Κυριακή , 29 Ιανουαρίου 2023
Ακολουθήστε μας στο facebook

Φθιώτιδος Συμεών: Εγκύκλιο μήνυμα για τα Άγια Θεοφάνεια

Το μήνυμα του Μητροπολίτη Φθιώτιδας για τα Άγια Θεοφάνεια

ΣΥΜΕΩΝ
ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

ΠΡΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΚΛΗΡΟΝ
ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΙΣΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΛΗΡΩΜΑ
ΤΗΣ ΘΕΟΣΩΣΤΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

Πολυσέβαστοι Συλλειτουργοί μου Ἅγιοι Πατέρες
ὉσιώτατοιΜοναχοὶκαὶὉσιώτατεςΜοναχὲς
Ἀγαπητοὶ μου ἀδελφοὶἐνΧριστῷ
Πολυαγαπημένα μου πνευματικὰ παιδιά

Μόλις ἀκούσαμετὸνἍγιοἈπόστολοκαὶΕὐαγγελι-στὴΜᾶρκονὰμᾶς περιγράφει μὲ τρόπο σύντομο, ἁπλὸκαὶλιτὸτὴν Βάπτιση τοῦ Κυρίου μας ἸησοῦΧριστοῦστὸνἸορδάνηποταμὸκαὶἑτοιμαζόμαστεεὐθὺςἀμέσωςνὰ ψάλλουμε ὅλοιμαζὶτὸἈπολυτίκιοτῆςἙορτῆςκαὶνὰ τελέσουμε τὸνΚαθαγιασμὸτῶνὙδάτωνκαὶμαζὶὅληςτῆς δημιουργίας.
«ἘνἸορδάνῃ βαπτιζομένου Σου, Κύριε, ἡ τῆς Τριάδος ἐφανε¬ρώ-θηπροσκύνησις»θὰ ψάλλουμε. ΚαὶτὸΕὐαγγε¬λι¬κὸἈνάγνωσμα, ποὺ μόλις ἀκούσαμε, γι᾽ αὐτὴνἀκριβῶςτὴν φανέρωση μᾶς διδάσκει.
Μᾶςἀποκαλύπτεται, μὲτὴν Βάπτιση τοῦ Κυρίου, ὁλόκληροτὸ μυστήριο τῆςἉγίας Τριάδος, ἡ Ὁποία φανερώθηκε ἐκείνητὴν στιγμή.
Μᾶς φανερώνονται καὶτὰ Τρία Πρόσωπα τῆςἉγίας Τριάδος:

α)Ὁ Υἱὸς.
Ὁ Ἰησοῦς. Αὐτὸςεἶναιποὺ βαπτίζεται. «Ἰησοῦς» σημαίνει «Θεὸς Σωτήρας». Ἄρα, αὐτὸςποὺ βαπτίζεται δὲνεἶναιἕναςἁπλὸςκαὶτυχαῖοςἄνθρωπος, ἀλλὰ ὁ Θεὸς – Σωτήρας, ποὺἔγινεἄνθρωπος«ἵνασώσῃτὸνκόσμον». Ἅγιοςκαὶἀναμάρτητος, Σωτὴραςὅλωνἡμῶντῶνἁμαρτωλῶν.
Μᾶς βεβαιώνει τὴνἀναμαρτησία Του ὁ ΕὐαγγελιστὴςΜᾶρκος: «καὶεὐθέωςἀναβαίνωνἀπὸτοῦὕδατος»!! Σὲἀντίθεσημὲὅσους βαπτίζονταν μέχρι τότε στὸνἸορδάνηκαὶοἱὁποῖοιἔπρεπενὰ μείνουν μέσα στὸνερὸ μέχρι νὰἐξομολογηθοῦντὶςἁμαρτίες τους, ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, ὡςἀναμάρτητος, «ἀνέβηεὐθὺςἀπὸτοῦὕδατος». Βγῆκεδηλαδὴἀμέσωςἀπὸτὸ νερό, διότι δὲνεἶχεἁμαρτίεςνὰὁμολογήσει.
β)ΤὸἍγιοΠνεῦμα.
«ΕἶδεσχιζομένουςτοὺςοὐρανοὺςκαὶτὸΠνεῦμαὡςπεριστερὰνκαταβαῖνονἐπ᾽ αὐτόν». Σχίζονται οἱοὐρανοὶγιὰ δύο λόγους: Πρῶτον, γιὰνὰ γίνει αἰσθητὸὅτιτὸΠνεῦμα κατέρχεται ἀπὸτὸνΟὐρανό. Ὄχιἀπὸτὴνγῆ. Οὔτεἐμφανίζεται μόνο του, αἰφνιδιαστικά. Ἔρχεταιἀπὸτοὺςοὐρανούς, διότι ἀπὸτὸνΘεὸ Πατέρα ἐκπορεύεται. Σαφέστατα αὐτὴεἶναι ἡ προέλευσή Του. Καὶδεύτερον, γιὰνὰἀποδειχθεῖὅτιδὲνεἶναι μία ἰδέα, ἕνα φάντασμα, ἕνα δημιούργημα τῆς φαντασίας. Δὲνεἶναι μία ὁπτασία ἢ μία ἀσαφὴςκαὶἀκαθόριστη δύναμη, ἢ πνοή. Ἀλλὰεἶναιὀντότητα. Εἶναιὕπαρξηοὐσιαστική. Εἶναι Πρόσωπο. Ἐμφανίζεταικαὶαἰσθητοποιεῖταιμὲτὴμορφὴμιᾶςπεριστερᾶς, ποὺκινεῖταικαὶ κατέρχεται, καὶ μένει πάνω στὸνΥἱόν.
γ) Ὁ Ἐπουράνιος Πατέρας.
Δὲν φαίνεται. Δὲν παρουσιάζεται, γιὰνὰ γίνει ὀρατὸςἀπὸτοὺςἀνθρώπους. Ὁ Θεὸς πάντοτε μένει ἀόρατος. Αὐτὸν«οὐδεὶςπώποτετεθέαται».ΤὸνΘεὸνποτὲκανεὶςδὲντὸνεἶδε. Ὅμως, ἀκούγεται ἡ φωνή Του: «Καὶφωνὴἐγένετοἐκτῶνοὐρανῶν». Φωνή, ἡ ὁποία βεβαιώνει: «Σὺεἶ ὁ υἱός μου ἀγαπητός, ἐνσοὶηὐδόκησα».
Μπορεῖἀκόμηκαὶ σήμερα νὰἐξακολουθοῦννὰὑπάρ¬χουν βλάσφημοι ἀρνητὲςτοῦ προσώπου τοῦΧρι¬στοῦ μας, ὅμως ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς Πατέρας Τὸν διακη¬ρύσ¬σει καὶΤὸνἀναγνωρίζει «Υἱό» Του καὶ μάλιστα «ἀγαπητό».
Ποιὸςλοιπὸνμπορεῖνὰ τολμήσει νὰἀμφισβητήσειτὴν προέλευσή Του; ΠοιὸςδὲνθὰΤὸν πιστέψει «γεννη¬θέ¬ντα, οὐποιηθέντα», «πρὸ πάντων τῶναἰώνων»;
Ποιὸςμπορεῖνὰ κλείσει τὰαὐτιά του στὴφωνὴτὴν κατερχόμενη ἐξοὐρανοῦ;
Μπροστὰστὴ Βάπτιση τοῦΧριστοῦ μας, πρέπει νὰσταθοῦμεμὲεὐλάβειακαὶεὐγνωμοσύνη, καὶ δάκρυα χαρᾶςκαὶεὐχαριστίαςἄςἀναβλύσουνστὰ μάτια μας. Διότι, ὁ Χριστὸς βαπτίζεται, γιὰνὰἀρχίσειτὸ κήρυγμά Του καὶτὸἐπίγειοἔργο Του γιὰτὴν σωτηρία τοῦ κόσμου.
Καὶπαρατηροῦμεὅτισὲαὐτὴντὴνἔναρξη μετέχει φανερὰὅλη ἡ Ἁγία Τριάδα. Ὅλη ἡ Θεότητα:
Ὁ Πατήρ,τοῦὉποίουἀκούγεται ἡ φωνὴἀπὸτοὺςοὐρανούς.
Καὶ ὁ Υἱός, ὁ Ὁποῖοςὡςἄνθρωπος βαπτίζεται καὶχειροθετεῖταιἀπὸτὸπλᾶσμα Του, τὸνἸωάννη.
ΚαὶτὸἍγιοΠνεῦμα, τὸὉποῖο κατέρχεται, μὲμορφὴΠεριστερᾶς, ἐπιβεβαιώνονταςτοῦΠατρὸςτὸν λόγο.
Καὶ ἡ δική μας ζωὴἀρχίζειπραγματικὰμὲτὴν Βάπτισή μας καὶἀναγεννᾶταιμὲ κάθε ἀναβαπτισμό μας, τὸνὁποῖο προσφέρει καὶ χαρίζει ἡ μετάνοια στὴ ζωή μας.
Κάθε βάπτισμα μετανοίαςεἶναιγιὰμᾶς δυνατότητα, γιὰνὰξαναγεννηθοῦμεκαὶνὰ ξεκινήσουμε ἀπὸτὴνἀρχή.
Ἐκπληκτικὴ δυνατότητα νὰ θεραπεύσουμε παθο¬γέ¬νειες, νὰἀπεγκλωβιστοῦμεἀπὸτὰδεσμὰτοῦ παρελ¬θόντος, νὰσυμφι¬λιω¬¬-θοῦμεμὲτὸἀνθρώπινοκαὶφυσικὸ περιβάλλον μας, νὰ προχωρήσουμε τὴν ζωή μας ἐξελισσόμενοικαὶεἰσοδεύοντας μέσα στὸΦῶςτῆς Θείας Ἐπιφανείας.
Καὶσὲαὐτὴντὴ δική μας μεταμορφωτικὴ βάπτιση σὲἕνα νέο τρόπο ζωῆς, μετέχει ἐνεργὰ ἡ Ἁγία Τριάδα, δῶροτῆςὉποίαςεἶναι ἡ ποθούμενη «καλὴἀλλοίωσις».
Ἄςεὐχαριστήσουμελοιπὸνκαὶἄς δοξάσουμε τὸνΘεὸἀναφωνώνταςκαὶ λέγοντας: «ΤριὰςἉγία, δόξα Σοι»

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
Νὲεἶστεὅλοι πλημμυρισμένοι
ἀπὸτὸΦῶςτοῦΧριστοῦ

Ὁ Πνευματικός σας Πατέρας

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† ὁ Φθιώτιδος Συμεὼν

 

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Που γίνονται rapid tests για κορονοϊό, Κυριακή 29/1/2023

Δείτε σε ποια σημεία σε όλη την Ελληνική επικράτεια γίνονται rapid tests, Κυριακή 29/1/2023 από …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *