Saturday , 15 August 2020
Home / ΦΘΙΩΤΙΔΑ - ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ / Δήμος Καμένων Βούρλων / Τα 22 θέματα στην Οικονομική του Δήμου Καμένων Βούρλων

Τα 22 θέματα στην Οικονομική του Δήμου Καμένων Βούρλων

 

Η πρόσκληση και τα θέματα  της συνεδρίασης:

Παρακαλείσθε την ∆ευτέρα 3 Αυγούστου 2020 και ώρα 13.00 µ.µ., όπως προσέλθετε στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα συνεδριάσεων Οικονοµικής Επιτροπής), για να συζητήσουµε και
λάβουµε απόφαση στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση της αριθµ. 5.093/15-6-2020 απόφασης ∆ηµάρχου περί ορισµού πληρεξούσιου
δικηγόρου

2. Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου ( υπόθεση Αδάµ Νικόλαος κ.λ.π.)

3. Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (υπόθεση Αδελφοί Σταύρου Καββαδία)

4. Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (υπόθεση Μπούλιου Σταυρούλα κ.λ.π.)

5. Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (υπόθεση συζήτηση αίτησης ακύρωσης του ∆ήµου κατά
απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 152 στο ΣτΕ)

6. Έγκριση πρακτικών Α΄ επαναληπτικής δηµοπρασίας Εκµίσθωσης ∆ηµοτικού Αναψυκτηρίου στην παραλία Μώλου»

7. Καθορισµός κατώτατου ορίου µίσθωσης και όρων δηµοπρασίας για την εκµίσθωση
δηµοτικού κτήµατος στη θέση ΣΤΡΩΜΑΤΑ Μώλου του ∆ήµου Καµένων Βούρλων

8. Καθορισµός κατώτατου ορίου µίσθωσης και όρων δηµοπρασίας για την εκµίσθωση
δηµοτικού κτήµατος στη θέση Βάλτος Αγ. Τριάδας Μώλου του ∆ήµου Καµένων Βούρλων

9. Έγκριση πρακτικών εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραχώρηση απλής χρήσης
αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας, σε περιοχές της χωρικής αρµοδιότητας του ∆ήµου
Καµένων Βούρλων προς τρίτους µε σύναψη µισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγµατος

10.Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για λοιπές δαπάνες γενικής φύσεωςΚΤΕΟ οχηµάτων

11.Αποδοχή δωρεών προς το ∆ήµο Καµένων Βούρλων για την αντιµετώπιση της πανδηµίας
covid-19

12.Έγκριση απολογιστικών στοιχείων 2ου τριµήνου έτους 2020

13. 3η Αναµόρφωση και τροποποίηση του Προϋπολογισµού, του Ετήσιου Σχεδίου ∆ράσης και
του Τεχνικού Προγράµµατος του οικονοµικού έτους 2020

14.Έγκριση πρακτικού ΙΙ Ελέγχου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης ηλεκτρονικής δηµοπρασίας
µε Α.Α. ΕΣΗ∆ΗΣ 89908 του έργου «Αντικατάσταση Αγωγών Ακαθάρτων ∆ήµου Καµένων
Βούρλων»

15. Έγκριση 3ου πρακτικού ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙΙ) της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του Ηλεκτρονικού
∆ιαγωνισµού µε τίτλο ¨Προµήθεια , Εγκατάσταση και θέση σε Λειτουργία Συστήµατος
∆ιαχείρισης του Εσωτερικού ∆ικτύου Ύδρευσης του ∆ήµου Καµένων Βούρλων»

16.Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού (ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι & ΙΙ) της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του
Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού µε τίτλο «Προµήθεια ∆ύο Χωµατουργικών Μηχανηµάτων
Εκσκαφέων – Φορτωτών µε Συνοδευτικό Εξοπλισµό του ∆ήµου Καµένων Βούρλων»

17.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισµού της προµήθειας µε τίτλο «Προµήθεια και τοποθέτησης
συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Αγίου Κων/νου»

18.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Συντήρηση αγροτικής
οδοποιίας ∆.Ε. Μώλου, ∆.Ε. Καµένων Βούρλων στο ∆ήµο Μώλου Αγίου Κωνσταντίνου
για τα έτη 2017-2018 (Α΄ φάση)»

19.Υποβολή αιτηµάτων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συµµετοχή στο πρόγραµµα «Εκπόνηση
Τοπικών Πολεοδοµικών Σχεδίων Τ.Π.Σ.»

20.Έγκριση υποβολής πρότασης συµµετοχής στο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα του Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων «Επιχορήγηση Μελετών Ωρίµανσης Έργων ΟΤΑ» Β΄
∆ράση

21.Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα : «Υποδοµές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» – Άξονας Προτεραιότητας: 16 «Τεχνική Συνδροµή
Ταµείου Συνοχής», ο οποίος συγχρηµατοδοτείται από το Ταµείο Συνοχής µε τίτλο
«Ωρίµανση Έργων ∆ιαχείρισης Αστικών Αποβλήτων»

22.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού
και διεθνούς διαγωνισµού της προµήθειας µε τίτλο «Προµήθεια και εγκατάσταση
φωτιστικών σωµάτων τύπου LED & προµήθεια λαµπτήρων τύπου LED εξοικονόµησης
ενέργειας στο ∆ηµοτικό Φωτισµό του ∆ήµου Καµένων Βούρλων»

Η συνεδρίαση θα πραγµατοποιηθεί κεκλεισµένων των θυρών, σύµφωνα µε το άρθρο 10 της
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής
του»(ΦΕΚ Α΄ 55/11-3-2020) και της Εγκυκλίου 163 (αριθµ. πρωτ. 33282/29-5-2020) του
Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο Πρόεδρος

Συκιώτης Ιωάννης

About author

Check Also

Δήμος Καμένων Βούρλων: Αναβάθμιση των Παιδικών Χαρών και αγορά απορριμματοφόρου

  Με δύο θέματα την  αναβάθμιση των Παιδικών Χαρών και αγορά απορριμματοφόρου οχήματος συνεδριάζει η ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *