Πέμπτη , 28 Σεπτεμβρίου 2023
Ακολουθήστε μας στο facebook

Δύο προσλήψεις στο Δήμο Λοκρών

 

Ο Δήμος Λοκρών ενημερώνει για τις δύο νέες προσλήψεις για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 2023

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010), όπως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.2738/99.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-06-2007) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του
άρθρου 41 του ν.4325/2015, με αντικείμενο την πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών, τρίμηνης διάρκειας.
4. Την αριθ. 10/118/31-05-2023 (ΑΔΑ: ΨΜΗ3ΩΛΤ-ΝΒ0) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λοκρών με θέμα: «Πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την
κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2023». 5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λοκρών (ΦΕΚ 2972/τ.Β΄/23-12-2011) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Την αριθ. 11683/25-05-2023 βεβαίωση του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Εκκαθάρισης Δαπανών του Δήμου Λοκρών περί ύπαρξης πιστώσεων για κάλυψη της
δαπάνης μισθοδοσίας.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη έκτακτων κατεπειγουσών αναγκών δράσεων πυροπροστασίας 2023

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ 06-06-2023 ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ 08-06-2023

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Με μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός

  Συνάντηση (26/9/2023) του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ Ο …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *