Τρίτη , 29 Νοεμβρίου 2022
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

Δήμος Καμένων Βούρλων: 12 θέματα για την Οικονομική Επιτροπή

Δείτε τα θέματα της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καμένων Βούρλων στις 22/2/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε την 22α Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 μ.μ., όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής), για να συζητήσουμε και λάβουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση της αριθμ. 972/7-2-2022 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την σύνταξη Κανονισμού Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων

2. Έγκριση της αριθμ. 991/8-2-2022 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση της τέως Αντιδημάρχου Τσιτίνη Σοφίας σε υπόθεση με αδέσποτα ζώα

3. Έγκριση της αριθμ. 928/4-2-2022 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού πληρεξούσιου συμβολαιογράφου

4. Λήψη απόφασης επί γνωμοδότησης πληρεξούσιου δικηγόρου περί άσκησης ή μη αίτησης αναίρεσης της με αριθμ. Α1401/2021 αποφάσεως του Τριμελές Εφετείου Πειραιά για την υπόθεση της ανώνυμης εταιρείας «ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.»

5. Αποδοχή δωρεάς φορητού απινιδωτή και συσκευή τεχνικής αναπνοής

6. α.- Κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου από 1-1- 2022 έως 31-12-2023
β.- Πρόσθεση κωδικού εξόδων στον προϋπολογισμό του Δήμου Καμένων Βούρλων για
την υπηρεσία σχετικά με την κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών, με τίτλο «Αμοιβές
τρίτων για παροχή υπηρεσίας για την Πολιτική Προστασία (Μητρώο Εργοληπτών)»
γ.- Έγκριση σύναψης Μνημονίων Συνεργασίας με τους οικονομικούς φορείς του
Μητρώου Εργοληπτών (εταιρειών – φυσικών προσώπων) για την περίοδο 2022 -2023

7. Χορήγηση παράτασης της σύμβασης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Καμένων Βούρλων

8. Έγκριση του 2ου Πρακτικού της Διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (σύμφωνα με την παρ 2.γ, του άρθρου 32, του Ν.4412/2016 & με το άρθρο 32 Α, του Ν.4412/2016 όπως προστέθηκε με το Ν. 4605/2019, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή και με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σύμφωνα με το άρθρο 95, παράγ. 2 α) του Ν.4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ»

9. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και Δήμου Καμένων Βούρλων για το έργο με τίτλο «Κατασκευή νέου κεντρικού αγωγού αποχέτευσης Καμένων Βούρλων»

10.Αποδοχή της υπ’ αριθμ. πρωτ. 10045/2021/12-01-2022 Απόφασης ΥΠ.ΕΣ. (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) (ΑΔΑ: 676Λ46ΜΤΛ6-Γ5Γ) περί ένταξης του έργου με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων καθώς και διασφάλιση της πρόσβασης ΑμεΑ σε παραλίες του Δήμου Καμένων Βούρλων» στον Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός», του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

11.Αποδοχή της υπ’ αριθμ. 228.3.2/2021Απόφασης του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου(ΑΔΑ: Ρ1ΠΔ46Ψ844-Υ71)με θέμα: Ένταξη προτάσεων δικαιούχων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για τη δράση: «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.»

12.Σύνταξη και εισήγηση του σχεδίου Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Καμένων Βούρλων, οικονομικού έτους 2022

Ο Πρόεδρος

Συκιώτης Ιωάννης

 

Η συνεδρίαση σύμφωνα με την αριθμ. 643/69472/24-9-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), με θέμα «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών
οργάνων των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της
πανδημίας», θα πραγματοποιηθεί:

 Δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με την λίστα αποδεκτών, αποκλειστικά
για πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 και νοσήσαντες το
τελευταίο εξάμηνο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 της με Δ1α/ΓΠ.οικ.50907/13-
8-2021 (ΦΕΚ 3793) ΚΥΑ και τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας &
περιορισμού της διασποράς

 Με απομακρυσμένη σύνδεση, μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων για τον ευρύτερο
Δημόσιο Τομέα e:Presence.gov.gr (https://epresence.gov.gr) για όσους από τη λίστα
αποδεκτών της πρόσκλησης δεν έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης το
τελευταίο εξάμηνο, σύμφωνα με την παρ. 2, 3 του άρθρου 10 της με
Δ1α/ΓΠ.οικ.50907/13-8-2021 (ΦΕΚ 3793) ΚΥΑ (θα σας αποσταλεί και ηλεκτρονική
πρόσκληση)
Μέσω τηλεδιάσκεψης μπορούν να συμμετάσχουν εμβολιασμένοι και νοσήσαντες,
εφόσον το επιθυμούν.

Σύμφωνα με την αριθμ. 643 εγκύκλιο ΥΠΕΣ: α) δεν υφίσταται πρόβλεψη για συμμετοχή
μελών σε δια ζώσης συνεδρίαση κατόπιν αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου και ως εκ τούτου ,
δεν παρέχεται τέτοια δυνατότητα σε όσους δεν έχουν εμβολιαστεί ή νοσήσει και β)
παρακαλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ενημερώσουν εγκαίρως, έως την Τρίτη
22-2-2022 και ώρα 11.00 π.μ., για τον τρόπο συμμετοχής τους στην συνεδρίαση ώστε να
ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης.

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Λαμία: 25ο Χριστουγεννιάτικο Μπαζάρ από το Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτών

Το Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτών μας προσκαλεί στο 25ο Χριστουγεννιάτικο Μπαζάρ στις 3/12/2022 “Σας προσκαλούμε και …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *