Saturday , 8 August 2020
Home / featured / Επεισόδιο μεταξύ γειτόνων πολυκατοικίας και μηνύσεις
ÁÑÃÏÓ- ÌåôùðéêÞ óôçí ðáëéÜ åèíéêÞ ¶ñãïõò -Êïñßíèïõ . Äýï É.× óõãêñïýóôçêáí ìåôùðéêÜ óôçí ðáëéÜ åèíéêÞ ¶ñãïõò -Êïñßíèïõ , óôéò ãñáììÝò ôïõ ôñáßíïõ, Ýîù áðü ôá Öß÷ôéá óôï ýøïò ôïõ "Åíþäéï",ôï ìåóçìÝñé ôçò ÊõñéáêÞò. Óýìöùíá ìå ðëçñïöïñßåò ï ïäçãüò ôïõ ï÷Þìáôïò ðïõ êéíïýíôáí ðñïò ¶ñãïò Ý÷áóå ôïí Ýëåã÷ï ôïõ áõôïêéíÞôïõ ôïõ ìå áðïôÝëåóìá ôç óýãêñïõóç.Óôï É.× .ðïõ êáôåõèýíïíôáí ðñïò Êüñéíèï åðÝâáéíå Ýãêõïò ãõíáßêá ç ïðïßá ìåôáöÝñèçêå ãéá ðñïëçðôéêïýò ëüãïõò óôï íïóïêïìåßï. ¸ñåõíá ãéá ôá áßôéá ôïõ ôñï÷áßïõ äéåíåñãåß ç Ôñï÷áßá ¶ñãïõò. (Eurokinissi-ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ ÂÁÓÉËÇÓ)

Επεισόδιο μεταξύ γειτόνων πολυκατοικίας και μηνύσεις

Στα χέρια πιάστηκαν δύο ανδρόγυνα, που είναι γείτονες σε πολυκατοικία του Βόλου λόγω διαφορών, με αποτέλεσμα να αλληλομηνυθούν και να συλληφθούν με την κατηγορία της απλής σωματικής βλάβης, της απειλής και της εξύβρισης.

Το επεισόδιο έγινε σήμερα και συνελήφθησαν ένας άνδρας και μια γυναίκα 59 χρονών, ένας 47χρονςο και μια 44χρονη γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ένοικοι του 2ου ορόφου έκαναν φασαρία, με αποτέλεσμα να ενοχληθούν οι ένοικοι στον πρώτο όροφο, να ανέβουν για να τους κάνουν παρατήρηση και τελικά να γίνει επεισόδιο μεταξύ τους.

Πηγή: magnesianews.gr

About Author

Check Also

Κορονοϊός – Πόρος: Φεύγουν οι τουρίστες – Τι καταγγέλλει ο δήμαρχος

Στα 30 ανέρχονται πλέον τα επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού στον Πόρο, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *