Saturday , 11 July 2020
Home / featured / Νέες προσλήψεις στην αστυνομία με 8μηνες συμβάσεις

Νέες προσλήψεις στην αστυνομία με 8μηνες συμβάσεις

Νέες προσλήψεις στην αστυνομία με 8μηνες συμβάσεις μέσω προκήρυξης του ΑΣΕΠ.

2 της ΠΥΣ:33/2006, τις υπ’ αριθμ.1674/19/1207732 από 06-06-2019 και 1674/19/1789749 από 29-08-2019 Διαταγές της Διεύθυνσης Πολιτικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, την υπ’ αριθμ. 1728/19/1291167 από 18-06-2019
Διαταγή της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α. και το υπ’ αριθμ. 18001/2019//1/2019 από 03-09-2019 έγγραφο του Τμήματος Ανακοινώσεων Έκτακτου & Εποχικού Προσωπικού/Διεύθυνσης Προκηρύξεων/Γενική
Διεύθυνσης Επιλογής Προσωπικού/Α.Σ.Ε.Π.

Ανακοίνωνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α΄) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α΄) και του άρθρου 9 του Ν.4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α΄) για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά και τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο ως ακολούθως:

ΕΛΑΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1.-Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 18 έως 65 ετών.
2.-Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

 Dikaiologitika News

3.-Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.
Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί από όρο (Ν. 2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).
Τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, οι επαγγελματικές άδειες, η εμπειρία ,τα κριτήρια πρόσληψης καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναγράφονται στο πλήρες κείμενο της υπ’αριθμ. 6481/6/50-κα΄ από 30-08-2019 Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2019, η
οποία μαζί με το > θα βρίσκονται αναρτημένα στο κατάστημα του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής (7ο χλμ. Ε.Ο.
Κομοτηνής-Ξάνθης), στο συνήθη χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Κομοτηνής και στο πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”.

Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση με κωδικο ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 6 είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στο 7ο χλμ. Ε.Ο. Κομοτηνής-Ξάνθης, Δευτέρα-Παρασκευή: 08.00΄-14.00΄ & Σαββατοκύριακο: 08.30΄-
12.30΄,είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε να αποστείλουν την αίτηση τους ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: 7 ο
χλμ. Ε.Ο. Κομοτηνής-Ξάνθης Τ.Κ. 69100 -Κομοτηνή, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής (αρμόδιος ο Αστυνόμος Β΄ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ Περικλής, τηλ. 25310-57021, 57008 & 57014) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησης της στο κατάστημα της Υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου
Κομοτηνής, εφόσον η ανάρτηση της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής,
ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει μετά την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμία μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην Υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες
 Έντυπα- Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι 
Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες  Έντυπα- Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Περισσοτερα εδω

About Author

Check Also

Γαλλία: Η UNESCO θα επανεξετάσει το καθεστώς της Αγίας Σοφίας

Η UNESCO ανακοίνωσε απόψε ότι η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς θα αξιολογήσει εκ νέου το καθεστώς ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *