Δευτέρα , 6 Φεβρουαρίου 2023
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

47η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων – 15 θέματα

Η πρόσκληση και τα θέματα της συνεδρίασης:

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην 47η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» [ΦΕΚ Α΄55/ 11- 03-2020] και την υπ’ αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6-11-2020 (ΦΕΚ Β΄4899) ΚΥΑ, με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ OIKONOMIKA

Θέμα 1ο: Ειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια: «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

Θέμα 2ο: ΄Εγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής

ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΑ

Θέμα 3ο: Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας – Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου
δικηγόρου

Θέμα 4ο: Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας – Καθορισμός αμοιβής
πληρεξουσίου δικηγόρου
Θέμα 5ο: Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας – Καθορισμός αμοιβής
πληρεξουσίου δικηγόρου

Θέμα 6ο: Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας – Καθορισμός αμοιβής
πληρεξουσίου δικηγόρου

Θέμα 7ο: Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας – Καθορισμός αμοιβής

Θέμα 8ο : Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου – καθορισμός αμοιβής

Θέμα 9ο: Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου – καθορισμός αμοιβής

ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ
Θέμα 10ο: Κατάρτιση Όρων Διακήρυξης του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» προϋπολογισμού μελέτης
522.500,00 €

Θέμα 11ο : Έγκριση του Πρακτικού II Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της
ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 89730 του έργου
«ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» προϋπολογισμού
μελέτης 295.100,00 € (με ΦΠΑ 24%)

Θέμα 12ο : Τρόπος εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο : «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΕΡΓΩΝ Β.Α.Α» προεκτιμημένης αμοιβής 24.378,07€
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Θέμα 13 ο : Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς
διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» (ΤΜΗΜΑ ΑΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΑΡΩΘΡΟ 4 κ.μ.), (παράταση χρόνου
ισχύος προσφοράς & εγγυητικής επιστολής συμμετοχής), προϋπολογισμού
210.800,00€

Θέμα 14ο : Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού – Έγκριση των
τεχνικών προδιαγραφών – Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για την προμήθεια:
«ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ κλπ)», προϋπολογισμού
595.200,00€ (με Φ.Π.Α. 24%)

Θέμα 15ο :  (α) Ανάθεση μέρους της συλλογής και μεταφοράς των στερεών
αποβλήτων, της παροχής υπηρεσίας πλύσης κάδων απορριμμάτων και καθαρισμού και
ευπρεπισμού κοινοχρήστων χώρων και οδών του Δήμου Λαμιέων στον «ΦΟ.Δ.Σ.Α.
Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.7 του Ν.3613/2007, (β) Έγκριση
σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λαμιέων και του «ΦΟ.Δ.Σ.Α.
Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.» για την ανάθεση στον «Περιφερειακό Φορέα Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία των ΟΤΑ», με τον διακριτικό τίτλο
«Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε», παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών καθαριότητας
προς το Δήμο Λαμιέων και (γ) Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Λαμιέων για την υπογραφή
της προγραμματικής σύμβασης, με την οποία συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως
αποδεκτοί οι όροι αυτής.

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Σπερχειάδα και Μακρακώμη: Ημερίδες ενημέρωσης για το πρόγραμμα LEADER 2023-2027

Ημερίδας για την ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού για το νέο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER ΣΣ ΚΑΠ …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *