Παρασκευή , 2 Δεκεμβρίου 2022
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μακρακώμης, 16/11

Δείτε τα 21 θέματα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η για τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Λαμβάνοντας υπόψη:
 την αριθ. 374/39135/30-5-2022 ( Α.Δ.Α. ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75 ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών “Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής”
και
 το άρθρο 78 του ν. 4954/2022 – “Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19”, σας προσκαλώ μέσω τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μακρακώμης, που θα πραγματοποιηθεί, την 16η Νοεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00΄ π.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα αναφερόμενα στον κατωτέρω πίνακα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ.
Πρόεδρος Ο.Ε

2. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ.
Πρόεδρος Ο.Ε

3. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΑΥΤΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΓΙΑ “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ” (ΑΡΘΡΟ 57, ΝΟΜΟΣ
4795/2021, ΦΕΚ Α 62/17.4.2021).
Πρόεδρος Ο.Ε

4. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΑΥΤΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΓΙΑ “ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΑΚΩΝ Δ.Ε. ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ” (ΑΡΘΡΟ 57, ΝΟΜΟΣ 4795/2021, ΦΕΚ Α 62/17.4.2021).
Πρόεδρος Ο.Ε

5. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΑΥΤΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΓΙΑ “ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΑΚΩΝ Δ.Ε. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ” (ΑΡΘΡΟ 57, ΝΟΜΟΣ
4795/2021, ΦΕΚ Α 62/17.4.2021).
Πρόεδρος Ο.Ε

6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022.
Πρόεδρος Ο.Ε

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Κ. ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ
Κ. ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ”.
Πρόεδρος Ο.Ε

8. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ”.
Πρόεδρος Ο.Ε

9. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ” ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΡΙΩΣ ΥΠΟΕΡΓΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΥΠΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΙΟΤ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ”.
Πρόεδρος Ο.Ε

10. ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ”.
Πρόεδρος Ο.Ε

11. ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ”.
Πρόεδρος Ο.Ε

12. ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ”.
Πρόεδρος Ο.Ε

13. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ.
Πρόεδρος Ο.Ε

14. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ”.
Πρόεδρος Ο.Ε

15. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ”.
Πρόεδρος Ο.Ε

16. ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1ος Α.Π.Ε.) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΡΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ”.
Πρόεδρος Ο.Ε

17. ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ Δ.Ε. ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ”.
Πρόεδρος Ο.Ε

18. ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου Α.Π.Ε. (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΙΤΣΙΟΥ”.
Πρόεδρος Ο.Ε

19. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: “ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ”.
Πρόεδρος Ο.Ε

20. ΧΟΡΗΓΗΣΗ 1ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ”.
Πρόεδρος Ο.Ε

21. ΧΟΡΗΓΗΣΗ 2ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ”.
Πρόεδρος Ο.Ε

 

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Αταλάντη: Πότε προγραμματίστηκε διακοπή ρεύματος για 8 ώρες

Προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος στο Δήμο Λοκρών Η Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας του ΔΕΔΔΗΕ και συγκεκριμένα …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *