Σάββατο , 3 Δεκεμβρίου 2022
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

Δήμος Λαμιέων: Με 15 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Δείτε την πρόσκληση και τα θέματα της συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Λαμιέων που θα γίνει με φυσική παρουσία

«Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 184 παρ.1 Ν.4635/2019).

Σας προσκαλούμε στην 13η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων, που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στην οδό Αινιάνων αριθ.6, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία, [άρθρο 10 παρ.1 της Π.Ν.Π. 11-03-2020 (ΦΕΚ-τ.Α΄/55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Α΄76) & αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (ΦΕΚ-169/τ.Α’/18-09-2021), αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους [πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19], και για νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων [απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων,
αναλογία του ενός (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού], ως ορίζουν οι υπ.αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.48487/30-07-2021 [ΦΕΚ-τ.Β΄/3481], Δ1α/Γ.Π.οικ.49762/07- 08-2021 [ΦΕΚ-τ.Β΄/3660], Δ1α/ΓΠ.οικ.50907/13-08-2021 [ΦΕΚ-τ.Β΄/3793] Κ.Υ.Α. και αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.57069/17-09-2021(ΦΕΚ-4337/τ.Β/18-09-2021) Κ.Υ.Α. «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα 2 Αυγούστου 2021 μέχρι και σήμερα, και των εκδοθεισών, αντίστοιχα, δυνάμει αυτών, υπ.αριθ. 54/ΔΙΔΑΔ /Φ.69/174/οικ.15591 /02-08-2021 [ΑΔΑ: 60 ΨΥ46 ΜΤΛ6-ΛΞΡ], 55/ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/175/οικ.15910/09-08-2021[ΑΔΑ:ΨΥΣ946ΜΤΛ6-6ΑΟ] και 56/ΔΙΔΑΔ/ Φ.69/176/οικ.16259/16-08-2021[ΑΔΑ:94Η846ΜΤΛ6-Γ4Τ] 61/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/182/οικ.17896/20.09.2021 [ΑΔΑ: 9ΝΙΖ46ΜΤΛ6-ΑΚ6] και 643/69472/24- 09-2021 [ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5] εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών.
Παρακαλούμε οι παριστάμενοι, εφόσον είναι πλήρως εμβολιασμένοι να είναι εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό εμβολιασμού, που εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας https:// www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoioscovid-19 και εφόσον έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο, βεβαίωση από εργαστήρια αναφοράς δημόσια ή ιδιωτικά, για αποτελέσματα εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19 εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών ή ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) προ σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη
συνεδρίαση.
Μέγιστος αριθμός παρισταμένων και παρευρισκομένων πενήντα οκτώ [58].

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 29/9/2021 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 38580/24-09-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

– Ανακοινώσεις Δημάρχου Λαμιέων, κ. Ευθυμίου Κ. Καραΐσκου.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Θέμα 1ο Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 2ο Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου
Λαμιέων
Εισηγητής Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Θέμα 3ο Αγορά αγροτεμαχίου και εκτίμηση της αγοραίας αξίας του
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 4ο Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και
τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 5ο Έγκριση λήψης επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο ειδικό αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και αποδοχή των όρων αυτού, για την εκτέλεση της: «Προμήθειας ηλεκτρικών οχημάτων και σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών
οχημάτων Δήμου Λαμιέων», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 6ο Έγκριση χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων ορφανοτροφείων Λαμίας -«κληροδότημα Α. Δημητριάδου »-αυτοτελούς διαχείρισης –Δήμου Λαμιεων
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 7ο Έγκριση χορήγησης βραβείων αριστείας μαθητών 3ου γελμουστακειου -« κληροδότημα Κ. Μουστάκα »-αυτοτελούς διαχείρισης .
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 8ο Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην θέση «Εθνικό» της Κοινότητας
Υπάτης με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 9ο Περί «Απευθείας εκμίσθωση του πρώην Δημοτικού σχολείου οικισμού Καρυάς της Κοινότητας Ροδωνιάς
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 10ο Παράταση μισθωτικής σύμβασης δημοτικού ακινήτου 40 τ.μ. στην Τ.Κ. Λαδικούς
Εισηγητής Δήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Θέμα 11ο Γ΄ Κατανομή λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου
Λαμιέων έτους 2021
Εισηγητής Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος

ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Θέμα 12ο Θεώρηση άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου
Εισηγητής Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Ρίζος

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Θέμα 13ο Οριστική απόφαση ονομασίας ανώνυμης οδού του Δήμου Λαμίας
Εισηγητής Δήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Θέμα 14ο Περί άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης στο ΟΤ 1Β επί της οδού Παρνασσού –περιοχή Ν.Ιωνία- Δήμου Λαμίας
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

Θέμα 15ο Περί άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης επί των οδών ΚισσάβουΑσωπού – Πάρνηθος & Μεγ. Αλεξάνδρου του Δήμου Λαμίας
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

 

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Η Σπερχειάδα υποδέχτηκε την Ιερά Εικόνα της Παναγίας του Όρους των Ελαιών [ΦΩΤΟ]

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και κατά την εκκλησιαστική τάξη η μαρτυρική πόλη της Σπερχειάδας, στην καρδιά …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *