Τρίτη , 6 Δεκεμβρίου 2022
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

Δήμος Καμένων Βούρλων: Οι αρμοδιότητες των νέων Αντιδημάρχων

Όπως αναρτήσαμε τις προηγούμενες ημέρες, ορίστηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι στον Δήμο Καμένων Βούρλων, μετά από απόφαση του Δημάρχου κ. Ιωάννη Συκιώτη.

 

Οι νέοι Αντιδήμαρχοι και οι αρμοδιότητες τους είναι οι εξής

Αντύπας Άκης: Διοικητικών και Τεχνικών Υπηρεσιών
Γλυκός Ιωάννης: Οικονομικών
Πενταλιός Λεωνίδας: ΔΕ Καμένων Βούρλων
Δημόπουλος Ιωάννης: ΔΕ Μώλου
Παπαγρηγορίου Νικόλαος: ΔΕ Αγιου Κωνσταντίνου

Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στην απόφαση που αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ:

Ο Δήμαρχος  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

1. Ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Καμένων Βούρλων, με θητεία από 8-11-2021 έως 30-11-2022, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

Α. Τον κ. Δημόπουλο Ιωάννη, ως άμισθο Αντιδήμαρχο, και του μεταβιβάζει τις
παρακάτω αρμοδιότητες
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 Την εποπτεία και συντονισμό γραφείου αγροτικής παραγωγής (φυτικής και ζωϊκής)
 Την υπογραφή βεβαιώσεων βοσκοτόπων
 Την εποπτεία και συντονισμό γραφείου αλιείας
 Την εποπτεία και συντονισμό θεμάτων καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων
στην Δημοτική Ενότητα Μώλου
 Την εποπτεία και συντονισμό θεμάτων ύδρευσης – άρδευσης- αποχέτευσης στη
Δημοτική Ενότητα Μώλου
 Την εποπτεία και συντονισμό θεμάτων συντήρησης πρασίνου στη Δημοτική
Ενότητα Μώλου
 Την αρμοδιότητα λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων στην Δημοτική Ενότητα
Μώλου
 Την αρμοδιότητα δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων στην Δημοτική Ενότητα
Μώλου
Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που
σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Μώλου:
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες
στη δημοτική ενότητα.
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική
ενότητα.
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη
δημοτική ενότητα.
δ) Συνεργάζεται με τους προέδρους κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
ε) την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας
Μώλου
στ) την τέλεση πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Μώλου σε περίπτωση απουσίας
του Δημάρχου
ζ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και
λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που
λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

 

Β. Τον κ. Παπαγρηγορίου Νικόλαο, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 την λειτουργία των παιδικών σταθμών
 την εποπτεία και συντονισμό δράσεων που αφορούν την παιδεία και την δια βίου
μάθηση
 την εποπτεία και το συντονισμό δράσεων αιμοδοσίας και διαχείρισης της Τράπεζας
Αίματος του Δήμου Καμένων Βούρλων
 την λειτουργία του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ στο ΣΠΙΤΙ
 την εποπτεία και συντονισμό δράσεων Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας
Υγείας
 την ευθύνη και εποπτεία των κοινωνικών πολιτικών που αφορούν:
– στην κοινωνική φροντίδα της οικογένειας, του παιδιού, των εφήβων, των
ηλικιωμένων, των ατόμων με αναπηρία καθώς και ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
– στην εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην πρόληψη της
παραβατικότητας στην περιοχή του Δήμου, με τη δημιουργία Τοπικών Συμβουλίων
Πρόληψης Παραβατικότητας.
– στην εφαρμογή προγραμμάτων και μέτρων που στοχεύουν στην πολιτική ισότητας
των δύο φύλων.
 Την εποπτεία και συντονισμό θεμάτων καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων
στην Δημοτική Ενότητα Αγίου Κων/νου
 Την εποπτεία και συντονισμό θεμάτων ύδρευσης – άρδευσης- αποχέτευσης στη
Δημοτική Ενότητα Αγίου Κων/νου
 Την εποπτεία και συντονισμό θεμάτων συντήρησης πρασίνου στη Δημοτική
Ενότητα Αγίου Κων/νου
 Την αρμοδιότητα λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων στην Δημοτική Ενότητα
Αγίου Κων/νου
 Την αρμοδιότητα δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων στην Δημοτική Ενότητα
Αγίου Κων/νου
 Την εποπτεία και συντονισμό δράσεων Πολιτικής Προστασίας
 Την εποπτεία και συντονισμό γραφείου κίνησης και συντήρησης οχημάτων
 Την εποπτεία και συντονισμό της λειτουργίας του όρχου οχημάτων
 Την εποπτεία και συντονισμό έργων ύδρευσης
Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που
σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Αγίου Κων/νου:
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες
στη δημοτική ενότητα.
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική
ενότητα.
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη
δημοτική ενότητα.
δ) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους
εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
ε) την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας Αγίου
Κων/νου
στ) την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα Αγίου Κων/νου σε περίπτωση
απουσίας του Δημάρχου
ζ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και
λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που
λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

 

Γ. Τον κ. Πενταλιό Λεωνίδα και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των Τμημάτων Εμπορικών
Δραστηριοτήτων
 την έκδοση των πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία
επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος και το χειρισμό των συναφών με αυτές
θεμάτων
 την χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
 την λειτουργία των Δημοτικών και Λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την
άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών
αδειών
 Την εποπτεία και συντονισμό θεμάτων καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων
στην Δημοτική Ενότητα Καμένων Βούρλων
 Την εποπτεία και συντονισμό θεμάτων ύδρευσης – άρδευσης- αποχέτευσης στη
Δημοτική Ενότητα Καμένων Βούρλων
 Την εποπτεία και συντονισμό θεμάτων συντήρησης πρασίνου στη Δημοτική
Ενότητα Καμένων Βούρλων
 Την αρμοδιότητα λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων στην Δημοτική Ενότητα
Καμένων Βούρλων
 Την αρμοδιότητα δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων στην Δημοτική Ενότητα
Καμένων Βούρλων
Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που
σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Καμένων Βούρλων:
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες
στη δημοτική ενότητα.
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική
ενότητα.
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη
δημοτική ενότητα.
δ) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους
εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
ε) την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας
Καμένων Βούρλων
στ) την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα Καμένων Βούρλων , σε περίπτωση
απουσίας του Δημάρχου
ζ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και
λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που
λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

Δ. Τον κ. Αντύπα Αντύπα, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Α1. Διοικητικών Υπηρεσιών
 την εποπτεία και συντονισμό των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων
οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της
Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης,
Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου &
Διεκπεραίωσης
 την υπογραφή αποφάσεων εγγραφών , μεταβολών και λοιπά έγγραφα που αφορούν
τη Δημοτική Κατάσταση των πολιτών
Α2. Τεχνικών Υπηρεσιών
 Αρμοδιότητες έκδοσης οικοδομικών αδειών
 Αρμοδιότητες ελέγχου κατασκευών
 Αρμοδιότητες μελέτης και εκτέλεσης ηλεκτρομηχανολογικών έργων
 Αρμοδιότητες σε θέματα άρδευσης
 Αρμοδιότητες γραφείου πολεοδομικών εφαρμογών
 Αρμοδιότητες σε θέματα συγκοινωνιών και κυκλοφορίας
 Αρμοδιότητες σε θέματα εγκαταστάσεων και αδειοδοτήσεων
 Αρμοδιότητες σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας
 Αρμοδιότητες Γραφείου ύδρευσης – Αποχέτευσης
 την διαχείριση, και τον σχεδιασμό, των στερεών αποβλήτων σε επίπεδο προσωρινής
αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης,
διάθεσης λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, κατασκευής μονάδων επεξεργασίας
και αξιοποίησης
 Αρμοδιότητες σχεδιασμού , εποπτείας και αποκομιδής ανακυκλώσιμων υλικών
 Αρμοδιότητες σχεδιασμού γραφείου συντήρησης πρασίνου

Ε. Τον κ. Γλυκό Ιωάννη, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω
αρμοδιότητες:
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Οικονομικών θεμάτων και ιδίως:
i. Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων
του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών ΚαθαριότηταςΦωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων
Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών,
Προμηθειών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και
αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού
εξοπλισμού γραφείων
ii. Την έκδοση του τεκμηριωμένου αιτήματος, την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση
όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων
των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της
σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

2. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη
του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

3. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον
ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται
στην άσκηση των καθηκόντων του

4. α. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Αντύπα Αντύπα που απουσιάζει ή κωλύεται
ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαγρηγορίου Νικόλαος

β. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Πενταλιού Λεωνίδα που απουσιάζει ή κωλύεται
ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αντύπας Αντύπας,

γ. Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κ. Δημόπουλου Ιωάννη που απουσιάζει ή κωλύεται
ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γλυκός Ιωάννης,

δ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Παπαγρηγορίου Νικόλαου που απουσιάζει ή
κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αντύπας Αντύπας

ε. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Γλυκού Ιωάννη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί
ο Αντιδήμαρχος κ. Πενταλιός Λεωνίδας

5. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αντύπας Αντύπας, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός
απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ.
Παπαγρηγορίου Νικόλαος 

 

 

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Μια πανέμορφη διαδρομή στο Όλυμπο απόλαυσαν όσοι πήραν μέρος στην εξόρμηση του ΕΟΣ Λάρισας

Μια πανέμορφη διαδρομή στο Όλυμπο απόλαυσαν όσοι πήραν μέρος στην εξόρμηση του ΕΟΣ Λάρισας, με …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *