Σάββατο , 3 Δεκεμβρίου 2022
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της και εκλογής Αντιπροέδρου

Η ενημέρωση από τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος κ. Ηλία Κυρμανίδη

Σήμερα στις 14 Μαρτίου 2022 συνεδρίασε υπό την προεδρία του αρμοδίου Αντιπεριφερειάρχη η συσταθείσα, δυνάμει της με αριθμό 3/2022 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ”Επιτροπής Περιβαλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, προκειμένου να συγκοτηθεί σε σώμα.

Ως Αντιπρόεδρος της Επιτροπής εκλέχθηκε το μέλος Ιωάννης Μελισσάρης από την παράταξη “ΣΤΕΡΕΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ”, υπερψηφιζόμενος από όλες τις παρατάξεις που συμμετέχουν στην Επιτροπή και συμμετείχαν στη διαδικασία και ειδικότερα απο τις παρατάξεις:
1. ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
2. ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ
3. ΣΤΕΡΕΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ
4. ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ Η ΣΤΕΡΕΑ

Από τη διαδικασία εκλογής απείχε ο εκπρόσωπος της παράταξης “ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ” κ. Αναστάσιος Χρονάς .

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και απεύθυναν χαιρετισμό ο Περιφερειάρχης κ. Φάνης Σπανός και ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδας κ. Συμεών ο Α’ και με την ιδιότητα του ως προέδρου της “Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας” .

Τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου που στελεχώνουν την επιτροπή είναι:

Ηλίας Κυρμανίδης (Πρόεδρος) – ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ιωάννης Μελισσάρης (Αντιπρόεδρος) -ΣΤΕΡΕΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ
Σπυρίδων Νικολάου -ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ηλίας Μπουρμάς -ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Κων/νος Καραγιάννης -ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Αικατερίνη Καλαντζή -ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Βασιλική Κοροπούλη -Κατσιμίχα -ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ
Κων/νος Σωτηρόπουλος -ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ Η ΣΤΕΡΕΑ
Ιουλία Καραβασίλη -ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ακολουθήστε τη σελίδα μας στο FACEBOOK

Η Επιτροπή έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

α) Την παρακολούθηση της εφαρμογής και την αξιολόγηση των κανονισμών διοίκησης και λειτουργίας,καθώς και των σχεδίων διαχείρισης προστατευόμενωνπεριοχών, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 15 του ν.2742/1999 (Α’ 207).

β). Την εξειδίκευση των κατευθυντήριων γραμμών περιβαλλοντικής πολιτικής σε επίπεδο περιφέρειας.

γ). Την εισήγηση, με βάση περιβαλλοντικά κριτήρια,για την εξασφάλιση χρηματοδοτικών πηγών και τηνκατανομή των σχετικών πιστώσεων, καθώς και για προτάσεις μέτρων προς προστασία του περιβάλλοντος τηςπεριοχής και ιδιαίτερα των ευαίσθητων περιοχών (βιότοπων κ.λπ.).

δ) Τη σύνταξη, την παρακολούθηση της εφαρμογήςκαι την αξιολόγηση των κανονισμών διοίκησης και λειτουργίας και των σχεδίων διαχείρισης για προστατευόμενες περιοχές.

ε) Τη γνωμοδότηση επί μελετών περιβαλλοντικώνεπιπτώσεων, την τήρηση διαδικασίας δημοσιοποίησηςμελετών και αποφάσεων έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και θεμάτων περιβάλλοντος, την τήρησηδιαδικασίας δημοσιοποίησης ενημέρωσης του κοινούτης Περιφέρειας, σε εφαρμογή των διατάξεων της υπ’ αρ. 172058/2016 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπισηκινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκα-
ταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνωνουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας2012/18/ΕΕ «για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες καιγια την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργησητης οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012.Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 12044/613/2007 (Β’ 376),όπως διορθώθηκε (Β’ 2259/2007)» (Β΄ 354), (οδηγία
SEVESO), όπως αυτές περιγράφονται ειδικότερα σταάρθρα 11 και 13 αυτής.

στ) Τη γνωμοδότηση επί όλων των θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή του ν. 3852/2010, γιαζητήματα περιβάλλοντος, εκτός των αναφερόμενων παρακάτω:

α) ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: Τροποποίηση ν. 4608/2019 «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζακαι προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλεςδιατάξεις»

β) ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ: ν. 4399/2016(Α’ 117), ν. 3908/2011 (Α’ 8), ν. 3299/2004 (Α’ 261) καιν. 2601/1998 (Α’ 81)

γ) ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ: Συγκροτείται ΕθνικόΜητρώο Υποδομών, το οποίο λειτουργεί σε ψηφιακή καιδημόσια προσβάσιμη μορφή. Στο Μητρώο συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποδομές και τα κτήρια που ανήκουνή βρίσκονται υπό τη διαχείριση φορέων του δημόσιουτομέα κατά την έννοια της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου14 του ν. 4270/2014.

δ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ: Άτυπες βιομηχανικέςσυγκεντρώσεις και Φορείς Οργανωμένης Υποδοχής,Εγκατάσταση Μεγάλων Μεμονωμένων Μονάδων του
ν. 3982/2011 και των τροποποιήσεων αυτού.
ε) ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ βάσει του ν. 4442/2016.

στ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ και της υλοποίησης των πολιτικών που προβλέπονται από την Αναθεώρηση του ΧωροταξικούΠλαισίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και τηςΠεριβαλλοντικής της έγκρισης υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/76104/1176/2018 (Β’ 299) απόφαση). Οι αναφερόμενες πολιτικές, επιχειρηματικές παρεμβάσεις καιτα προγράμματα θα συζητούνται στο ΠΣ και εάν εκείνοκρίνει, θα μεταβιβάζονται στην Επιτροπή Περιβάλλοντοςκαι Ανάπτυξης, κατόπιν αξιολόγησης.

ζ) Η παροχή γνωμοδότησης για Σχέδια Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (Σ.Ο.Α.Π.), όταν η διαδικασίακινείται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και δεν μεταβιβάζεται στην Ε.Π.Α., όπως αυτή αναφέρεται ως δυνατότητα, στο Κεφ. ΣΤ του άρθρου 186 τουν. 3852/2010.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας

Ηλίας Γ. Κυρμανίδης

Δείτε ΟΛΑ τα νέα του  FONOGRAFOS.NET στο GOOGLE NEWS

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Θέρμου: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στις Δομές από 05/12/2022 έως 20/12/2022

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Θέρμου προσκαλεί του ενδιαφερόμενους παλαιούς και νέους …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *