Σάββατο , 3 Ιουνίου 2023
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

Από σήμερα οι νέοι ηλικίας από 25 ως 39 ετών μπορούν να πάρουν χαμηλότοκο δάνειο

Από σήμερα οι νέοι ηλικίας από 25 ως 39 ετών μπορούν να πάρουν χαμηλότοκο δάνειο από την τράπεζα με χαμηλότερη δόση για την αποπληρωμή του δανείου, καθώς το 75% του ποσού χορηγείται άτοκα από τη ΔΥΠΑ και το τραπεζικό επιτόκιο εφαρμόζεται στο υπόλοιπο 25% του ποσού.
Ξεκινούν σήμερα τα χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια σε νέους έως 39 ετών Για τρίτεκνους και πολύτεκνους τα δάνεια χορηγούνται άτοκα, με 100% επιδότηση του επιτοκίου από τη ΔΥΠΑ. Έτσι, το επιτόκιο του δανείου διαμορφώνεται στο ένα τέταρτο του αντίστοιχου επιτοκίου, που χρεώνουν κανονικά οι τράπεζες (ή είναι μηδενικό για τρίτεκνους και πολύτεκνους).

Για παράδειγμα:

– για δάνειο ύψους 100.000 ευρώ με διάρκεια αποπληρωμής 30 χρόνια και επιτόκιο 5,8% η μηνιαία δόση διαμορφώνεται κανονικά στα 587,52 ευρώ ενώ με την επιδότηση μειώνεται στα 342,87 ευρώ (όφελος είναι 244,65 ευρώ το μήνα ή 2.935 ευρώ το χρόνο) και για τρίτεκνους – πολύτεκνους) η δόση περιορίζεται στα 277,78 ευρώ, (όφελος 309,74 ευρώ το μήνα ή 3.716,88 ευρώ το χρόνο).

– για το ίδιο δάνειο με μικρότερη περίοδο αποπληρωμής (20 χρόνια) η μηνιαία δόση από 705,63 ευρώ περιορίζεται στα 480,39 ευρώ (όφελος 225,24 ευρώ ή 2.702 ευρώ το χρόνο και για τρίτεκνους – πολύτεκνους η δόση μειώνεται στα 416,67 ευρώ (όφελος 288,96 ευρώ ή 3.467,52 ευρώ το χρόνο).

Για πρώτη φορά μπορούν να πάρουν δάνειο νέοι και ζευγάρια με χαμηλά εισοδήματα, από 10.000 ευρώ, που υπό διαφορετικές συνθήκες δύσκολα θα πληρούσαν τα τραπεζικά κριτήρια.

Τράπεζες
Πρόκειται για δάνεια αγοράς πρώτης κατοικίας, που καλύπτουν έως και το 90% της εμπορικής αξίας του ακινήτου με ανώτατο όριο τις 150.000 ευρώ, με διάρκεια έως και 30 έτη, χωρίς περίοδο χάριτος, με χαμηλό ή μηδενικό επιτόκιο. Τα αρχικά επιτόκια (από τα οποία αφαιρείται η επιδότηση που προβλέπει το πρόγραμμα) ανακοινώθηκαν από τις τράπεζες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και έχουν ως εξής:

Σταθερό επιτόκιο Κυμαινόμενο επιτόκιο Περιθώριο
Alpha Bank Euribor 3M 2,2%
Eurobank Euribor 3M 1%-4%
Εθνική Euribor 3M 2%-2,5%
Τράπεζα Πειραιώς Euribor 1M 2,5%
Παγκρήτια Euribor 3M 1,5%-2%
Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου Euribor 3M 2%-3,5%
Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας Euribor 1M 2%-4%
Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας 5%
Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων Euribor 3M 1,5%-4,9%
Attica Bank Euribor 3M 2,9%-4%

Το επιτόκιο αναφοράς (Euribor) κυμαίνεται αυτήν την περίοδο κοντά στο 3%.

Οι κατοικίες προς πώληση θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως κύρια κατοικία, να έχουν εμπορική αξία έως 200.000 ευρώ. (όπως αυτή αποτυπώνεται στο συμβόλαιο αγοράς), να έχουν μέγεθος έως 150τ.μ., να
έχουν παλαιότητα τουλάχιστον δεκαπέντε έτη κατά τον χρόνο της αγοράς, όπως προκύπτει από την άδεια κατασκευής και να βρίσκονται εντός οικιστικής περιοχής.

Δικαιούχοι
Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι άτομα ηλικίας κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση δανείου, από 25 έως 39 ετών, ή σύζυγοι ή πρόσωπα που συνδέονται με σύμφωνο συμβίωσης, εφόσον ο ένας εκ των δύο είναι ηλικίας, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση δανείου, από 25-39 ετών, που δεν διαθέτουν άλλο ακίνητο κατάλληλο για κατοικία τους και, ικανοποιούν τα εισοδηματικά κριτήρια.

Αίτηση
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν αίτηση σε συνεργαζόμενη με το Πρόγραμμα τράπεζα της επιλογής τους, προκειμένου να κριθεί κατά αρχήν η επιλεξιμότητά τους. Στη συνέχεια, και στο πλαίσιο συγκεκριμένων χρονικών περιθωρίων, ακολουθείται η συνήθης διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης στεγαστικού δανείου.

Οι τράπεζες ελέγχουν την πλήρωση των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας καθώς και των δικαιολογητικών που έχουν ζητηθεί για κάθε αιτούντα και σε περίπτωση που αυτά πληρούνται, αξιολογούν την πιστοληπτική ικανότητα του αιτούντος με βάση τους σχετικούς εσωτερικούς τους κανονισμούς και αποφασίζουν για την προέγκριση ή όχι του δανείου εντός 60 ημερών από τη χρονική στιγμή που ο ενδιαφερόμενος υποβάλει την αίτηση.

Η προέγκριση ισχύει για 60 ημέρες από τη γνωστοποίησή της στον αιτούντα. Εντός του διαστήματος αυτού ο αιτών οφείλει να γνωστοποιήσει στην τράπεζα το αιτούμενο ποσό δανείου, το ακίνητο που προτίθεται να αγοράσει και την τιμή στην οποία προτίθεται να το αγοράσει, και να προσκομίσει τα έγγραφα που απαιτούνται, ώστε η τράπεζα να ολοκληρώσει τον απαραίτητο έλεγχο.

Εφόσον η εν λόγω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η οικονομική προέγκριση παύει να ισχύει.
Η υπογραφή της σύμβασης του δανείου και η εκταμίευση του συνολικού ποσού θα πρέπει να έχουν γίνει από τον ενδιαφερόμενο εντός χρονικού διαστήματος έξι μηνών από την έγκριση της αίτησης από την ΕΑΤ. Σε περίπτωση που το ανωτέρω διάστημα παρέλθει άπρακτο, η ενταγμένη αίτηση απεντάσσεται από το Χαρτοφυλάκιο. Μόνο σε περιπτώσεις που υπάρξει επιβεβαιωμένη καθυστέρηση μετεγγραφής του ακινήτου δύναται ο ενδιαφερόμενος να αιτηθεί παράταση του χρόνου υπογραφής Σύμβασης Τελικού Αποδέκτη και Εκταμίευσης κατά δύο επιπλέον μήνες κατ’ ανώτατο, εφόσον η σχετική αίτηση για εγγραφή υποθήκης ή προσημείωσης έχει υποβληθεί εντός της προθεσμίας των έξι μηνών.

Δικαιολογητικά

Προκειμένου να διαπιστωθεί αν καλύπτονται τα κριτήρια υπαγωγής στο πρόγραμμα (ηλικία, εισόδημα, ιδιοκτησία άλλου κατάλληλου ακινήτου), οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα εξής στοιχεία:

Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

Α1. ΗΛΙΚΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:
1. Πιστοποιητικό γέννησης. Ή
2. Αντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας.

Α2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που έχει εκδοθεί όχι νωρίτερα από ένα (1) μήνα πριν την υποβολή της αίτησης για χορήγηση δανείου.
2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων, (σε περιπτώσεις μονογονεϊκής οικογένειας).
3.Αντίγραφο δικαστικής απόφασης σε περίπτωση διαζυγίου ή ακυρώσεως γάμου ή λύσης του συμφώνου συμβίωσης η άλλες εξαιρετικές περιπτώσεις.

Β. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

1α.Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε1), του τελευταίου φορολογικού έτους αιτούντος.
1β.Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε1), του τελευταίου φορολογικού έτους συζύγου/ συμβίου αιτούντος.
Ή
2α. Εκκαθαριστικό Σημείωμα/Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Φυσικών Προσώπων του τελευταίου φορολογικού έτους αιτούντος.
2β.Εκκαθαριστικό Σημείωμα/Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Φυσικών Προσώπων του τελευταίου φορολογικού έτους συζύγου/ συμβίου αιτούντος.
Στην περίπτωση συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, λαμβάνεται υπόψη το οικογενειακό τους εισόδημα, ανεξαρτήτως εάν υποβάλλουν χωριστές δηλώσεις ή εάν υποβάλλει αίτηση για χορήγηση δανείου ο ένας εκ των δυο.

Γ. ΥΠΑΡΞΗ Ή ΜΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

1α. Δήλωση στοιχείων ακινήτου (Ε9) του τελευταίου έτους
1β. Ή Εκτύπωση από taxisnet ότι δεν υφίστανται δηλώσεις στοιχείων ακινήτου (Ε9)
1γ. . Πιστοποιητικό Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του τελευταίου έτους.
2α. Έντυπο Ε3-Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα του αιτούντος
2β.Βεβαίωση του εργοδότη που αποδεικνύει τον τόπο επαγγελματικής απασχόλησης.
3. σε περίπτωση κυοφορίας σχετική ιατρική βεβαίωση

Δ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), με την οποία ο αιτών βεβαιώνει ότι τα στοιχεία που δηλώνονται στα κατατεθειμένα δικαιολογητικά είναι αληθή και πλήρη, τα δικαιολογητικά γνήσια και ότι έχει λάβει γνώση των όρων του Προγράμματος τους οποίους αποδέχεται πλήρως.

www.dikaiologitika.gr

 

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

ΣΥΡΙΖΑ: Στην Εύβοια ο Αλέξης Τσίπρας

  Περιοδεία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξη Τσίπρα στην Εύβοια   Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *