Πέμπτη , 26 Ιανουαρίου 2023
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

Πρόσληψη Υδρονομέα στο Δήμο Αμφίκλειας-Ελάτειας

Η ανακοίνωση του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας για πρόσληψη Υδρονομέα:

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομέας, με τους όρους που
αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 10/05/2021 έως
την 14/05/2021 στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
1. Αριθμός θέσεων
H Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμόν 105/2021 απόφαση της, καθόρισε τον
αριθμό των θέσεων των υδρονομέων ως εξής:
Α. Ένα (1) άτομο Υδρονομέας

2. Περίοδος απασχόλησης
Η περίοδος απασχόλησης είναι έως πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Κάτω Τιθορέα 07 Μάϊου 2021
Αριθμ. πρωτ : 4069

3. Απαιτούμενα Προσόντα
Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:
α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.
β. Να έχει συμπληρώσει το 23ον έτος της ηλικίας του και να μη υπερβαίνει το 65ο.
Στην περίπτωση που έχει συμπληρωθεί το 60ο έτος της ηλικίας, και μέχρι το ανώτατο
όριο (65ο έτος), για την πρόσληψη απαιτείται ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του
αποφασίζοντος οργάνου, ήτοι του δημοτικού συμβουλίου. (Πράξη 253/2014
Ελεγκτικού Συνεδρίου).
γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.

4. Δεν γίνονται δεκτοί και δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς
Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανότητος του
διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ’ όσον διαρκεί η στέρηση αύτη.

5. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον διορισμό επισυνάπτονται:
α) Πιστοποιητικό του οικείου Δημάρχου περί της εγγραφής του υποψηφίου στο
μητρώο. Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της γεννήσεως.
β) Αντίγραφο του δελτίου ποινικού μητρώου των υποψηφίων.
Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των
πιστοποιητικών, εφ’ όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της
συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρεούται
όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός ευλόγου από
του διορισμού προθεσμίας, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως. Η
προθεσμία αύτη, η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισμού, δεν δύναται να
είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισμού.

6. Εκλογή υδρονομικών οργάνων
Τα υδρονομικά όργανα θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο.

7. Αναδιορισμός
Τα υδρονομικά όργανα διορίζονται μόνο για την χρονική διάρκεια της αρδευτικής
περιόδου, όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω.
Τα εκ τούτων ευδοκίμως υπηρετούντα όργανα προτιμούνται και για την επόμενη ή τις
επόμενες αρδευτικές περιόδους, από το δημοτικό συμβούλιο.

8. Καθήκοντα Υδρονομέων
α. Η διαχείριση και διανομή των αρδευτικών υδάτων (πηγών και γεωτρήσεων) κατά
τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως.
β. Η επιμέλεια και επιτήρηση των επιφανειακών αυλακιών και υπόγειων αγωγών,
προς αποφυγή διαρροών από τις πηγές-γεωτρήσεις μέχρι το εκάστοτε αρδευόμενο
κτήμα.
γ. Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια
της καλής συντήρησής τους.
δ. Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή
επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών
υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και
υγιεινή των υδάτων.
ε. Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.

9. Δημοσίευση Πρόσκλησης
Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με φροντίδα της υπηρεσίας τουλάχιστον πέντε ημέρες
πριν από την ημέρα εκλογής με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα
ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος.

10. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Δημαρχείου στην Κάτω Τιθορέα,
εργάσιμες ημέρες και ώρες. Διεύθυνση : Κάτω Τιθορέα, Τ.Κ. 35.015, Τηλέφωνο
2234350306 email: info@dimos-amfiklias-elatias.gr .

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΛ. ΣΤΙΒΑΚΤΗ

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Διακοπές ρεύματος σε περιοχές του Δήμου Καμένων Βούρλων

Ενημερωθείτε για τις νέες προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος στο Δήμο Καμένων Βούρλων Προγραμματισθείσες διακοπές ρεύματος θα …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *