής και της νομοθετικής αλλά και της δικαστικής εξουσίας.

Θεωρούμε χρέος της πολιτείας κατά τον μήνα Αύγουστο να μην υπάρχουν καταληκτικές προθεσμίες οποιωνδήποτε τακτικών ή έκτακτων φορολογικών δηλωτικών υποχρεώσεων, όπως επίσης και να μην κοινοποιούνται φορολογικοί έλεγχοι. Εδώ αξίζει να επισημανθεί η νομοθετική υποχρέωση για λήψη τουλάχιστον 2 εβδομάδων ετήσιας άδειας ανάπαυσης για όλους τους εργαζόμενους, μη εξαιρουμένων των εργαζομένων στα λογιστικά γραφεία. Κάθε υφιστάμενη καταληκτική ημερομηνία εντός Αυγούστου, να μετατεθεί αυτόματα για τις 15/09. Αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα της χορήγησης των ετησίων αδειών στους υπαλλήλους μας, με διατήρηση μόνο προσωπικού ασφαλείας.

Διασύνδεση εφαρμογών.
Η καταχώρηση των κάθε λογής δεδομένων των επιχειρήσεων να γίνεται σε μία μόνο ηλεκτρονική πύλη, ώστε ο κάθε συναρμόδιος δημόσιος φορέας να αντλεί από την πρωτογενή αυτή καταχώρηση όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για τον έλεγχο, τη λειτουργία και για τους σκοπούς του εν γένει.

 

Για το ΔΣ
ο Εκπρόσωπος Τύπου

Δημήτριος Τσαμόπουλος

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Σε Αίγιο και Πάτρα ο Νίκος Ανδρουλάκης

  Το πρόγραμμα Νίκου Ανδρουλάκη, Προέδρου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, 31/5/2024  Την Παρασκευή 31 Μαΐου 2024 στις …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *