Πέμπτη , 1 Δεκεμβρίου 2022
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

Θέση εργασίας στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος Στερεάς Ελλάδας

Η ανακοίνωση από  την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την θέση εργασίας στο γραφείο του κ. Ηλία Κυρμανίδη.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
Πλήρωσης μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 243 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 214 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133) Πρόγραμμα
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 3β του άρθρου 15 του
Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την
ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» και
ισχύει σήμερα.
2) Το Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ Α΄ 241), όπως
έχει τροποποιηθεί – επικαιροποιηθεί με τις υπ. αριθμ. πρωτ. 3203/84663/22-6-2017 (ΦΕΚ
Β΄ 2201/28-06-2017), 3749/77622/11-6-2018 (ΦΕΚ Β΄ 2467/27-6-2018), 6041/119763/22-
8-2018 (ΦΕΚ Β΄ 3806/4-9-2018) και 7062/149508/5-10-2018 (ΦΕΚ Β΄ 4524/16-10-2018)
αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας,
και ισχύει σήμερα.
3) Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 περ. ι του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/τ.Α΄), «Αναμόρφωση
συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» όπως ισχύουν.
4) Το άρθρο 4 της Π.Υ.Σ. 33/2006 (ΦΕΚ 280/τ.Α΄), όπως ισχύει.
5) Το υπ. αριθμ. πρωτ. (οικ.) 28115/12-7-2012 έγγραφο της Δ/νσης Οργάνωσης και
Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Β41ΞΝ-ΤΥΓ), σύμφωνα με το οποίο
δεν απαιτείται ούτε μετά την ισχύ του Ν.4057/2012 έγκριση για το προσωπικό ειδικών
θέσεων των ΟΤΑ β΄ βαθμού (ειδικοί σύμβουλοι, ειδικοί συνεργάτες, επιστημονικοί
συνεργάτες) καθώς εξομοιώνεται από άποψη συνεπειών με τους μετακλητούς
υπαλλήλους.
6) Την αριθμ. 21/24-6-2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαμίας με την οποία
ανακηρύχτηκαν ο Περιφερειάρχης, και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.
7) Την υπ. αριθμ. 198115/2202/2-9-2022 (Φ.Ε.Κ. 815/Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ./6-9-2022) απόφαση
του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με την οποία ορίσθηκε Θεματικός
Αντιπεριφερειάρχης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για άσκηση αρμοδιοτήτων του
τομέα Περιβάλλοντος και την εποπτεία της Νομικής Υπηρεσίας Π.Στ.Ε.
8) Την υπ. αριθμ. πρωτ. 202720/5480/7-9-2022 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικού –
Δημοσιονομικού Ελέγχου Π. Στ. Ε. περί ύπαρξης πίστωσης καθώς και την α/α 88/3-1-
2022 (με ΑΔΑ : 66ΛΟ7ΛΗ-3Η9) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την κάλυψη της
μισθοδοσίας Ειδικού Συμβούλου του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, Ηλία
Κυρμανίδη του Γεωργίου.
9) Την ανάγκη πλήρωσης μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου για την υποβοήθηση του έργου
του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και Εποπτεύοντος την Νομική Υπηρεσία
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Ηλία Κυρμανίδη του Γεωργίου.

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε

Την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου για την υποβοήθηση του έργου του
Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και Εποπτεύοντος την Νομική Υπηρεσία
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Ηλία Κυρμανίδη του Γεωργίου με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας ίσης με την θητεία του ανωτέρω
Αντιπεριφερειάρχη.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες.
2. Να κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
3. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί
νόμιμα από αυτές.
4. Να μην υπάρχει κώλυμα διορισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου από ποινική καταδίκη ή
υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 8 του Ν. 3528/2007).

Για την πρόσληψη θα εκτιμηθεί περαιτέρω :
• Η εμπειρία σε θέματα ανάπτυξης και ποιοτικής βελτίωσης των οικονομικών τομέων
της περιβαλλοντικής ανάπτυξης με την χρήση νέων τεχνολογιών, διασφάλισης
ποιότητας, αειφόρου ανάπτυξης, βιομηχανικής διοίκησης και τεχνολογίας, παροχής
συμβουλευτικής αρωγής, καθώς επίσης και ανάπτυξη συνεργατικής πολιτικής για τις
αγροτικές περιοχές
• Εμπειρία σε Νομικά Θέματα.
• Η γνώση ξένων γλωσσών

Ο ανωτέρω Ειδικός Σύμβουλος υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του
Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, για την επικουρία του οποίου
προσλαμβάνεται.

Δικαιολογητικά :
Οι υποψήφιοι για την ανωτέρω θέση πρέπει να υποβάλλουν στην Διεύθυνση Διοίκησης
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Λ. Καλυβίων 2 – Λαμία – Τ.Κ. 351 32), μέσα σε χρονικό
διάστημα πέντε (5) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας στον τοπικό τύπο,
αίτηση συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
▪ Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
▪ Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών.
▪ Βιογραφικό σημείωμα (αναλυτικό).
▪ Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 περί μη κατοχής άλλης θέσης στον Δημόσιο
Τομέα (άρθρο 2 παρ. 3 του Ν.1256/1982).
▪ Πιστοποιητικά / βεβαιώσεις από τα οποία να προκύπτει η επικαλούμενη εμπειρία και η
γνώση ξένων γλωσσών.
Η παρούσα να δημοσιευτεί σε δύο ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες της έδρας της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και να αναρτηθεί : α) στον πίνακα ανακοινώσεων του
περιφερειακού καταστήματος β) στον διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ της Π. Σ. Ε. και γ) στην
ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΥΡΜΑΝΙΔΗΣ

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Ενημερωτική εκδήλωση- ημερίδα με θέμα «Ανεξάρτητη διαβίωση- Προσωπικός βοηθός». 4/12/22 στο Domotel Xenia Volos City Hotel.

Το Σωματείο Κινητικά Αναπήρων Μαγνησίας «Ιππόκαμπος» σε συνεργασία με την Εταιρεία Κοινωνικής Παρέμβασης και Πολιτισμού …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *