Κυριακή , 27 Νοεμβρίου 2022
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

29 θέματα για το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαμιέων

Δείτε τα θέματα της συνεδρίασης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (άρθρου 67 τουν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε  και ισχύει από το άρθρο 74 του ν.4555/2018).
***
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στην οδό Αινιάνων 6, την 23η του μηνός Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 23/2/2022ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 6340 – 18/2/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

– Ανακοινώσεις Δημάρχου Λαμιέων, κ. Ευθυμίου Κ. Καραΐσκου.

Θέμα 1ο Ενημέρωση Δημάρχου προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί, σε σχέση με την Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας, κατόπιν της υπ. αριθ. πρωτ. 5902/15-02-2022 αιτήσεως δέκα επτά μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ – ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Θέμα 2ο Τροποποίηση της υπ.αριθμ.321/2019 (ΑΔΑ:6Χ0ΖΩΛΚ-ΠΨΦ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων περί Συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της μονομετοχικής δημοτικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 3ο Τροποποίηση της υπ.αριθμ.325/2019 (ΑΔΑ: 6ΜΡΤΩΛΚ-93Α) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων με θέμα: «Εκλογή νέων αντιπροσώπων του Δήμου Λαμιέων στον Σύνδεσμο Ύδρευσης ΟΤΑ Νομού Φθιώτιδας από πηγές «ΚΑΝΑΛΙΑ» Πύργου Υπάτης για την περίοδο από 01/09/2019 έως τη λήξη της θητείας της δημοτικής αρχής. ».
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 4ο Τροποποίηση της υπ.αριθμ.388/2019 (ΑΔΑ: ΩΞΠΑΩΛΚ-ΟΜΑ ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων, περί Σύστασης και συγκρότησης Επιτροπής Ονοματοθεσίας
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 5ο Τροποποίηση της υπ.αριθμ.148/2021 (ΑΔΑ: 6ΩΡ1ΩΛΚ-5ΔΘ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων, με θέμα : «Ορισμός μελών για την συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης & καθορισμού τιμήματος καθώς & παράδοσης και παραλαβής εκποιούμενων, αγοραζομένων,
εκμισθωμένων, μισθωμένων κινητών & ακινήτων για το έτος 2022».
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 6ο Ορισμός εκπροσώπου (τακτικού-αναπληρωματικού ) για τη συγκρότηση Επιτροπής για θέματα Ανέλκυσης, Απομάκρυνσης ή Εξουδετέρωσης Ναυαγίων ή πλοίων για το έτος 2022
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 7ο Τροποποίηση της υπ.αριθμ.174/2021 (ΑΔΑ: ΩΦΤΦΩΛΚ-Σ6Α) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων, με θέμα : «Ορισμός μελών για συγκρότηση γνωμοδοτικής Επιτροπής για «Εγκατάσταση προσώπων Εκδιδόμενων με αμοιβή » σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 2734/1999(ΦΕΚ. 161/Α΄/5-8-1999) για το έτος 2022». Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 8ο Τροποποίηση της υπ.αριθμ.383/2019 (ΑΔΑ: ΩΨΦ6ΩΛΚ-8ΛΕ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων με θέμα: «Ορισμός μελών και συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαμιέων με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΘΕΑΤΡΟ ΡΟΥΜΕΛΗΣ ( ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Ρ)».  Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 9ο Τροποποίηση της υπ.αριθμ.387/2019 (ΑΔΑ: 6Λ33ΩΛΚ-2ΨΥ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων με θέμα : «Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Κυκλοφοριακού». Ανασυγκρότηση Επιτροπής Κυκλοφοριακού.  Εισηγητής Δήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Θέμα 10ο 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος, οικ. έτους 2022
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 11ο 1η Αναμόρφωση Ο.Π.Δ του Δήμου οικ. έτους 2022
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 12ο Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού έως και το 4o τρίμηνο έτους 2021
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 13ο Υποβολή οικονομικών αποτελεσμάτων -< κληροδοτήματος Αθ. Δημητριάδου > -αυτοτελούς διαχείρισης Δήμου Λαμιέων
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 14ο Υποβολή οικονομικών αποτελεσμάτων -< κληροδοτήματος Ξ. Θεοδωρακου –αγροτική περιουσία > -αυτοτελούς διαχείρισης Δήμου Λαμιέων
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 15ο Υποβολή οικονομικών αποτελεσμάτων -« κληροδοτήματος Κ. Μουστάκα » υ/3ου ΓΕΛ (Μουστάκειου ) Λαμίας -αυτοτελούς διαχείρισης Δήμου Λαμιέων
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 16ο Εκ νέου εκμίσθωση κυλικείου εντός του Δημοτικού Καταστήματος επί της οδού Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού και εντός του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λαμίας με τη διενέργεια φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας»   Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 17ο Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου πρώην Υδροηλεκτρικού εργοστασίου που βρίσκεται πλησίον του ποταμού Γοργοποτάμου & της ομώνυμης Γεφύρας στην ΔΕΥΑ ΛΑΜΙΑΣ
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 18ο Δωρεάν παραχώρηση χρήσης μιας αίθουσας δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται Λεωνίδου 24 -Λαμία στους: ΕΣΑμεΑ–ΙΝ-ΕΣΑμεΑ– Περιφερειακή Ομοσπονδία & Περιφερειακό Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία  Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 19ο Δωρεάν παραχώρηση χρήσης αιθουσών δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται στο Μοσχοχώρι στον Πολιτιστικό Σύλλογο Μοσχοχωρίου
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 20ο Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικού κτηρίου που βρίσκεται στην Κοινότητα Παύλιανης στον Πολιτιστικού Συλλόγου Παυλιανιτών
Εισηγητής Δήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Θέμα 21ο Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου με τίτλο «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Μ.Ε.Α.) ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ.) ΛΑΜΙΑΣ» (Ο.Ε.Δ.Α.) ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» (ΠΕΤ 2007350024). Εισηγητής Δήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Θέμα 22ο Πραγματοποίηση Δακοκτονίας 2022 στην κτηματική περιφέρεια Δήμου Λαμιέων
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Ξεφλούδας

Θέμα 23ο Διαδικασία πρόσληψης και προσόντα υδρονομικών οργάνων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2022
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Ξεφλούδας

Θέμα 24ο Κοπή βελανιδιάς στην Δημοτική Κοινότητα Κωσταλεξίου
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Μουστάκας

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Θέμα 25ο Επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαμιεων, προκειμένου να καλυφθούν έξοδα λειτουργίας των σχολικών μονάδων, που προκύπτουν από τη στέγαση Δομών Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ) του ΥΠΑΙΘ, για το σχολικό έτος 2020- 2021
Εισηγητής Εντεταλμένος Δημοτικός σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος

Θέμα 26ο Επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαμιεων, προκειμένου να καλυφθούν έξοδα λειτουργίας των σχολικών μονάδων, που προκύπτουν από τη στέγαση Δομών Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ) του ΥΠΑΙΘ, για το σχολικό έτος 2021- 2022
Εισηγητής Εντεταλμένος Δημοτικός σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος

Θέμα 27ο Α΄ Κατανομή λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου
Λαμιέων έτους 2022
Εισηγητής Εντεταλμένος Δημοτικός σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Θέμα 28ο Έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια της μελέτης του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΠΕΖΟΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ «ΑΛΑΤΟΣΤΡΑΤΑ»
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 29ο Τροποποίηση της αριθ 205/14 Απόφασης Δ.Σ για Απαγόρευση στάθμευσης στην Οδό Χατζοπούλου. Εισηγητής Δήμαρχος

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί :
(α) με φυσική παρουσία, [άρθρο 10 παρ.1 της Π.Ν.Π. 11-03-2020 (ΦΕΚ-Α΄/55),
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ-Α΄/76)] & αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (Φ-169/τ.Α΄/18-09-2021), αποκλειστικά για πλήρως
εμβολιασμένους [πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται όσοι έχουν ολοκληρώσει προ
τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19], και για
νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων [απόσταση
ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, αναλογία του ενός (1) ατόμου ανά
πέντε (5) τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού], ως ορίζουν οι υπ.αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.48487
/30-07-2021 [ΦΕΚ-Β΄/3481], Δ1α/Γ.Π.οικ.49762/07-08-2021 [ΦΕΚ-Β΄/3660] και Δ1α/ΓΠ.

οικ.8681/11-02-2022 [ΦΕΚ-Β΄/607/12-02-2022] Κ.Υ.Α. «Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο
σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022, και των εκδοθεισών,
αντίστοιχα, δυνάμει αυτών, υπ.αριθ. 643/69472/24-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) και
74/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/201/οικ.1827/07-02-2022 [ΑΔΑ:ΨΜ9Β46ΜΤΛ6-ΧΛΣ] εγκυκλίων του
Υπουργείου Εσωτερικών.

Παρακαλούμε οι παριστάμενοι, εφόσον είναι πλήρως εμβολιασμένοι να είναι
εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό εμβολιασμού, που εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας https: //
www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoioscovid-19 και εφόσον έχουν νοσήσει το
τελευταίο εξάμηνο, βεβαίωση από εργαστήρια αναφοράς δημόσια ή ιδιωτικά, για
αποτελέσματα εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19 εντός
των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών ή ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης
αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) προ σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη
συνεδρίαση.
Μέγιστος αριθμός παρισταμένων και παρευρισκομένων πενήντα οκτώ [58].

β) με τηλεδιάσκεψη, διαδικτυακά στο σύνδεσμο: : https://gnosis-conf. whereby.
Com /dimotiko-symboulio, για όσους από τους συμμετέχοντες, δεν εμπίπτουν στις
περιπτώσεις της ανωτέρω Δ1α/ΓΠ.οικ.8681/11-02-2022 [ΦΕΚ-Β΄/607/12-02-22] Κ.Υ.Α.
643/69472/24-09-2021 [ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5] και 74/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/201/οικ.1827/07-02-
2022 [ΑΔΑ: ΨΜ9Β46ΜΤΛ6-ΧΛΣ] εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών [δηλαδή δεν
πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις φυσικής παρουσίας ή δεν επιθυμούν να έχουν
φυσική παρουσία στο χώρο της συνεδρίασης), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα
παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Παρακαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να ενημερώσουν τον Πρόεδρο
του Δημοτικού συμβουλίου ή τη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου με e-mail μέχρι
την 23-02-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00΄, για τον τρόπο συμμετοχής των στη
συνεδρίαση, είτε δια ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΡ. ΚΥΡΟΔΗΜΟΣ

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Η Ελλάδα αποκτά «έξυπνα» τούνελ – Το πρωτοποριακό πρόγραμμα “Smart Tunnel”

Σε απάντηση των περιβαλλοντικών, κλιματικών και ψηφιακών προκλήσεων της νέας εποχής, η Ελλάδα αποκτά «έξυπνα» …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *