Τρίτη , 7 Φεβρουαρίου 2023
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

Συνεδριάζει δια ζώσης το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Δελφών την Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022

Στις 6 το απόγευμα τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου συνεδριάζει δια ζώσης το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Δελφών στην αίθουσα συνεδριάσεων τουυ Δημαρχείου Άμφισσας.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αναλυτικά

Πρώτη (1η) υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-δαπανών οικ. έτους 2022. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών).
Αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2022. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών).
Ορισμός μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για την ανασυγκρότηση Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών Δήμου Δελφών. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών).
Ορισμός μελών Δημοτικού Συμβουλίου για την ανασυγκρότηση Επιτροπής εκτίμησης ακινήτων. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών).
Ορισμός μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για την ανασυγκρότηση της επιτροπής παραλαβής και ελέγχου των Δημοτικών ακινήτων. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών).
Ορισμός μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για την ανασυγκρότηση Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση, αγορά, εκμίσθωση και μίσθωση ακινήτων & κινητών του Δήμου. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών).
Λήψη απόφασης περί έγκρισης νέου Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Ευστάθιος Μαντζώρος, Αντιδήμαρχος).
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Φ/Β Σταθμού ισχύος 45,1584 MW, επί γηπέδου στη θέση «ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ ΡΑΧΗ», Δ.Ε Άμφισσας, του Δήμου Δελφών, Π.Ε. Φωκίδας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
Ανασυγκρότηση επιτροπής παραλαβής της σύμβαση της υπηρεσίας με τίτλο “Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων – Εφαρμογές Smart Cities, Με Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Δελφών». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
Τροποποίηση της αριθ. 269/30.09.2019 απόφασης με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου Δελφών». (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος).
Τροποποίηση της αριθ. 244/13.09.2019 απόφασης με θέμα «Ορισμός παραγωγικών τάξεων εκπροσώπησης στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας». (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος).
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εξαρτημάτων ανταλλακτικών, ελαστικών, όλων των μηχανημάτων, οχημάτων του Δήμου Δελφών και Επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών για εργασίες συντήρησης-επισκευής όλων των μηχανημάτων-οχημάτων του Δήμου Δελφών, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016, για το χρονικό διάστημα μέχρι 31/12/2022. (Εισηγητής: κ. Χαρίλαος Αγαπητός, Αντιδήμαρχος).
Επικαιροποίηση απόφασης μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σχετικών με το αντικείμενό της κατά το άρθρο 65 παρ.6 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 4555/2018. (Εισηγητής: κ. Χαρίλαος Αγαπητός, Αντιδήμαρχος).
Έγκριση τροποποίησης του ισχύοντος Κανονισμού Ύδρευσης – Αποχέτευσης της ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Σωτήριος Σωτηρόπουλος, Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος ΔΕΥΑ Δ. Δελφών).
Παράταση μίσθωσης ενός έτους, ισογείου καταστήματος επί των οδών Παλαμηδίου 31 Π. Βλαχάκου και Ροδόπης στον Πειραιά, ιδιοκτησίας Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης, Κληρ/μα Νικ. Μάμα, υπέρ Κοινότητας Γαλαξιδίου, Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος).
Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του Κεφ. Αυτ/λούς Διαχ/σης Κληροδότημα Ν.ΜΑΜΑ. (Αρ. απόφ. 74/2021 Κοιν. Γαλαξιδίου. Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος).
Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του Κεφ. Αυτ/λούς Διαχ/σης Κληροδότημα Α. & Μ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥΛΟΥ. (Αρ. απόφ. 75/2021 Κοιν. Γαλαξιδίου. Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος).
Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του Κεφ. Αυτ/λούς Διαχ/σης Κληροδότημα Ι.ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ. (Αρ. απόφ. 76/2021 Κοιν. Γαλαξιδίου. Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος).
Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του Κεφ. Αυτ/λούς Διαχ/σης Κληροδότημα Κ.ΓΕΡΑΣΑΚΗ. (Αρ. απόφ. 77/2021 Κοιν. Γαλαξιδίου. Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος).
Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του Κεφ. Αυτ/λούς Διαχ/σης Κληροδότημα Λ.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ. (Αρ. απόφ. 78/2021 Κοιν. Γαλαξιδίου. Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος).
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2022 για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΗΡΟΠΟΥΛΟΥ. (Εισηγητής: κ. Ευστάθιος Μαντζώρος, Αντιδήμαρχος).
Πρακτική άσκηση σπουδαστών ΙΕΚ. (Εισηγητής: κ. Ευστάθιος Μαντζώρος, Αντιδήμαρχος).
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δημοτική οδό στη θέση «ΧΑΝΙ ΖΑΓΓΑΝΑ» στην Κοινότητα Καστελλίων του Δήμου Δελφών Ν. Φωκίδας. (Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, εισηγητής: κ. Ιωάννης Μανανάς, Αντιδήμαρχος).
Τροποποίηση της αριθ. 396/2019 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου με θέμα «Ορισμός
δικαιούχων και προσδιορισμός αποζημίωσης μελών Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των δημοτικών Συμβουλίων του Δήμου σύμφωνα με το Ν.4483/2017 (ΦΕΚ Α ́ 107/31.07.2017) και την ΚΥΑ 11836/2018 (ΦΕΚ Β ́ 1417/25.4.2018»). (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Κατσικούλης, Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου).

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

«Μέτρα αντιμετώπισης βραχοπτώσεων στους Δελφούς» είναι το πρώτο έργο της Φωκίδας

Ενημερωτικό δελτίο από το Βουλευτή Φωκίδας, Γιάννη Μπούγα Το έργο «Μέτρα αντιμετώπισης βραχοπτώσεων στους Δελφούς» …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *