Πέμπτη , 1 Δεκεμβρίου 2022
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

Διαμαρτυρία – ένσταση από τον Σύλλογο Φοροτεχνικών Ελ. Επαγγελματιών Ν. Φθιώτιδας και Ευρυτανίας

Η επιστολή του Συλλόγου με την Διαμαρτυρία – ένσταση του:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ & ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

                 ΠΡΟΣ                                                                          ΛΑΜΙΑ 09/07/2021

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                         

ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ

κ. ΝΙΚΟ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ    

Διαμαρτυρία – ένσταση

Κατά αρχάς, για το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης λογιστή, στο πλαίσιο δράσης «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» και κατά δεύτερον στην από 28/5/2021 ανακοίνωσης της ΕΠΑΝΕΚ που αναφέρει : Υποβληθείσα Υ/Δ Λογιστή που δεν περιλαμβάνει τα απαιτούμενα από την πρόσκληση σημεία θα επιφέρει υποχρεωτικά την απόρριψη της χρηματοδότησης.

Θεωρώντας τόσο την ανακοίνωση, όσο και την Υ/Δ ως προς το περιεχόμενο και την ουσία απαράδεκτες και εκβιαστικές , κατά υπέρβαση των υποχρεώσεων των λογιστών καθιστώντας τους υπεύθυνους για τομείς που δεν είναι της αρμοδιότητάς τους , και δεν αναφέρεται σ’ όλους τους υπόλοιπους διαχειριστές, που πραγματικά ενέχονται στην διαδικασία της αίτησης και της υπευθυνότητας που αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν .Συγκεκριμένα αναφέρει το υπόδειγμα Υ/Δ όπως αναφέρεται στην πρόσκληση .

                                   Εδάφιο Πρώτον της Υ/Δ.

Τα οικονομικά στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση χρηματοδότησης για τη δράση «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» της προαναφερθείσας επιχείρησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) με κωδικό CHT-03918 είναι ακριβή και αληθή.

Μας ζητείται να πιστοποιήσουμε αόριστα , με Υ/Δ, ότι τα οικονομικά στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση (σημ. την οποία έχει επεξεργαστεί κάποιος τρίτος ,ο οποίος υποβάλλει με δικούς του κωδικούς πρόσβασης και δεν έχουμε εμείς την πρόσβαση) είναι ακριβή και αληθή χωρίς να επιτρέπεται να αναγράψουμε στην Υ/Δ τα ποσά που πρέπει να περιέχονται στην αίτηση, προς αποφυγή κάποιου λάθους από τον τρίτο, ο οποίος αναλαμβάνει να συμπληρώσει και να υποβάλλει την αίτηση, και ο Λογιστής να μην εξασφαλίζεται για το οποιοδήποτε λάθος προκύψει, από την απόρριψη της αίτησης ή τον γενόμενο έλεγχο.

                                 Εδάφιο Δεύτερον της Υ/Δ

Ο κύκλος εργασιών του 2019 που δηλώνεται, είναι αυτός που έχει δηλωθεί στο έντυπο Ε3 της χρήσης 2019 και συγκεκριμένα στον κωδικό 500. Μας ζητούν να πιστοποιήσουμε αόριστα, ότι ο κύκλος εργασιών 2019, είναι αυτός που δηλώνεται στο κωδ.500 του Ε3 χωρίς να επιτρέπεται να αναγράψουμε στην Υ/Δ το ποσό που αναφέρεται στον ανωτέρω κωδικό, προς πρόληψη και αποφυγή κάποιου λάθους από τον συμπληρώσαντα διαχειριστή της αίτησης.

                               Εδάφιο Τρίτον της Υ/Δ

Ο κύκλος εργασιών του 2020 που δηλώνεται στην ηλεκτρονική αίτηση, είναι σε απόλυτη συνάφεια με τα φορολογικά στοιχεία της επιχείρησης για το έτος αυτό.

Μας ζητούν να πιστοποιήσουμε αόριστα, ότι ο κύκλος εργασιών 2020 είναι σε απόλυτη συνάφεια με τα φορολογικά στοιχεία της, χωρίς να επιτρέπεται να αναγράψουμε στην Υ/Δ, ότι τα οικονομικά στοιχεία που αναγράφονται στα βιβλία προκύπτουν από τα προσκομισθέντα από την επιχείρηση φορολογικά στοιχεία.

 

                                       Εδάφιο Τέταρτον της Υ/Δ

Βάσει αυτών των στοιχείων, η επιχείρηση παρουσιάζει μείωση του κύκλου εργασιών της στο έτος 2020 ποσοστού τουλάχιστον 30% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του2019.       Θα πιστοποιήσει ο Λογιστής αν έχει μείωση τζίρου 30% ή όχι .Θεωρούμε ότι είναι εργασία των αξιολογητών της αίτησης και όχι του λογιστή, εκτός αν ήμαστε και αξιολογητές και δεν το γνωρίζουμε.

                                       Εδάφιο Πέμπτον της Υ/Δ                                        

Είναι σε γνώση μου, ότι για τις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών εντός του 2019, ο κύκλος εργασιών του έτους 2019, συγκρίνεται με τον κύκλο εργασιών που αντιστοιχεί σε ίσο αριθμό ημερών του 2020 (συνολικός κύκλος εργασιών 2020 δια 365 Χ αριθμός ημερών λειτουργίας έτους 2019). Καθώς και ότι το ποσοστό μείωσης που προκύπτει,στρογγυλοποιείται στο δεύτερο ποσοστιαίο δεκαδικό ψηφίο.                               Δεν αντιλαμβανόμαστε για ποιο λόγο, ο λογιστής θα πρέπει να είναι γνώστης των ανωτέρω και μάλιστα να τα αναγράψει σε Υ/Δ. Αυτό είναι εργασία και υποχρέωση των αξιολογητών και διαχειριστών της αίτησης.

                                           Εδάφιο έκτον της Υ/Δ

α) Για τις μεγάλες επιχειρήσεις:

Η επιχείρηση με ΑΦΜ …….. την 31.12.2019 (ανάλογα με την νομική μορφή, το μέγεθος και το είδος βιβλίων της επιχείρησης) σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο σημείο Α του Παραρτήματος ΙΙΙ “Ορισμός Προβληματικών Επιχειρήσεων”:

  • είτε δεν είχε απολέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών.
  • είτε δεν είχε απολέσει πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφανίζεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών.
  • καθώς και κατά τα τελευταία δύο έτη:

1)    ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης είναι μικρότερος του 7,5 και

2) ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA    interestcoverageratio) είναι άνω του 1.

β) Για τις μεσαίες επιχειρήσεις:

Η επιχείρηση με ΑΦΜ…….. την 31.12.2019 (ανάλογα με την νομική μορφή, το μέγεθος και το είδος βιβλίων της επιχείρησης) σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο σημείο Α του Παραρτήματος ΙΙΙ “Ορισμός Προβληματικών Επιχειρήσεων”:

o          είτε δεν είχε απολέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών.

o          είτε δεν είχε απολέσει πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφανίζεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών.

Πέρα των υπολοίπων, δεν αντιλαμβανόμαστε γιατί θα πρέπει να πιστοποιήσει ο λογιστής ,την κατάσταση και την βιωσιμότητα της κάθε επιχείρησης . Το συγκεκριμένο γεγονός, προκύπτει από τα προσκομισθέντα οικονομικά στοιχεία .

 

Παρακαλούμε να επανεξετασθεί και να διορθωθεί η Υπεύθυνη Δήλωση ως προς τα ανωτέρω. Είναι πέρα από κάθε λογική , να πιστοποιούμε οικονομικά δεδομένα τα οποία, δεν υποβάλλουμε οι ίδιοι αλλά τρίτοι.

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΔΩΝΗ

ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ ΧΡΗΣΤΟ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟ

ΠΡΟΕΔΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ κ. ΚΟΛΛΙΑ ΚΩΝ/ΝΟ

ΠΡΟΕΔΡΟ 8ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΕΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ. ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΣΠΥΡΟ

ΕΠΑΝΕΚ 2014-2015 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ & ΤΣ

ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ κ. ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟ ΠΟΦΕΕ κ. ΚΑΜΠΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ & ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ 17 Α-35132 ΛΑΜΙΑ. ΤΗΛ.2231035706 EMAIL: sfl35706@hotmail.gr

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Έλεγχοι – rapid tests για κορονοϊό στη Στυλίδα

Ενημερωθείτε για τους νέους ελέγχους για κορονοϊό στη Στυλίδα. Δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *