Κυριακή , 3 Δεκεμβρίου 2023
Ακολουθήστε μας στο facebook

43 θέματα για την Οικονομική του Δήμου Καμένων Βούρλων

Η πρόσκληση και τα θέματα της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του Δήμου Καμένων Βούρλων  η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς.

Καλείσθε να συµµετέχετε στην δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής
Επιτροπής, που θα διεξαχθεί, στις 22 ∆εκεµβρίου 2020, ηµέρα Τρίτη και από ώρα 12.30 µ.µ. έως 13.30 µ.µ., για να συζητήσουµε και λάβουµε απόφαση στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.

Ακολουθήστε μας  στο facebook

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

1. Συγκρότηση επιτροπής Οριστικής παραλαβής έργου «Κατασκευή φρεατίων συστηµάτων
υπογειοποίησης κάδων απορριµµάτων»

2. Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (σχετ. η αριθµ. 122/2020 απόφαση Λιµεναρχείου
Στυλίδας
3. Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (σχετ. η αριθµ. 123/2020 απόφαση Λιµεναρχείου
Στυλίδας

4. Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (σχετ. η αριθµ. 124/2020 απόφαση Λιµεναρχείου
Στυλίδας

5. Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (σχετ. η αριθµ. 125/2020 απόφαση Λιµεναρχείου
Στυλίδας

6. Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (σχετ. η αριθµ. 126/2020 απόφαση Λιµεναρχείου
Στυλίδας

7. Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (σχετ. η αριθµ. 127/2020 απόφαση Λιµεναρχείου
Στυλίδας

8. Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (σχετ. η αριθµ. 128/2020 απόφαση Λιµεναρχείου
Στυλίδας

9. Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (σχετ. η αριθµ. 129/2020 απόφαση Λιµεναρχείου
Στυλίδας

10.Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (σχετ. η αριθµ. 130/2020 απόφαση Λιµεναρχείου
Στυλίδας

11.Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (σχετ. η αριθµ. 131/2020 απόφαση Λιµεναρχείου
Στυλίδας

12.Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (σχετ. η αριθµ. 132/2020 απόφαση Λιµεναρχείου
Στυλίδας

13.Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (σχετ. η αριθµ. 133/2020 απόφαση Λιµεναρχείου
Στυλίδας

14.Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (σχετ. η αριθµ. 134/2020 απόφαση Λιµεναρχείου
Στυλίδας
15.Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (σχετ. η αριθµ. 135/2020 απόφαση Λιµεναρχείου
Στυλίδας

16.Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (σχετ. η αριθµ. 136/2020 απόφαση Λιµεναρχείου
Στυλίδας

17.Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (σχετ. η αριθµ. 137/2020 απόφαση Λιµεναρχείου
Στυλίδας

18.Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (σχετ. η αριθµ. 138/2020 απόφαση Λιµεναρχείου
Στυλίδας

19.Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (σχετ. η αριθµ. 139/2020 απόφαση Λιµεναρχείου
Στυλίδας

20.Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (σχετ. η αριθµ. 140/2020 απόφαση Λιµεναρχείου
Στυλίδας

21.Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (σχετ. η αριθµ. 141/2020 απόφαση Λιµεναρχείου
Στυλίδας
22.Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (σχετ. η αριθµ. 142/2020 απόφαση Λιµεναρχείου
Στυλίδας

23.Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (σχετ. η αριθµ. 143/2020 απόφαση Λιµεναρχείου
Στυλίδας

24.Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (σχετ. η αριθµ. 144/2020 απόφαση Λιµεναρχείου
Στυλίδας

25.Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (σχετ. η αριθµ. 145/2020 απόφαση Λιµεναρχείου
Στυλίδας

26.Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (σχετ. η αριθµ. 146/2020 απόφαση Λιµεναρχείου
Στυλίδας

27.Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (σχετ. η αριθµ. 147/2020 απόφαση Λιµεναρχείου
Στυλίδας

28.Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (σχετ. η αριθµ. 148/2020 απόφαση Λιµεναρχείου
Στυλίδας

29.Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (σχετ. η αριθµ. 149/2020 απόφαση Λιµεναρχείου
Στυλίδας

30.Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (σχετ. η αριθµ. 150/2020 απόφαση Λιµεναρχείου
Στυλίδας

31.Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (σχετ. η αριθµ. 151/2020 απόφαση Λιµεναρχείου
Στυλίδας

32.Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (σχετ. η αριθµ. 152/2020 απόφαση Λιµεναρχείου
Στυλίδας

33.Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (σχετ. η αριθµ. 153/2020 απόφαση Λιµεναρχείου
Στυλίδας
34.Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (σχετ. η αριθµ. 154/2020 απόφαση Λιµεναρχείου
Στυλίδας

35.Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (σχετ. η αριθµ. 155/2020 απόφαση Λιµεναρχείου
Στυλίδας

36.Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (σχετ. η αριθµ. 156/2020 απόφαση Λιµεναρχείου
Στυλίδας

37.Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (σχετ. η αριθµ. 157/2020 απόφαση Λιµεναρχείου
Στυλίδας

38.Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (σχετ. η αριθµ. 158/2020 απόφαση Λιµεναρχείου
Στυλίδας

39.Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (σχετ. η αριθµ. 159/2020 απόφαση Λιµεναρχείου
Στυλίδας

40.Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (σχετ. η αριθµ. 160/2020 απόφαση Λιµεναρχείου
Στυλίδας

41.Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (σχετ. η αριθµ. 161/2020 απόφαση Λιµεναρχείου
Στυλίδας

42.Έγκριση 3ου πρακτικού (ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙΙ) της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του Ανοικτού
Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού µε τίτλο «Προµήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα
στο γήπεδο ποδοσφαίρου Αγίου Κων/νου»

43.Έγκριση πρακτικού της επιτροπής βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης, παραλαβής αντικειµένου
τµηµατικών ή συνολικών συµβάσεων παροχής υπηρεσιών που δεν παράγουν έργο, για το
έτος 2020, για την παράταση της σύµβασης «Λειτουργία και Συντήρηση Εγκατάστασης
Επεξεργασίας Λυµάτων Καµένων Βούρλων»

Ο Πρόεδρος

Συκιώτης Ιωάννης

Σε εφαρµογή των νέων προληπτικών µέτρων για την προστασία της δηµόσιας υγείας, ανακοινώνεται ότι για λόγους πρόληψης και προστασίας της δηµόσιας υγείας, σύµφωνα µε την
αριθµ. 426 εγκύκλιο (Α∆Α: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-Υ∆4), η συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Τρίτης 22-12-2020, θα διεξαχθεί δια περιφοράς.
Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς, τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής θα µπορούν να ψηφίσουν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, µέσω τηλεφώνου στο 2235350037 (Χονδροδήµου Λουκία, Γραµµατεία Οικονοµικής Επιτροπής) και µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: lxondrodimou@mwlos.gr και από ώρα 12.30µ.µ. έως 13.30 µ.µ. Μετά το πέρας της ώρα λήξης, καµία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Λαμία: Ενημέρωση για κυκλοφοριακή ρύθμιση (ανάστροφη ροή κυκλοφορίας) σε κεντρική οδό

  Η ενημέρωση από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων “Στα πλαίσια των εργασιών …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *