Τρίτη , 28 Νοεμβρίου 2023
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

Μία θέση εργασίας στο Δήμο Στυλίδας – Αναλυτικές πληροφορίες για προσόντα-δικαιολογητικά

Ο Δήμος Στυλίδας ενημερώνει για την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη που θα παρέχει συμβουλευτικό έργο και διατύπωση εξειδικευμένων προτάσεων, σε τεχνικά θέματα, θέματα έργων και μελετών για ζητήματα που σχετίζονται με το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Στυλίδας.

Ακολουθήστε μας  στο facebook

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

1. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι
πληρούνται.

2. Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού, Τομέα Συγκοινωνιών και Οργάνωσης της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.

3. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.

4. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

5. Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου.

6. Τουλάχιστον πέντε (5) έτη εξειδικευμένης επαγγελματικής εμπειρίας σε θέματα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Νομικών Προσώπων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Νομικών Προσώπων του δημοσίου ή ευρύτερου Δημοσίου τομέα, σχετικά με τις προαναφερόμενες αρμοδιότητες.

7. Τουλάχιστον πέντε (5) έτη εργασιακής εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης.

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

 Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

 Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,
εντός επτά (7) ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης-γνωστοποίησης της
παρούσας, σχετική αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά σε ευκρινή
φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και
τους φορείς αυτούς ή ακριβών αντιγράφων τους.

 Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.

 Πτυχίο ή δίπλωμα της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.

 Άδεια άσκησης επαγγέλματος.

 Πιστοποιητικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας.

 Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ.

 Βιογραφικό σημείωμα.

 Αποδεικτικά σχετικά με το αντικείμενο εμπειρίας.

 Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να
δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού (άρθρα 11 έως και
17 του Ν.3584/2007).

Τα παραπάνω θα πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία του Δήμου μας, Ελ. Βενιζέλου 31 – Τ.Κ. 3500 Στυλίδα (Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας και Ανθρώπινου Δυναμικού, τηλ. επικοινωνίας 2238350140) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η πλήρωση της θέσης θα διενεργηθεί με απόφαση της Δημάρχου, η οποία και θα επιλέξει, εκ των εχόντων τα απαιτούμενα προσόντα, τον κατά την απόλυτη κρίση της κατάλληλο υποψήφιο. Ο Ειδικός Συνεργάτης θα προσληφθεί, μετά τη δημοσίευση της απόφασης πρόσληψης της Δημάρχου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο  Ειδικός Συνεργάτης που θα καταλάβει την παραπάνω θέση θα υπογράψει σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τη
θητεία της δημοτικής περιόδου, εντός της οποίας θα προσληφθεί.

Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα του νομού, να
τοιχοκολληθεί στο χώρο των ανακοινώσεων της υπηρεσίας και να αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του Δήμου και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

ΚΚΕ και ΠΕΑΕΑ – ΔΣΕ Λαμίας τιμούν την 81η επέτειο της ανατίναξης της γέφυρας του Γοργοποτάμου

81η Επέτειος – ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ 03 12 2023                   Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *