Πέμπτη , 1 Δεκεμβρίου 2022
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

Παζάρι Σπερχειάδας 2022 – Αναλυτικές πληροφορίες

Από Πέμπτη 20/10 έως 24/10/2022 το φημισμένο Παζάρι της Σπερχειάδας!

Ενημερωθείτε αναλυτικά για την συμμετοχή, τιμές, αιτήσεις, χώρους, δικαιολογητικά  κ.α. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

συμμετοχής στην ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ που θα διαρκέσει πέντε (5) ημέρες, από την Πέμπτη 20 μέχρι και την Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022.

Ο Δήμος Μακρακώμης, στο πλαίσιο διοργάνωσης της εμποροπανήγυρης της Κοινότητας Σπερχειάδας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν στο Δήμο Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής από την 14η Οκτωβρίου 2022 έως και την 19η Οκτωβρίου2022(προηγούμενη της έναρξης της εμποροπανήγυρης), με τους εξής τρόπους:

Α) Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μακρακώμης στο πρωτόκολλο του Δήμου (Σπερχειάδα Αφων Πάππα 2)

Β) Ηλεκτρονικά στo e-mail:(info@dimosmakrakomis.gov.gr)

Δικαιούχοι συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη της Κοινότητας Σπερχειάδας έχουν όσοι πωλητές πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού λειτουργίας εμποροπανηγύρεων Δήμου Μακρακώμης. Για τη συμμετοχή τους στην εμποροπανήγυρη οι πωλητές λαμβάνουν εγκρίσεις συμμετοχής από το Δήμο Μακρακώμης, η ισχύς των οποίων είναι ίση με τη διάρκεια λειτουργίας της εμποροπανήγυρης Κοινότητας Σπερχειάδας και χορηγούνται στους δικαιούχους με κλήρωση επί του συνόλου των εμπρόθεσμων Αιτήσεων-Υπεύθυνων Δηλώσεων συμμετοχής για συγκεκριμένη θέση. Σε περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας χορήγησης των εγκρίσεων συμμετοχής παραμείνουν αδιάθετες θέσεις δύναται να υποβληθούν νέες αιτήσεις για την κάλυψη αυτών.

Οι εγκρίσεις συμμετοχής αφορούν:
Σε ποσοστό 70% σε πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόµιµα φορολογικά παραστατικά και ΚΑ∆ σχετικό µε τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο.
Σε ποσοστό 20% σε πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους λαϊκών αγορών και σε κατόχους παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών µε αντικείμενοεκμετάλλευσης άνθη, φυτά και µμεταποιημένα προϊόντα.
Σε ποσοστό 10% σε αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμουεμπορίου µε αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόµενα στις αγορές του Ν.4497/17.
Σε περίπτωση μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος από αδειούχους των δύο τελευταίων κατηγοριών ο αριθμός των θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθμό της πρώτης κατηγορίας.
Επαγγελματίες που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης μπορούν να ζητήσουν θέση στην εμποροπανήγυρη.
Κάτοχοι αδειών για συγκεκριμένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν με βάση προγενέστερο του ν.4497/17 θεσμικό πλαίσιο, μπορούν να ζητούν τη συμμετοχή τους στην εμποροπανήγυρη και υπολογίζονται στο ποσοστό της πρώτης περίπτωσης.

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής, τα οποία αναφέρονται αναλυτικά και στην Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής είναι τα εξής:
1) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής (χορηγείται από το Δήμο)
2) Άδεια υπαίθριου εμπορίου (λαϊκής αγοράς, στάσιμου εμπορίου, πλανόδιου εμπορίου, κλπ) ή βεβαίωση της παραγράφου 3 του ν.4497/17 (βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας)
3) Πιστοποιητικό υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων
4) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (και οι 2 όψεις) ή Διαβατηρίου
5) Άδεια διαμονής σε ισχύ (για αλλοδαπούς)
6) Δημοτική ενημερότητααπό τον Δήμο Μακρακώμης
7) Αντίστοιχη άδεια καθώς και βεβαίωση καταλληλόλητας από την αρμόδια υγειονομική υπηρεσία (προκειμένου για κινητές καντίνες, φορητές ψησταριές, συσκευές λουκουμάδων, κλπ)
Η αίτηση αφού πρωτοκολληθεί διαβιβάζεται στο υπάλληλο κ. Γκόγια Νικόλαο του Φωτίου, Γραμματέα της Επιτροπής που έχει οριστεί για τον σκοπό αυτό.

Η μη προσκόμιση των ζητουμένων δικαιολογητικών θα αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από τη διαδικασία χορήγησης των αδειών.
Ο ενδιαφερόμενος που καταθέτει ο ίδιος ή νόμιμος εκπρόσωπός του παραπάνω από μια αίτηση θα αποκλείεται αμέσως.

Σε περίπτωση που η αίτηση δεν υποβάλλεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, απαιτείται η συμπλήρωση του σχετικού πίνακα “ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ” της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης συμμετοχής, διαφορετικά απαιτείται η προσκόμιση εξουσιοδότησης θεωρημένης από δημόσια αρχή για το γνήσιο της υπογραφής, ή συμβολαιογραφικού πληρεξούσιου.

Πωλούμενα είδη
Τα είδη τα οποία θα μπορούν να πωλούνται στους χώρους της εμποροπανήγυρης, θα είναι αυτά που προβλέπονται στο άρθρο 7 του Κανονισμού λειτουργίας εμποροπανηγύρεων Δήμου Μακρακώμης

Κανόνες καθαριότητας
Οι κάτοχοι έγκρισης συμμετοχής είναι προσωπικά υπεύθυνοι και υπόλογοι για την συνεχή καθαριότητα του χώρου ευθύνης τους, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Κανονισμού λειτουργίας εμποροπανηγύρεων Δήμου Μακρακώμης.
Γενικές διατάξεις
1. Κατά τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης Κοινότητας Σπερχειάδας θα εφαρμοσθούν πλήρως τα μέτρα που προβλέπονται στηνΚΥΑ (http://www.et.gr/api/Download_Small/?fek_pdf=20220205129) “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας,…….” κοινής υπουργικής απόφασης, ή οποιασδήποτε νεότερης ισχύει τότε. Σε περίπτωση μη τήρησης αυτών από οποιονδήποτε συμμετέχοντα στην εμποροπανήγυρη, ο Δήμος δύναται να ανακαλέσει την έγκριση συμμετοχής του και να λάβει κάθε μέτρο που θα κριθεί απαραίτητο για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία της.
2. Σε περίπτωση μη τέλεσης της εμποροπανήγυρης Κοινότητας Σπερχειάδας για λόγους υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό COVID-19, ο Δήμος ουδεμία ευθύνη φέρει για την τυχόν οικονομική ζημία (θετική ή αποθετική) όσων δήλωσαν συμμετοχή.
3. Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της εμποροπανήγυρης Κοινότητας Σπερχειάδας, μετά την έναρξή της, για τους ίδιους ως άνω λόγους, ο Δήμος δεν θα φέρει ουδεμία ευθύνη και δεν θα έχει υποχρέωση έναντι των κατόχων έγκρισης συμμετοχής να τους καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση ή να τους επιστρέψει καταβληθέντα χρηματικά ποσά.
4. Περαιτέρω, ισχύει το σύνολο των γενικών διατάξεων του άρθρου 9 του Κανονισμού λειτουργίας εμποροπανηγύρεων Δήμου Μακρακώμης .

Τέλη κατάληψης κοινόχρηστου χώρου
1.Με την αριθ. 146/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μακρακώμης, καθορίστηκε το τέλος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου καθώς και το κόστος μίσθωσης και ηλεκτροφωτισμού των παραπηγμάτων. Βάσει της απόφασης αυτής το κόστος των πωλητών για τη συμμετοχή τους στην εμποροπανήγυρη Κοινότητας Σπερχειάδας διαμορφώνεται ανά παράπηγμα ως εξής:

α/α  ΧΩΡΟΙ   ΠΟΣΟ

1 Στην οδό Νικολάου Κρίκου    200,00 €
2 Στην οδό Στρατηγού Πιτσίκα 40,32 €
3 Στις οδούς περιμετρικά της πλατείας Αθανασίου Ακρίδα   150,00 €
4 Στην οδό Γρηγορίου Μπαλτσάκη   130,00 €
5 Στην οδό ΑφωνΠάππα   130,00 €
6 Στην οδό Δημητρίου Πιτσίκα   40,32 €
7 Στην οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου:
Από την διασταύρωση της με την οδό Νικολάου Κρίκου μέχρι την διασταύρωσή της με την οδό Αθανασίου Διάκου   140,00 €
8 Στην οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου:
Από την διασταύρωση της με την οδό Αθανασίου Διάκου μέχρι την διασταύρωσή της με την οδό Γεωργίου Γκίνου 30,00 €
9 Στην πλατεία Ξενοφώντος Ζολώτα ( ανά m2 ) 0,50 €
10 πεζοδρόμια ( ανά τρέχον μέτρο ) 20,00 €
Στις ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Οι μισθωτές οι οποίοι θα αποδεικνύουν με επίσημα έγγραφα ότι είναι πολύτεκνοι ή ανάπηροι, δικαιούνται έκπτωση σε ποσοστό 20% επί των ανωτέρω τιμών.

2. Για την δαπάνη κατασκευής κάθε παραπήγματος καθορίζεται το ποσό των 70,00 €.
Στην ανωτέρω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
3. Για την δαπάνη της ηλεκτροδότησης και της κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για κάθε παράπηγμα, καθορίζεται το ποσό των 50,00 €.
Στην ανωτέρω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Οι θέσεις της εμποροπανήγυρης θα αποδοθούν στους ενδιαφερόμενους μετά από δημόσια κλήρωση που θα διενεργηθεί με ευθύνη της επιτροπής εμποροπανήγυρης, παρουσία των αιτούντων ή νόμιμα εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους την Τετάρτη 19 Οκτωβρίουκαι ώρα 11:30 π.μ. στο ισόγειο του Δημαρχείου , στην οδό Πάππα – 2 στην Σπερχειάδα.

Η παράδοση των εγκρίσεων συμμετοχής στους δικαιούχους συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη θα γίνεται μετά την εφάπαξ εξόφληση του συνόλου των αναλογούντων τελών. Όσοι δεν καταβάλλουν αυτά θα αποκλείονται της συμμετοχής τους στην εμποροπανήγυρη.

Επιστροφή των αναλογούντων τελών που καταβλήθηκαν δεν είναι δυνατή στην περίπτωση που η ανάκληση αδείας γίνεται κατόπιν δήλωσης του δικαιούχου, πλην της περίπτωσης που για αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας βίας είναι αδύνατη η συμμετοχή γεγονός που αποδεικνύεται με νομιμοποιητικά έγγραφα.

Στους εμπόρους-εκθέτες που είναι Α.Μ.Ε.Α. να γίνεται έκπτωση 40% και σε πολύτεκνους 20% επί των τιμών που θα καθορισθούν, και στους εμπόρους-εκθέτες που είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Μακρακώμης να γίνεται έκπτωση 50%.

Κατά τα λοιπά ισχύει ο Κανονισμός λειτουργίας εμποροπανηγύρεων Δήμου Μακρακώμης(αριθμ. 297/2018, ΑΔΑ: 6Ο58ΩΛ2-ΡΧ4 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου)

Έντυπα Αίτησης–Υπεύθυνης Δήλωσης συμμετοχής και αντίγραφο του ανωτέρω Κανονισμούδιατίθενται στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μακρακώμης στο πρωτόκολλο του Δήμου), καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου: (https://dimosmakrakomis.gov.gr/nea/anakoinoseis).

Τηλ. Επικοινωνίας: 2236350209– 2236043842.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Γεώργιος Στεφανής

 

*φωτογραφία αρχείου

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Ενημερωτική εκδήλωση- ημερίδα με θέμα «Ανεξάρτητη διαβίωση- Προσωπικός βοηθός». 4/12/22 στο Domotel Xenia Volos City Hotel.

Το Σωματείο Κινητικά Αναπήρων Μαγνησίας «Ιππόκαμπος» σε συνεργασία με την Εταιρεία Κοινωνικής Παρέμβασης και Πολιτισμού …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *