Παρασκευή , 2 Δεκεμβρίου 2022
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

Πρόσληψη υδρονομέα στο Δήμο Αμφίκλειας – Ελάτειας

Ο Δήμος Αμφίκλειας – Ελάτειας ενημερώνει για την νέα θέση εργασίας.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. το άρθρο 211 του Ν.3584/07
2. την παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 3966/2011
3. τα άρθρα 6 και 7 του Β.Δ 28.3/15.4.1957.
4. την υπ’ αριθμόν 62/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία
αποφασίστηκε η πρόσληψη ειδικών υδρονομικών οργάνων, η οποία εγκρίθηκε από
τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας με την
αριθμ.54865/28-03-2022 απόφαση.

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομέας, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 05/04/2022 έως την 11/04/2022 στο Πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

1. Αριθμός θέσεων
H Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμόν 62/2022 απόφαση της, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων ως εξής:
Α. Ένας (1) Υδρονομέας Άρδευσης

2. Περίοδος απασχόλησης
Η περίοδος απασχόλησης είναι έως πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

3. Απαιτούμενα Προσόντα
Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:
α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.

β. Να έχει συμπληρώσει το 23ον έτος της ηλικίας του και να μη υπερβαίνει το 65ο.
Στην περίπτωση που έχει συμπληρωθεί το 60ο έτος της ηλικίας, και μέχρι το ανώτατο όριο (65ο έτος), για την πρόσληψη απαιτείται ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του αποφασίζοντος οργάνου, ήτοι του δημοτικού συμβουλίου. (Πράξη 253/2014 Ελεγκτικού Συνεδρίου).

γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.

4. Δεν γίνονται δεκτοί και δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς
Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανότητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ’ όσον διαρκεί η στέρηση αύτη.

5. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον διορισμό επισυνάπτονται:
α) Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας.
β) Πιστοποιητικό του οικείου Δημάρχου περί της εγγραφής του υποψηφίου στο
μητρώο. Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της γεννήσεως.
γ) Αντίγραφο του δελτίου ποινικού μητρώου των υποψηφίων.

Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφ’ όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός ευλόγου από του διορισμού προθεσμίας, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως. Η προθεσμία αύτη, η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισμού, δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισμού.

6. Εκλογή υδρονομικών οργάνων
Τα υδρονομικά όργανα θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο.

7. Καθήκοντα Υδρονομέων
α. Η διαχείριση και διανομή των αρδευτικών υδάτων (πηγών και γεωτρήσεων) κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως.
β. Η επιμέλεια και επιτήρηση των επιφανειακών αυλακιών και υπόγειων αγωγών, προς αποφυγή διαρροών από τις πηγές-γεωτρήσεις μέχρι το εκάστοτε αρδευόμενο κτήμα.
γ. Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια
της καλής συντήρησής τους.
δ. Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή
επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών
υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και
υγιεινή των υδάτων.
ε. Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.

8. Δημοσίευση Πρόσκλησης
Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με φροντίδα της υπηρεσίας τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από την ημέρα εκλογής με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου
(www.dimos-amfiklias-elatias.gr).

9. Πληροφόρηση Ενδιαφερομένων
Πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Δημαρχείου στην Κάτω Τιθορέα, εργάσιμες ημέρες και ώρες. Διεύθυνση :Κηφισού 30, Κάτω Τιθορέα, Τ.Κ. 35.015,
Τηλέφωνο 2234350316, email: info@dimos-amfiklias-elatias.gr .

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΛ. ΣΤΙΒΑΚΤΗ

 

 

Δείτε ΟΛΑ τα νέα του  FONOGRAFOS.NET στο GOOGLE NEWS

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Αταλάντη: Πότε προγραμματίστηκε διακοπή ρεύματος για 8 ώρες

Προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος στο Δήμο Λοκρών Η Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας του ΔΕΔΔΗΕ και συγκεκριμένα …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *