Κυριακή , 27 Νοεμβρίου 2022
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

Ο Γ. Κοτρωνιάς για τον νέο Αναπτυξιακό νόμο

O βουλευτής Γεώργιος Κοτρωνιάς μίλησε, σήμερα στην ολομέλεια της Βουλής στη συζήτηση για το Σ/Ν του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων με τίτλο: « Αναπτυξιακός νόμος: Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη ».

Παρατίθεται αναλυτικά η ομιλία του βουλευτή:

«……… Κεντρικός πολιτικός στόχος του παρόντος νομοσχεδίου είναι η ενίσχυση των επενδύσεων, γιατί αυτές αποτελούν το βασικό μέσο αύξησης του ΑΕΠ και των θέσεων εργασίας στη χώρα μας που είναι τελικά και το ζητούμενο.

Οι προβλεπόμενες επενδύσεις, ωστόσο, πρέπει να είναι στοχευμένες και εναρμονισμένες με τη νέα επενδυτική πολιτική της κυβέρνησης, η οποία δίνει έμφαση:

1) στον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων,
2) στην πράσινη μετάβαση,
3) στη δημιουργία οικονομιών κλίμακας
4) στη στήριξη καινοτόμων επιχειρήσεων,
5) στη στήριξη της νέας επιχειρηματικότητας και στην ενίσχυση της απασχόλησης με εξειδικευμένο προσωπικό,
6) στην ενίσχυση λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας και περιοχών που εντάσσονται στο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και
7) στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε κύριους τομείς της ελληνικής οικονομίας.

Προκειμένου να προσελκύσουμε νέους επενδυτές και να ενισχύσουμε την επενδυτική δραστηριότητα στη χώρα μας, είναι απαραίτητο να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες, το κατάλληλο περιβάλλον ενός σύγχρονου, ευέλικτου, αποτελεσματικού και κυρίως διαυγούς αναπτυξιακού περιβάλλοντος.

Ακολουθήστε τη σελίδα μας στο FACEBOOK

Αυτή είναι και η απάντηση στο ερώτημα :

Γιατί χρειαζόμαστε έναν καινούργιο αναπτυξιακό νόμο. Προφανώς γιατί ο υφιστάμενος του 2016, δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σήμερα, υποστηρίχτηκε από μια Κυβέρνηση με χαμηλούς στόχους στις επενδύσεις, ενώ σήμερα έχουμε μια Κυβέρνηση που έμπρακτα επιθυμεί τις επενδύσεις, άλλωστε σε δύο χρόνια πέτυχε διπλάσιες επενδύσεις από τα τέσσερα χρόνια της προηγούμενης Κυβέρνησης, μια Κυβέρνηση που με βάση τα σημερινά δεδομένα προγραμματίζει με εργαλείο έναν σύγχρονο αναπτυξιακό νόμο.

Σε αυτή τη λογική, ο νέος αναπτυξιακός νόμος περιλαμβάνει μια σειρά από πολιτικές τομές, οι οποίες αποσκοπούν στο να καταστήσουν το επενδυτικό περιβάλλον ελκυστικό στους υποψήφιους επενδυτές.

1. Πρώτη και κύρια τομή προς αυτήν την κατεύθυνση, αποτελεί η απλούστευση των διαδικασιών για την πραγματοποίηση μιας επένδυσης με την άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων με την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών έγκρισης, ώστε η αξιολόγηση των επενδύσεων να μην υπερβαίνει τις 60 ημέρες με σύντμηση του χρόνου ανταπόκρισης των υπηρεσιών στα υποβαλλόμενα αιτήματα. Προς αυτήν την κατεύθυνση εισάγονται και οι ρυθμίσεις που αφορούν : σταθερούς κύκλους προκηρύξεων σε ετήσια βάση, στη σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης, η οποία προβλέπεται να επιταχύνει τις διαδικασίες, καθώς και στην ένταξη των ιδιωτών ορκωτών ελεγκτών, για επιπλέον εξοικονόμηση χρόνου σε όλη αυτή τη διαδικασία ολοκλήρωσης των επενδύσεων.

2. Μία ακόμα τομή που αποσκοπεί στην προσέλκυση επενδυτών, είναι η χορήγηση υψηλών ποσοστών κρατικών ενισχύσεων για ιδιωτικές επενδύσεις και η χορήγηση κινήτρων σε συγκεκριμένες δραστηριότητες. Για πρώτη φορά, πέραν των ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα, εισάγονται και επιπλέον ενισχύσεις σε τομείς όπως η καινοτομία, η προστασία του περιβάλλοντος, χωρίς μάλιστα να προϋποθέτει αρχική επένδυση, προβλέπει επίσης ενισχύσεις για επαγγελματική κατάρτιση των εργαζομένων αλλά και για εργαζόμενους που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, και όλα αυτά πλέον θεωρούνται και αντιμετωπίζονται ως ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια. Συνολικά, σε ό,τι αφορά στις ενισχύσεις, με το παρόν προβλέπεται αύξηση κατά 5%-25% σε σχέση με τα ποσοστά του ισχύοντος νόμου και συγκεκριμένα τα νέα ποσοστά φτάνουν δυνητικά έως 60% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, 70% για τις μεσαίες και 80% για τις μικρές.

3. Επιπλέον, μια πολύ σημαντική επιδίωξη του παρόντος, είναι η ισόρροπη ανάπτυξη στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην περιφέρεια, μέσα από την έγκριση σχεδίων σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Χαρακτηριστικό του νέου χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων, είναι ότι στο πλαίσιο της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, παρέχει αυξημένα ποσοστά κατά 10%, καθώς και την αποκλειστική δυνατότητα στις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις να λάβουν επιχορήγηση, ενώ στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις να λάβουν επιχορήγηση μέχρι 100%.

4. Για την υποστήριξη και την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας του αναπτυξιακού νόμου, αναπτύσσεται ένα νέο σύγχρονο και ευέλικτο, πληροφοριακό σύστημα, το οποίο θα διαλειτουργεί με το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.). Η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις ανάγκες των επενδυτών, καθώς θα διευκολύνει ιδιαίτερα την ενημέρωσή των επενδυτών για την υποβολή αιτημάτων ενίσχυσης, ενισχύοντας συγχρόνως και τη διαφάνεια των διαδικασιών. Όλες οι διαδικασίες του παρόντος, θα διενεργούνται υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Αναπτυξιακών Νόμων, με εξαίρεση το καθεστώς για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση που υλοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.).

5. Βασική δομική αλλαγή του παρόντος, αποτελεί και η θέσπιση 13 θεματικών τομέων ειδικών καθεστώτων κρατικής ενίσχυσης, τα οποία εστιάζουν σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας, σε αντίθεση με τη μέχρι τώρα φιλοσοφία της οριζόντιας μορφής των ενισχύσεων.

Βλέπουμε από το Σ/Ν για πρώτη φορά και τη διεύρυνση του αριθμού επενδυτικών σχεδίων και πέραν των παραδοσιακών και μάλιστα σε τομείς της εθνικής οικονομίας με χαμηλά σήμερα ποσοστά, όπως η καινοτομία και η έρευνα, οι ειδικές μορφές εναλλακτικού τουρισμού, η δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση, η μετάβαση στην πράσινη ανάπτυξη. Τέλος και αυτό είναι σημαντικό και ελπιδοφόρο, ιδιαίτερο καθεστώς προβλέπεται για το επιχειρείν των νέων, το οποίο με το παρόν ορίζεται η επιχορήγηση στο 100% για τους νέους που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην ελληνική περιφέρεια.

Εμείς στη Φθιώτιδα, υποβαθμισμένοι για πολλά χρόνια λόγω της ένταξής μας στο στόχο Ι λόγω Οινοφύτων, υποβαθμισμένοι γιατί έχουμε αναξιοποίητες τις Ιαματικές μας Πηγές, υποβαθμισμένοι γιατί η ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας αναπτύσσεται με ρυθμούς χελώνας, γιατί η Δυτική Φθιώτιδα έχει πλήρως αποβιομηχανισθεί, γιατί η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας ξεκίνησε και περιμένουμε να ολοκληρώσει το δρόμο της για αξιοποίηση, γιατί πρέπει να δώσουμε προοπτική και στη ΛΑΡΚΟ, με σεβασμό και προστασία του υφιστάμενου ανθρώπινου δυναμικού ώστε να συμβάλλει στην ανάπτυξη της περιοχής μας περιμένουμε τον νέο αναπτυξιακό νόμο και εναποθέτουμε πολλές ελπίδες για γρήγορη ανάπτυξη και ανάκαμψη της περιοχής μας η οποία, αδικημένη τόσα χρόνια, την δικαιούται.

Όμως ο αναπτυξιακός νόμος υποστηρίζεται από ανθρώπινο δυναμικό και πάνω σ αυτό θέλω να τονίσω την ανάγκη να διατηρηθεί και να στηριχθεί το δυναμικό που υπηρετεί με καθεστώς απόσπασης σε ειδικές υπηρεσίες και να του δωθεί η δυνατότητα να παρέχει, όσο αυτό επιθυμεί, τις υπηρεσίες του. Σχετικά έχω υποβάλλει τη σχετική πρόταση στη φάση της διαβούλευσης.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Θεωρώ το παρόν νομοσχέδιο απόλυτα συμβατό με το σημερινό μοντέλο ανάπτυξης της Πατρίδας μας και επιτρέψτε μου με την εμπειρία όλων αυτών των χρόνων να καταθέσω ότι είναι ένα μελετημένο και καλοδουλεμένο Σ/Ν που θα παράξει θετικά αποτελέσματα και θα αποδειχθεί μια τεράστια προσφορά της Κυβέρνησης Μητσοτάκη στην ανάπτυξη της χώρας μας προς όφελος όλων των Ελλήνων πολιτών ».

*ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δείτε ΟΛΑ τα νέα του  FONOGRAFOS.NET στο GOOGLE NEWS

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας: Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, 30/11

Συνεδρίαση στην Κάτω Τιθορέα για Προϋπολογισμό και Τεχνικό Πρόγραμμα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για τη συνεδρίαση της Δημοτικής …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *