Ο Δήμος Λοκρών  ενημερώνει για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στο Δήμο Λοκρών για την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Ακολουθήστε μας  στο facebook

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Ανακοινώνουμε

Την πρόσληψη, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στο Δήμο Λοκρών για την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για τις εξής ειδικότητες με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα ως κατωτέρω:

Επισυνάπτεται ολόκληρη η Ανακοίνωση πρόσληψης (.pdf) όπου φαίνονται οι απαραίτητες λεπτομέρειες.