Δευτέρα , 6 Φεβρουαρίου 2023
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

Δήμος Λαμιέων: 20 θέματα για την Οικονομική Επιτροπή, 10/5

Δείτε τα θέματα για την 18η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σας προσκαλούμε στην 18η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 2ου ορόφου του Δημαρχείου (Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που αναγράφονται στην παρούσα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Θέμα 1 ⁰ Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού έως και το 1ο τρίμηνο έτους 2022
Εισηγητής Πρόεδρος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
Θέμα 2⁰ «Περί πρακτικής άσκησης δώδεκα (12) καταρτιζόμενων του Δ.Ι.Ε.Κ. Λαμίας»
Εισηγητής Πρόεδρος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Θέμα 3⁰ Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή των προέδρων των κοινοτήτων έτους 2022
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 4⁰ Περί διαγραφής οφειλών (περιπ.1δ άρθρο 174 Ν. 3463/06
Εισηγητής Πρόεδρος

ΝΟΜΙΚΑ
Θέμα 5⁰ Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας-Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 6 ⁰ Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 361 / 18-5-2021 (Α.Δ.Α. : ΨΕΦΠΩΛΚ-ΘΡΠ) απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, ως προς το σκέλος του διορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου – Νέα εντολή και πληρεξουσιότητα σε δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 7⁰ «Τροποποίηση – διόρθωση της υπ’ αριθ. 102/1-3-2022 (ΑΔΑ : Ω3ΩΒΩΛΚΧ39) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων».
Εισηγητής Πρόεδρος

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Θέμα 8⁰ Εξειδίκευση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση με την Ένωση Μικρασιατών Λαμίας της εκδήλωσης «ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΑΝΑΔΡΟΜΕΣ 2022
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 9⁰ Εξειδίκευση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση με το Λύκειο Ελληνίδων Λαμίας της εκδήλωσης «ΧΑΙΡΕ ΜΙΚΡΑΣΙΑ»
Εισηγητής Πρόεδρος

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Θέμα 10⁰ Εξειδίκευση πίστωσης για την εκδήλωση «Αγώνες Στίβου Νίκη Μπακογιάννη»
Εισηγητής Πρόεδρος

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Θέμα 11⁰ Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού – Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών- Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για την προμήθεια: Προμήθεια Έτοιμου Φαγητού Μουσικού Σχολείου Λαμίας»
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 12⁰ Έγκριση γνωμοδότησης για τροποποίηση της με αρ.πρωτ.: 18910/14-05- 2021 σύμβασης για την προμήθεια: Προμήθεια Τροφίμων Παιδικών & βρεφονηπιακών Σταθμών, Κοινωνικού Παντοπωλείου, Ξενώνα Φιλοξενίας,
Τμήμα 4: Είδη Αρτοποιείου, ευρω: 16.396,41€ (με ΦΠΑ 13%).
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 13⁰ Έγκριση γνωμοδότησης για τροποποίηση της με αρ.πρωτ.: 19791/20-05-2021 σύμβασης για την προμήθεια: Προμήθεια Τροφίμων Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών, Κοινωνικού Παντοπωλείου, Ξενώνα Φιλοξενίας, τμήμα 1: Είδη Παντοπωλείου, τμήμα 3: Είδη Ιχθυοπωλείου, τμήμα 5: ΕίδηΟπωροπωλείου, ευρω: 72.760,79 € (με ΦΠΑ 13%).
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 14⁰ Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού και ανακήρυξη προσωρινών αναδόχων για την προμήθεια: «Προμήθεια καυσίμων του Δήμου Λαμιέων και των Νομικών Προσώπων του –Τμήματα Α,Β,Γ και Ε » προϋπολογισμού 2.336.898,68 € (με ΦΠΑ).
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 15⁰ Έγκριση 2ου και 3ου πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών : «Καθαρισμός Κτιρίων Παιδικών Σταθμών και ΚΔΑΠ του Δήμου Λαμιέων» προϋπολογισμού 89.369,28 € (με ΦΠΑ)
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 16⁰ Έγκριση 1ου πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια : « Προμήθεια Καυσίμων του Δήμου Λαμιέων και των Νομικών Προσώπων του –Τμήμα Δ» , προϋπολογισμού 2.336.898,68€ (με ΦΠΑ)
Εισηγητής Πρόεδρος

ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Θέμα 17⁰ Αποδοχή χρηματοδότησης ΕΣΠΑ στο πλαίσιο του ΟΣΒΑΑ για την κατασκευή του έργου «Στερέωση Νότιου και Νοτιοδυτικού τμήματος τειχών Κάστρου Λαμίας
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 18⁰ Παράταση προθεσμίας του έργου : «Ασφαλτοστρώσεις-Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Γοργοποτάμου»
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 19⁰ Περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου δημοτικού κτιρίου στο Παγκράτι»
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 20⁰ Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης
δασικού οδικού δικτύου στις ΔΕ Γοργοποτάμου, ΔΕ Λαμιέων, ΔΕ
Λιανοκλαδίου, ΔΕ Υπάτης και ΔΕ Παύλιανης.
Εισηγητής Πρόεδρος

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία [άρθρο 10 παρ.1 της
Π.Ν.Π. 11-03-2020 (ΦΕΚ-τ.Α΄/55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020
(Α΄76) & αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (ΦΕΚ-169/τ.Α’/18-09-2021),
την Δ1α/Γ.Π.οικ.23983/29-04-2022 (ΦΕΚ-2137/τ.Β/30-04-22) Κ.Υ.Α. «Έκτακτα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, από την Κυριακή 01 Μαΐου 2022, έως τη
Δευτέρα 16 Μαΐου 2022 και των εκδοθεισών, αντίστοιχα, δυνάμει αυτών, υπ. αριθ.
643/69472/24-09-2021 [ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5 και 77/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/206/οικ.6824/
02.05.2022 [ΑΔΑ: 6Σ2Κ46ΜΤΛ6-Μ4Υ] εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Πότε θα λειτουργήσουν οι Υπηρεσίες του Δήμου Καμένων Βούρλων, 7/2

Από τις 10:00 η λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου Καμένων Βούρλωντην Τρίτη 7 Φεβρουαρίου Σύμφωνα …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *