Ακολουθήστε μας στο facebook

Δήμος Δομοκού: Νέα Εντεταλμένη Σύμβουλος

Ο Δήμος Δομοκού γνωστοποιεί την απόφαση του Δημάρχου Μπάμπη Λιόλιου για τον ορισμό νέας Εντεταλμένης Συμβούλου

Ορισμός, ως εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου στο Δήμο Δομοκού για δράσεις που αφορούν στην εποπτεία των Οικονομικών Υπηρεσιών.

Ακολουθήστε μας  στο facebook

Α Π Ο Φ Α Σ Η 126η 

Ο Δήμαρχος Δομοκού

ΘΕΜΑ: Ορισμός , ως εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου στο Δήμο Δομοκού για δράσεις που αφορούν στην εποπτεία των Οικονομικών Υπηρεσιών

Έχοντας υπ’ όψιν:

1.  Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκ5ησης – Πρόγραμμα «Καλλικράτης» και ιδίως τη διάταξη της περ. ι΄ της § 1 αυτού, που προστέθηκε µε το άρθρο 44 § 3 του ν. 3979/2011, κατά την οποία ο Δήμαρχος μπορεί να αναθέτει, χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε µέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Τις διατάξεις του Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112/13.07.2010 τ. Α΄): Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων και κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγειας».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2, 58,61,94,95 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

4. Τις διατάξεις των άρθρων 75,76,86,88 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ τεύχος Α΄114/08-06-2006) Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45/99 τεύχος Α΄): Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις, περί μεταβίβασης αρμοδιότητας των διοικητικών οργάνων-Εξουσιοδότηση των διοικητικών οργάνων προς υπογραφή.

6. Την υπ΄ αριθμ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος Β΄) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. ”Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”

7. Τον εν ισχύ Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Δομοκού που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ.2886/τ.Β’/20-12-2011 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

8. Την υπ’ αριθμ. 24/2019 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαμίας

9.  To από 24/08/2019 πρωτόκολλο ορκωμοσίας της Δημοτικής Αρχής

10. Την ανάγκη επίτευξης συντονισμού, ευελιξίας και ταχύτητας κατά την άσκηση της δημοτικής διοίκησης και του δημοτικού έργου γενικότερα

ΑΠΟΦΑΣIΖΟΥΜΕ

 Α. Ορίζουμε τη  Δημοτική Σύμβουλο Αθανασία Αυγέρη, ως εντεταλμένη Δημοτικό Σύμβουλο στο Δήμο Δομοκού για δράσεις που αφορούν στην εποπτεία των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου

Β. Αναθέτουμε στην ως άνω Σύμβουλο το συντονισμό και την εποπτεία των δράσεων που αφορούν:

α) Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού

β) Έλεγχος δημιουργίας ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων

Γ. Η εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος, σε συνεννόηση πάντα με τον Δήμαρχο, παρακολουθεί και ενημερώνεται για ζητήματα σχετικά με τα καθήκοντά της σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο, προκαλεί και συντονίζει συναντήσεις με τους τοπικούς φορείς, προτείνει – εισηγείται σχετικές δράσεις, συνδράμει στη σύνταξη κανονισμών λειτουργίας και εποπτεύει την τήρηση των    κανονιστικών διατάξεων που άπτονται όλων των ανωτέρω.

Δ. Εξουσιοδοτεί την ως άνω Σύμβουλο να υπογράφει «µε εντολή Δημάρχου» έγγραφα αλληλογραφίας του Δήμου µε κάθε φύσεως δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που είναι αναγκαία για την εκτέλεση του έργου εποπτείας που της ανατέθηκε, καθώς και πιστοποιητικά και βεβαιώσεις του Δήμου που αφορούν τις προαναφερθείσες δράσεις, εφόσον για την υπογραφή τους δεν έχει εξουσιοδοτηθεί ο προϊστάμενος υπηρεσιακής µμονάδας του Δήμου ή άλλο όργανο αυτού.

Η παρούσα, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και ισχύει από την 1 Δεκεμβρίου 2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ                                                                                                                                        ΛΙΟΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Το 11ο Σεργιάνι Παράδοσης στον Άγιο Κωνσταντίνο Φθιώτιδας [ΦΩΤΟ]

Μία όμορφη πολιτιστική βραδιά στον Άγιο Κωνσταντίνο Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Κωνσταντίνο Φθιώτιδας, το …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *