Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών , που θα πραγματοποιηθεί , στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) ,την 10η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα  14:00 μ.μ με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ 2ο: Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση δαπανών πάγιας.

ΘΕΜΑ 4ο: Αποδοχή της ένταξης της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΚΙΤΣΑ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ» στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΟΑΓΩΓΗΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

ΘΕΜΑ 5ο: Αποδοχή της ένταξης /τροποποίησης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2020, στη ΣΑΕΠ 866 του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 4ΗΣ ΚΑΙ 5ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 ΠΟΥ ΕΠΛΗΞΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ».

ΘΕΜΑ 6ο: Ανανέωσης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Λοκρών και ΟΑΕΔ για τη λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή στην Αταλάντη

ΘΕΜΑ 7ο : Ορισμός δικηγόρου.

ΘΕΜΑ 8ο : Ορισμός δικηγόρου.

ΘΕΜΑ 8ο : Ορισμός δικηγόρου.

ΘΕΜΑ 10ο : Ορισμός δικηγόρου.

ΘΕΜΑ 11ο : Ορισμός δικηγόρου.

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση δαπανών και απαλλαγή υπολόγου Χ.Ε.Π.

ΘΕΜΑ 13ο : Καθορισμός των όρων διακήρυξης δημοπράτησης περιπτέρου στη Κοινότητα Αρκίτσας στη θέση ΛΥΦΑΤΑ έμπροσθεν Δημοτικού ακινήτου.

ΘΕΜΑ 14ο : Εισήγηση Ο.Ε. προς το ∆.Σ. του σχεδίου  Τεχνικού Προγράµµατος ∆ήµου Λοκρών Οικονοµικού έτους 2021 (άρθρο 63γ & άρθ. 266 ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

ΘΕΜΑ 15ο : Εισήγηση Ο.Ε. προς το ∆.Σ. του σχεδίου του Προϋπολογισμού και του Ετήσιου Προγράμματος ∆ράσης ∆ήµου Λοκρών Οικ. έτους 2021 (άρθ. 63δ & άρθ. 266 ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

 

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ