Πέμπτη , 30 Μαρτίου 2023
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

Δήμος Καμένων Βούρλων: Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με 13 θέματα

Δείτε τα 13 θέματα της συνεδρίασης

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Παρακαλείσθε την 30η Ιανουαρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.30 μ.μ., όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής), για να συζητήσουμε και λάβουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Για λόγους πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με το άρθρο 78
του ν. 4954/2022 «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων ΟΤΑ α΄ βαθμού και διοικητικών
συμβουλίων εποπτευομένων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων
αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού covid-19», η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, θα
πραγματοποιηθεί:
 Δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με την λίστα αποδεκτών, και τηρώντας όλα
τα απαραίτητα μέτρα προστασίας & περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
 Με απομακρυσμένη σύνδεση, για όσους το επιθυμούν

Παρακαλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ενημερώσουν εγκαίρως, έως την
30η Ιανουαρίου 2023 και ώρα 11.00 π.μ., για τον τρόπο συμμετοχής τους στην συνεδρίαση
ώστε να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ορισμός πληρεξούσιου συμβολαιογράφου για την σύνταξη και υπογραφή δανειστικών
συμβολαίων επενδυτικών δανείων σε ΟΤΑ Α ́ και Β ́ βαθμού μέσω του προγράμματος
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (άρθρο 69 ν.4509/2017) μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων και του Δήμου Καμένων Βούρλων ν. Φθιώτιδας για το έργο: “Προμήθεια
ηλεκτρικών οχημάτων και σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων”

2. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 765/2022 αποφ. Διοικητικού Πρωτοδικείου
Λαμίας)
3. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 766/2022 αποφ. Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας)

4. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 767/2022 αποφ. Διοικητικού Πρωτοδικείου
Λαμίας)

5. Λήψη απόφασης επί της γνωμοδότησης των πληρεξούσιων δικηγόρων αναφορικά με την
αίτηση της ΟΕ «ΧΑΤΖΗΣ Δ. & ΣΙΑ ΟΕ» για την με αριθμό κατάθεσης ΑΓ 457/28-12-
2021 αγωγή

6. Λήψη απόφασης επί της γνωμοδότησης των πληρεξούσιων δικηγόρων αναφορικά με την
αίτηση της ΟΕ «ΧΑΤΖΗΣ Δ. & ΣΙΑ ΟΕ» για την με αριθμό κατάθεσης ΑΓ 458/28-12-
2021 αγωγή)

7. Λήψη απόφασης επί της γνωμοδότησης των πληρεξούσιων δικηγόρων αναφορικά με την
αίτηση της ΟΕ «ΧΑΤΖΗΣ Δ. & ΣΙΑ ΟΕ» για την με αριθμό κατάθεσης ΑΓ 459/28-12-
2021 αγωγή)

8. Λήψη απόφασης επί της γνωμοδότησης των πληρεξούσιων δικηγόρων αναφορικά με την
αίτηση της ΟΕ «ΧΑΤΖΗΣ Δ. & ΣΙΑ ΟΕ» για την με αριθμό κατάθεσης ΑΓ 460/28-12-
2021 αγωγή)

9. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Δ΄ τριμήνου 2022

10. Αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου
Καμένων Βούρλων Δ΄ τριμήνου 2022 σωρευτικά

11. Αποδοχή της υπ’ αριθμ. πρωτ.89519/23-12-2022 Απόφασης ΥΠ.ΕΣ. (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ –
ΑΔΑ: 6ΣΩΣ46ΜΤΛ6-ΦΘΡ) περί ένταξης του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ»

12. Έγκριση 1ου Πρακτικού της Διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση (σύμφωνα με την παρ 2.γ, του άρθρου 32, του Ν.4412/2016 & με το άρθρο 32
Α, του Ν.4412/2016 όπως προστέθηκε με το Ν. 4605/2019, λόγω κατεπείγουσας
ανάγκης), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
με βάση την τιμή και με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά
ομάδες τιμών, σύμφωνα με το άρθρο 95, παράγ. 2 α) του Ν.4412/2016, για την ανάδειξη
αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ
ΒΟΥΡΛΩΝ»

13. Έγκριση του από 02/12/2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού (ΑΔΑ: 6ΛΥΣΩΚ1-
5ΝΤ)του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΑΥΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ (22PROC011411960)»

Ο Πρόεδρος

 Συκιώτης Ιωάννης

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Παναιτωλικός – ΠΑΣ Λαμία για την 2η αγωνιστική  των playouts

2η αγωνιστική  στα  playouts όπου η Λαμία διεκδικεί την παραμονή της  στην Super League Τον …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *