Παρασκευή , 8 Δεκεμβρίου 2023
Ακολουθήστε μας στο facebook

Με 18 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας

 

Δείτε τα  18 θέματα της συνεδρίασης

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Αμφίκλειας – Ελάτειας, στο Δημοτικό Κατάστημα Κάτω Τιθορέας την 27η Οκτωβρίου 2023 ημέρα
της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 2:30 μμ

Αιτιολόγηση σύγκλησης δημοτικού συμβουλίου.

Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών
αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται
σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα
που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων (άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010,
όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014) .
Επίσης τα θέματα όπου η λήψη απόφασης του δημοτικού συμβουλίου προβλέπεται υποχρεωτικά
από ειδικότερες διατάξεις ή ορίζονται προθεσμίες εντός των οποίων θα πρέπει αυτή να ληφθεί, δεν
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων. Ενδεικτικά αναφέρονται, οι αποφάσεις
ψήφισης προϋπολογισμού, έγκρισης οικονομικών καταστάσεων, αναμόρφωσης προϋπολογισμού
κατόπιν των τριμηνιαίων εκθέσεων εκτέλεσης αυτού. (ΥΠ.ΕΣ. 46197/18.06.2019).
Κατόπιν των κατωτέρω τα θέματα στην ημερήσια διάταξη 1,2,3,4,5,6,7,8,13,14,15,16,17 και
18 δεν εμπίπτουν στις διατάξεις απαγόρευσης λήψης αποφάσεων σύμφωνα με τα
προαναφερόμενα άρθρα.
Το 9ο θέμα είναι επείγον για την απόδοση του ποσού στις σχολικές επιτροπές λόγω των
αναγκών.
Το 10ο θέμα είναι επείγον καθώς των ιδιαίτερων συνθηκών της περιοχής θα πρέπει να δοθεί
παράταση στην εμποροπανήγυρη στη Δημοτική Κοινότητα Κάτω Τιθορέας που αρχίζει την 5η
Νοεμβρίου .
Το 11ο θέμα είναι επείγον μετά από το αριθ. πρωτ. 6556 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, Διεύθυνση Υπηρεσιών Μίας Στάσης και αφορά τροποποίηση προγενέστερης
απόφασης του Δ.Σ.
Το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι επείγον καθότι το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας
θα πρέπει να αποσταλεί στην Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Τμήμα Εποπτείας προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου Οικονομικών επί ένα (1) μήνα, όπως απαιτείται από τον Ν. 4182/2013 «Κώδικας
κοινωφελών περιουσιών – Σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» – άρθρο 24 και από την
εγκύκλιο 1/2014 «Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή του Ν.4182/2013 «Κώδικας Κοινωφελών
Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις»». Δεδομένου ότι δεν πρέπει να
παραταθεί και να μείνει εκκρεμής η μέχρι τώρα διαδικασία και προκειμένου να εκκινήσει η
προθεσμία του ενός (1) μήνα για την δημοσίευση του αποτελέσματος και την τυχόν υποβολή
ενστάσεων, είναι αναγκαία η άμεση έγκριση του ως άνω Πρακτικού Δημοπρασίας και η διαβίβαση
του στην Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς
Ελλάδας – Τμήμα Εποπτείας.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1) Αναμόρφωση τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023. Εισηγητής : Π. Σεφερλή

2) Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Αγροτική οδοποιία Δήμου Αμφίκλειας- Ελάτειας». Εισηγητής : Θ.Κοντούνης

3) Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ». Εισηγητής : Θ.Κοντούνης

4) Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αγροτική οδοποιία Δήμου Αμφίκλειας- Ελάτειας». Εισηγητής : Θ.Κοντούνης

5) Έγκριση παράτασης (2η προθεσμίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΘΟΡΕΑΣ». Εισηγητής : Θ.Κοντούνης

6) Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΟΦΙΤΕΙΑΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ». Εισηγητής : Θ.Κοντούνης

7) Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΕΛΑΤΕΙΑΣ». Εισηγητής : Θ.Κοντούνης

8) Έγκριση μνημονίου συνεργασίας για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο “WiFi4GR- Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο” μεταξύ ΕΥΔΕ- ΤΠΕ, ΓΓΤΤ και Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας. Εισηγητής : Δήμαρχος

9) Απόδοση ποσού Γ’ κατανομής έτους 2023 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων. Εισηγητής : Α.Βαφειάς

10) Παράταση διάρκειας εμποροπανήγυρις Δημοτικής Κοινότητας Κάτω Τιθορέας.
Εισηγητής : Χ. Βαϊτσος

11) Τροποποίηση της αρίθμ.41/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Λήψη απόφασης για ίδρυση και λειτουργία 3ου παραρτήματος ΚΕΠ (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών)”. Εισηγητής : Κ. Τσιάμης

12) Έγκριση του από 21/09/2023 Πρακτικού Δημοπρασίας για την εκποίηση γραφείου/επαγγελματικού χώρου στη Θεσσαλονίκη του Κληροδοτήματος «Κοντρώση Μαρίας του Αντωνίου». Εισηγητής : Α.Βαφειάς

13) Πρόσληψη ενός (1) ατόμου με 2μηνη σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών. Εισηγητής :Δήμαρχος

14) Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού οικ. έτους 2022 Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης με την επωνυμία “Κληροδότημα Κοντρώση Μαρίας του Αντωνίου” υπέρ Δημοτικής Κοινότητας Αμφίκλειας, Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας . Εισηγητής : Π.Σεφερλή

15) Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού οικ. έτους 2022 Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης με την επωνυμία “Κληροδότημα Τασούλας και Πάνου Παλασάντζα” υπέρ Δημοτικής Κοινότητας Αμφίκλειας, Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας. Εισηγητής :Π. Σεφερλή

16) Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης για την κατάσταση εσόδων και εξόδων προϋπολογισμού του Δήμου για το Α’ τρίμηνο 2023. Εισηγητής : Π. Σεφερλή

17) Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης για την κατάσταση εσόδων και εξόδων προϋπολογισμού του Δήμου για το Β’ τρίμηνο 2023. Εισηγητής : Π. Σεφερλή

18) Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης για την κατάσταση εσόδων και εξόδων προϋπολογισμού του Δήμου για το Γ’ τρίμηνο 2023. Εισηγητής : Π. Σεφερλή

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΟΡΡΟΣ

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Στη ΛΑΡΚΟ ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στ. Κασσελάκης

  Όπως ενημερώνει η Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, το εργοστάσιο της ΛΑΡΚΟ στη Λάρυμνα …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *