Με τροπολογία του ΥΠΟΙΚ καθορίζεται σταθερή ημερομηνία

Η 31η Μαΐου του επόμενου έτους από την ημέρα της σύστασης, απόκτησης και κάθε άλλης μεταβολής των δικαιωμάτων επί ακινήτων, ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή του Ε9 με τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών.

Μέχρι σήμερα, ως καταληκτική ημερομηνία οριζόταν οι 30 ημέρες μετά την ημέρα σύστασης, απόκτησης και κάθε άλλης μεταβολής των δικαιωμάτων επί ακινήτων. Επίσης, με την ίδια τροπολογία καθορίζεται ο τρόπος επιβολής του προβλεπόμενου προστίμου, σε περίπτωση μη υποβολής, εκπρόθεσμης υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9). Συγκεκριμένα, επιβάλλεται με την πράξη προσδιορισμού του φόρου, η οποία εκδίδεται βάσει της ως άνω δήλωσης, ανώ δεν επιβάλλεται πρόστιμο στις δηλώσεις ΕΝΦΙΑ-πράξεις προσδιορισμού φόρου, οι οποίες συντίθενται μηχανογραφικά από τη Φορολογική Διοίκηση.

Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) από το 2010 και έπειτα, που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν από την 31-12-2014 μέχρι και τη δημοσίευση του νόμου, δεν επιβάλλονται, κατά περίπτωση, τα οριζόμενα πρόστιμα. Πρόστιμα ωστόσο που έχουν βεβαιωθεί, δεν διαγράφονται και τυχόν πρόστιμα που έχουν καταβληθεί, δεν επιστρέφονται.

Δεν προβλέπεται επίσης, επιβολή χρηματικού προστίμου για τις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9), που υποβάλλονται μέχρι την ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας.