Δευτέρα , 26 Σεπτεμβρίου 2022
Breaking News
Κάντε LIKE στη σελίδα μας στο facebook

16 θέματα για την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καμένων Βούρλων

Δείτε την πρόσκληση και τα θέματα της συνεδρίασης

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Παρακαλείσθε την 22α Μαρτίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 μ.μ., όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής), για να συζητήσουμε και λάβουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση της αριθμ. 1.720/15-3-2022 απόφασης Αντιδημάρχου περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου

2. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αγωγή Γεωργίου Δερνιτσιώτη)

3. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (Αρ. Κλήσης ΚΛ28/2022 Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας για υπόθεση Κοντου Ευανθίας κ.λ.π.)

4. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου και παροχή ειδικής εντολής για την συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς του Δήμου Καμένων Βούρλων και της εταιρείας με την επωνυμία «KAFSIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «KAFSIS»

5. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου (γνωμοδότηση για εκπροσώπηση Δημάρχου σχετικά με την κλήση 1234/2021)

6. Αποδοχή κληροδοτήματος Αγγελικής Κατσάνου- Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου και συμβολαιογράφου

7. Δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής για την ποινική υπόθεση της κλοπής υλικών από τις αποθήκες του Δήμου- Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου

8. Λήψη απόφασης επί της γνωμοδότησης της πληρεξούσιας δικηγόρου για την αγωγή της Αικατερίνης Αναστασοπούλου με αριθμό κατάθεσης ΑΓ476/2021- Ορισμός
πληρεξούσιου δικηγόρου

9. Λήψη απόφασης επί της γνωμοδότησης της πληρεξούσιας δικηγόρου για την αγωγή της
Αικατερίνης Αναστασοπούλου με αριθμό κατάθεσης ΑΓ477/2021 – Ορισμός
πληρεξούσιου δικηγόρου

10.Ορισμός πληρεξούσιου συμβολαιογράφου για τη σύνταξη και έκδοση – υπογραφή της πρόσθετης πράξης επί του υπ’ αριθμ. 1.231/24-08-2021 δανειστικού συμβολαίου μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών  και Δανείων και του Δήμου Καμένων Βούρλων

11.Έγκριση της αριθμ. 5/2022 μελέτης του έργου με τίτλο: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ” και των αντίστοιχων σχεδίων τευχών δημοπράτησης

12.Έγκριση της αριθμ. 6/2022 μελέτης του έργου με τίτλο: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ” και των αντίστοιχων σχεδίων τευχών δημοπράτησης

13.Συμπλήρωση δύο υποέργων στη με αριθμ. πρωτ. 4300/28-05-2021 υποβληθείσα πρόταση στα πλαίσια του Προγράμματος: «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ01» για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ»

14.Υποβολή αιτήματος Τροποποίησης του Οικονομικού αντικειμένου της Απόφασης Ένταξης του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ»

15.Λήψη απόφασης περί μη χρέωση στους ιδιοκτήτες της δαπάνης διακλάδωσης αποχέτευσης σχετικά με το υποέργο 1: «Έργα δικτύων αποχέτευσης Αγ. Κων/νου» της προς ένταξη πράξης (MIS 5062174) με τίτλο: «Έργα δικτύων αποχέτευσης & Ε.Ε.Λ. Αγίου Κωνσταντίνου Δήμου Καμένων Βούρλων», στα πλαίσια της αριθμ. πρωτ. 9844/03-12-2018 πρόσκλησης με τίτλο: «Ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στους οικισμούς Γ’ προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000-15.000 Ι.Π.) που απαιτούνται σύμφωνα με την οδηγία 91/271/εοκ- νέα έργα»

16.Υποβολή πρότασης με τίτλο :»Εξοπλισμός δημοτικού κτηνιατρείου αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Καμένων Βούρλων» στον άξονα προτεραιότητας : «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς- Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 (Α΄169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς- Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις»

 

Η συνεδρίαση σύμφωνα με την αριθμ. 643/69472/24-9-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), με θέμα «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της
πανδημίας», θα πραγματοποιηθεί:
 Δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με την λίστα αποδεκτών, αποκλειστικά
για πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 και νοσήσαντες το
τελευταίο εξάμηνο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 της με Δ1α/ΓΠ.οικ.50907/13-
8-2021 (ΦΕΚ 3793) ΚΥΑ και τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας &
περιορισμού της διασποράς
 Με απομακρυσμένη σύνδεση, μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων για τον ευρύτερο
Δημόσιο Τομέα e:Presence.gov.gr (https://epresence.gov.gr) για όσους από τη λίστα
αποδεκτών της πρόσκλησης δεν έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης το
τελευταίο εξάμηνο, σύμφωνα με την παρ. 2, 3 του άρθρου 10 της με
Δ1α/ΓΠ.οικ.50907/13-8-2021 (ΦΕΚ 3793) ΚΥΑ (θα σας αποσταλεί και ηλεκτρονική
πρόσκληση)
Μέσω τηλεδιάσκεψης μπορούν να συμμετάσχουν εμβολιασμένοι και νοσήσαντες,
εφόσον το επιθυμούν.
Σύμφωνα με την αριθμ. 643 εγκύκλιο ΥΠΕΣ: α) δεν υφίσταται πρόβλεψη για συμμετοχή
μελών σε δια ζώσης συνεδρίαση κατόπιν αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου και ως εκ τούτου ,
δεν παρέχεται τέτοια δυνατότητα σε όσους δεν έχουν εμβολιαστεί ή νοσήσει και β)
παρακαλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ενημερώσουν εγκαίρως, έως την Τρίτη
22 Μαρτίου 2022 και ώρα 11.00 π.μ., για τον τρόπο συμμετοχής τους στην συνεδρίαση ώστε
να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης.

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Στη Λαμία το 7ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αισθητικής Ομαδικής Γυμναστικής!

Για πρώτη φορά διοργανώνεται στην Λαμία ένα τόσο σημαντικό αθλητικό γεγονός!!! Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *