Τρίτη , 7 Φεβρουαρίου 2023
Ακολουθήστε μας στο facebook

Δήμος Καμένων Βούρλων: 20 θέματα για την Οικονομική Επιτροπή

Καλείσθε να συµµετέχετε στην δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί, στις 2 Φεβρουαρίου 2021, ηµέρα Τρίτη και από ώρα 12.30 µ.µ. έως 14.00 µ.µ., για να συζητήσουµε και λάβουµε απόφαση στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας  διάταξης.

Ακολουθήστε μας  στο facebook

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (έφεση Γεωργίου Μεϊδάνη)

2. Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (εξώδικη διαµαρτυρία Κων/νου Μπλαθούρα κ.λ.π.)

3. Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (καταγγελία Ευαγγελίας Τσολάκη- Μπλέτσου)

4. Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (υπόθεση Αθανασίου Πανώρη)

5. Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (αίτηση Θεοφάνη Γεννάτου)

6. Ορισµός πληρεξούσιου συµβολαιογράφου για την σύνταξη και έκδοση- υπογραφή της
πρόσθετης πράξης επί του αριθµ. 1084/7-12-2020 δανειστικού συµβολαίου µεταξύ του
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων και του ∆ήµου Καµένων Βούρλων

7. Λήψη απόφασης σχετικά µε την γνωµοδότηση πληρεξούσιου δικηγόρου περί αποφάσεων
επιβολής προστίµου Λιµεναρχείου Στυλίδας

8. Ορισµός µελών επιτροπής διενέργειας/ επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών 2021

9. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δηµοσίων διαγωνισµών και αξιολόγησης προσφορών
για τις υπηρεσίες που αφορούν το έτος 2021, σύµφωνα µε το Ν. 4412/2016

10.Ορισµός µελών επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών 2021

11. Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιενέργειας Συνοπτικών ∆ιαγωνισµών Έργων, προϋπολογισµού µέχρι 60.000,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) και για τις εξαιρετικές διαδικασίες(συνοπτικοί διαγωνισµοί, διαπραγµάτευση χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης κ.λ.π.) του ∆ήµου Καµένων Βούρλων για το έτος 2021

12.Έγκριση απολογιστικών στοιχείων 4ου τριµήνου έτους 2020

13. Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του Ισολογισµού και των Αποτελεσµάτων Χρήσης έτους
2019

14. Μείωση σαράντα τοις εκατό (40%) του ύψους των καταβλητέων µισθωµάτων κυλικείων
για το σχολικό έτος 2020-2021

15. Αποδοχή της υπ’ αριθµ. πρωτ. 64521/30-9-2020 απόφαση ΥΠ.ΕΣ. περί ένταξης πράξης
του ∆ήµου Καµένων Βούρλων στο πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της
πρόσκλησης ΙΧ «Κατασκευή ραµπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την
εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές µονάδες»

16. Αποδοχή της υπ’ αριθµ. 138903/29-12-2020 απόφασης ΥΠ.ΑΝ.ΕΠ. περί ένταξης έργου µε
τίτλο «Αποκατάσταση Βλαβών Οδικού ∆ικτύου εντός των ∆ιοικητικών Ορίων του ∆ήµου
Καµένων Βούρλων από τα έντονα καιρικά φαινόµενα του Απριλίου 2020» στο Πρόγραµµα
∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) 2020, στη ΣΑΕΠ 866.

17. Παράταση προθεσµίας για την περαίωση του έργου «Κατασκευή συνδέσεων ύδρευσης
οικισµού Χρυσής Ακτής»

18. Ορισµός νέας ηµεροµηνίας αποσφράγισης των προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού
διαγωνισµού του έργου µε τίτλο «Αναβάθµιση και Εκσυγχρονισµός ∆ηµοτικού Κτιρίου και
Μετατροπή του σε Κέντρο Πολιτιστικών ∆ράσεων στο Παραλιακό Μέτωπο Αγίου
Κωνσταντίνου»

19. Έγκριση πρακτικών διενέργειας συνοπτικού διαγωνισµού για την Προµήθεια Εφαρµογών,
Αναλωσίµων, Ανταλλακτικών και Εξοπλισµού Μηχανογράφησης

20. Έγκριση πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισµού για την Συντήρηση Υλικού,
Λογισµικού, ∆ικτύων και Εργασίες Μηχανογραφικής Επεξεργασίας ∆εδοµένων

Ο Πρόεδρος

Συκιώτης Ιωάννης

 

Σε εφαρµογή των νέων προληπτικών µέτρων για την προστασία της δηµόσιας υγείας,
ανακοινώνεται ότι για λόγους πρόληψης και προστασίας της δηµόσιας υγείας, σύµφωνα µε την
αριθµ. 426 εγκύκλιο (Α∆Α: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-Υ∆4), η συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής της
Τρίτης 2 Φεβρουαρίου 2021, θα διεξαχθεί δια περιφοράς.
Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς, τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής
θα µπορούν να ψηφίσουν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, µέσω τηλεφώνου στο 2235350037
(Χονδροδήµου Λουκία, Γραµµατεία Οικονοµικής Επιτροπής) και µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: lxondrodimou@mwlos.gr και από ώρα 12:30 µ.µ. έως 14.00 µ.µ.
Μετά το πέρας της ώρα λήξης, καµία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Κοπή βασιλόπιτας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – ΠΕ Φθιώτιδας

Σε μια ωραία εκδήλωση η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – ΠΕ Φθιώτιδας έκοψε την Άγια Βασιλόπιτα …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *