Παρασκευή , 2 Δεκεμβρίου 2022
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

Ο Γ. Κοτρωνιάς για το Ν/Σ για τους Δικαστικούς Υπαλλήλους

O βουλευτής Γεώργιος Κοτρωνιάς μίλησε σήμερα στην ολομέλεια της Βουλής στη συζήτηση για το Σ/Ν του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο : «Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων».

Παρατίθεται αναλυτικά η ομιλία του βουλευτή :

«……. Ένα κράτος δικαίου συνεπάγεται ένα ισχυρό και αδιάβλητο σύστημα απονομής δικαιοσύνης και προάσπισης του ιδανικού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ένα σύστημα ανθρωποκεντρικό, το οποίο να στηρίζεται στην ενδυνάμωση και την υποστήριξη του ρόλου των ίδιων των λειτουργών του, με τελικούς ωφελούμενους την κοινωνία και τους πολίτες.
Οι δικαστικοί υπάλληλοι, δυναμικό κομμάτι των λειτουργιών της Δικαιοσύνης, αποτελούν βασικό πυλώνα του οικοδομήματος αυτής.
Μέσα από τον εξορθολογισμό και τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου στο οποίο λειτουργούν, με θεσμοθέτηση διατάξεων για την υπηρεσιακή τους θέση και κατάσταση, την διεύρυνση των πεδίων των αρμοδιοτήτων τους, το προσοντολόγιο, τη συνεχή επιμόρφωση, την αξιολόγηση και την αντικειμενική ανέλιξή τους, σίγουρα ενδυναμώνεται αυτός ο πυλώνας και στηρίζεται ισχυρότερα η απρόσκοπτη και γρήγορη απόδοση της δικαιοσύνης στους πολίτες.
Ειδικότερα, στα άρθρα 4 έως 10, ο Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων εναρμονίζεται με τον Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων, σε ό,τι αφορά στα κωλύματα διορισμού τους, καθώς και στην κατάργηση της πρόβλεψης ανώτατου ηλικιακού ορίου κατά τη σχετική διαδικασία.
Επιπλέον, προβλέπονται μια σειρά από άρθρα που ενισχύουν τον δικαστικό κλάδο, καθώς και την επαγγελματική υπόσταση των δικαστικών υπαλλήλων και προωθούν τη διαρκή επιμόρφωση και εκπαίδευσή τους, όπως:
• Το άρθρο 11 όπου προβλέπεται η κάλυψη των θέσεων δικαστικών υπαλλήλων, ειδικά των κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Γραμματέων και ΠΕ Μεταφραστών- Διερμηνέων αποκλειστικά με γραπτό διαγωνισμό,
• Τα άρθρα 20 και 22 όπου ορίζεται η βαθμολογική εξέλιξή τους με βάση τα τυπικά ακαδημαϊκά τους προσόντα και η ταχύτερη εξέλιξη για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, καθώς τα απαιτούμενα πρόσθετα τυπικά προσόντα,
• Το άρθρο 21, με βάση το οποίο προστίθενται σημαντικοί κλάδοι, όπως για παράδειγμα αυτός της ΠΕ-Στατιστικής, επιφορτισμένος με το έργο εξαγωγής σύνθετων και αξιόπιστων στατιστικών δεδομένων,
• Τα άρθρα 123 – 127 τα οποία διαμορφώνουν ένα πλαίσιο διαφάνειας στη διαρκή επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων, καθώς για πρώτη φορά, όσοι παρακολουθούν οποιοδήποτε επιμορφωτικό πρόγραμμα, ακόμα και μικρής διάρκειας (σεμινάριο), υποχρεούνται να υποβάλουν έγγραφη έκθεση παρακολούθησης μετά την ολοκλήρωσή του και τέλος,
• Το άρθρο 128 το οποίο προβλέπει τη δυνατότητα λήψης άδειας ενός έτους υπηρεσιακής εκπαίδευσης καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας των δικαστικών υπαλλήλων, ακόμα και για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου.

Ιδιαίτερη βαρύτητα, μέσα από το παρόν σχέδιο νόμου, δίνεται στον τρόπο αξιολόγησης των δικαστικών υπαλλήλων, καθώς επιχειρείται η υιοθέτηση ενός σύγχρονου και κυρίως αξιοκρατικού συστήματος αποτίμησης του έργου και της καταλληλότητας τους ως προς την κάλυψη μιας συγκεκριμένης θέσης.
Τα κριτήρια αξιολόγησης εστιάζουν στη γνώση του αντικειμένου, την αποτελεσματικότητα του υπαλλήλου και τις υπηρεσιακές σχέσεις του, ενώ εισάγεται και η αξιολόγησή τους από τους υφισταμένους τους. Θεσπίζεται το προσωπικό μητρώο των δικαστικών υπαλλήλων και ορίζεται ελάχιστο χρονικό διάστημα για τους προϊσταμένους για να προβούν σε αξιολόγηση των υφισταμένων τους.
Η αξιολόγηση γίνεται μέσω έκθεσης που συντάσσουν αυτοτελώς ο άμεσος προϊστάμενος και ο αμέσως ανώτερός του και, ασφαλώς, κάθε αξιολογούμενος διατηρεί το δικαίωμα ένστασης ενώπιον του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, το οποίο αποφαίνεται κατόπιν ακρόασης και των δύο μερών, ενώ καθιερώνεται και η συνέντευξη στη διαδικασία αξιολόγησης.
Εξίσου αναλυτικά περιγράφεται και η διαδικασία προαγωγής των δικαστικών υπαλλήλων και η κατάληψη θέσεων ευθύνης όπως Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος. Στο πλαίσιο αυτό, καθιερώνεται για πρώτη φορά σύστημα μοριοδότησης των κριτηρίων αξιολόγησης που βασίζονται: α) στα εκπαιδευτικά προσόντα, β) στην επαγγελματική εμπειρία πάνω στο αντικείμενο της υπηρεσίας και γ) στις προσωπικές δεξιότητες των υποψηφίων. Ως απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή υποψηφιότητας σε θέσεις προϊσταμένου ορίζεται η συμπλήρωση ελάχιστου χρόνου δικαστικής εμπειρίας, ενώ προβλέπεται και η ύπαρξη ελάχιστου αριθμού υποψηφίων για κάθε θέση, προς χάριν της διαφάνειας και της αξιοκρατίας.
Με τα άρθρα 147, 149 και 150, αποσαφηνίζονται ζητήματα που επηρεάζουν σημαντικά τόσο την επαγγελματική, όσο και την προσωπική και οικογενειακή ζωή των δικαστικών υπαλλήλων, όπως αυτά που αφορούν στους όρους και τις διαδικασίες μετακίνησης και μετάθεσής τους για λόγους υγείας και συνυπηρέτησης αντίστοιχα.
Καινοτομία του νέου κώδικα, αποτελεί η θέσπιση δύο νέων κλάδων δικαστικών υπαλλήλων, οι οποίοι έρχονται να λειτουργήσουν επικουρικά στο έργο των δικαστικών λειτουργών. Πρόκειται για τον κλάδο ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου και τον κλάδο ΠΕ Δικαστικής Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων.
Αναφορικά με τον πρώτο, ο ρόλος του εστιάζει στην υποστήριξη και ενίσχυση των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, αναλαμβάνοντας καθήκοντα συντονισμού και προγραμματισμού, δηλ. πρακτικής διεκπεραίωσης, καθώς και τεκμηρίωσης των υποθέσεων που χειρίζονται οι δικαστικοί λειτουργοί. Οι υπάλληλοι του κλάδου θα προέρχονται από δικαστικούς υπαλλήλους και η διαγωνιστική διαδικασία για την εισαγωγή τους σε αυτόν, θα διενεργείται αποκλειστικά από δικαστικούς λειτουργούς του οικείου κλάδου.
Με τη θέσπιση αυτή, ακολουθείται το επιτυχημένο παράδειγμα και οι βέλτιστες πρακτικές των διεθνών δικαστηρίων.
Το ίδιο επιδιώκεται και με την θέσπιση του κλάδου ΠΕ Δικαστικής Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων, ο οποίος είναι επιφορτισμένος με την ευθύνη της διαχείρισης της πληροφορίας στον τομέα της Δικαιοσύνη.
Και εδώ, ακολουθείται το παράδειγμα των δικαστικών συστημάτων των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου τα ανώτατα και ανώτερα δικαστήρια διατηρούν Υπηρεσίες Τύπου και Πληροφόρησης, γραφεία Τύπου και λογαριασμούς στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης.
Η στελέχωση των σχετικών υπηρεσιών προβλέπεται με τα άρθρα 66-82 και κυρίως η στελέχωση των ανώτατων δικαστηρίων, με εξειδικευμένους υπαλλήλους και τέλος, με τα άρθρα 73-82 ρυθμίζονται όλα τα ζητήματα των υπαλλήλων αυτών.

Είναι σαφές, ότι το νομοσχέδιο θέτει τις σωστές βάσεις προκειμένου να εκσυγχρονίσει και να βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων και κατ’ επέκταση να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του εθνικού δικαστικού συστήματος, προς όφελος των πολιτών και για αυτό θεωρώ ότι πρέπει να τύχει της ομόφωνης αποδοχής όλων των πτερύγων της Βουλής».

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Δήμος Καμένων Βούρλων: Ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι με θητεία από 1/12/2022 έως 31/12/2023

Η ανακοίνωση της απόφασης του Δημάρχου καμένων Βούρλων κ. Γιάννη Συκιώτη   Ορισμός Αντιδημάρχων

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *