Ακολουθήστε μας στο facebook

Πρόσληψη προσωπικού στον Δήμο Αμφίκλειας – Ελάτειας

Η ανακοίνωση του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας για την πρόσληψη προσωπικού

 

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ 1 του ν. 3584/07 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41
παρ. 2 του Ν. 4325/2015 και συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ.
Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α’) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν.4350/15
και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν. 4547/18 και το άρθρο 43 του ν. 5043/23.
2.Την αρίθμ.83/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, με την οποία διαπιστώνεται η
αναγκαιότητα της πρόσληψης και η αιτιολόγηση αυτής, οι απαιτούμενοι κλάδοι και οι
ειδικότητες του προσωπικού που πρόκειται να προσληφθεί με διάρκεια σύμβασης τρείς (3)
μήνες.
3. Τον Ν.4765/2021 και ειδικότερα την διάταξη του τελευταίου εδαφίου της περ. στ’ της παρ. 1
του άρθρου 40 του Ν. 4765/2021.
4.Την αρίθμ.6269/21-06-2024 Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας Περί ύπαρξης πιστώσεων
για την Πρόσληψη του κατωτέρω Προσωπικού.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

Την πρόσληψη του κατωτέρου προσωπικού με σύμβαση εργασίας τριών (3) μηνών, 20 ατόμων  ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (τελευταίο εδάφιο περ. στ’ παρ. 1 άρθρου 40 του Ν. 4765/2021).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ : τα τυπικά προσόντα διορισμού προβλέπονται σύμφωνα με ειδικές διατάξεις για
την κάθε ειδικότητα, σύμφωνα με την παρ.2 του αρθρ.169 του ν.3584/07.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ΄ εξαίρεση έως 70 ετών όσοι
έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο
ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά :
α) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
β) Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού σύμφωνα με την παρ.2 του
αρθρ.169 του ν.3584/07
γ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο εντός δωδεκαμήνου (ο
υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παρ 1 του άρθρου 38 του ν.
4765/2021)
δ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Κάτω Τιθορέα 03 Ιουλίου 2024
Αριθμ. πρωτ : 6783

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Δικαιολογητικά πάσης φύσεως απόδειξης κατοχής κοινωνικών κριτήριων όπως ανεργία , κλπ.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους και τα δικαιολογητικά από
04/07/2024 έως και 10/07/2024, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια
αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη
διεύθυνση: Δήμος Αμφίκλειας – Ελάτειας, Κηφισού 30, Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας, Τ.Κ. 35015,
Πρωτόκολλο (τηλ. επικοινωνίας: 2234350301 – 307 – 309).

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΛ.ΣΤΙΒΑΚΤΗ

 

Διαβάστε εδώ αναλυτικότερα.

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Αστυνομικοί Φθιώτιδας: “Καλό παράδεισο Διευθυντά μας, Η γειτονιά των Αγγέλων σε περιμένει…”

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Φθιώτιδας αποχαιρετά με συγκινητικά λόγια τον Ταξίαρχο Χρήστο Μουτσώκο που έφυγε …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *