Σάββατο , 26 Νοεμβρίου 2022
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

21 θέματα στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων

Η πρόσκληση και τα θέματα της συνεδρίασης 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σας προσκαλούμε στην 31η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Αυγούστου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 2ου ορόφου του Δημαρχείου (Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που αναγράφονται στην παρούσα.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους [πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19], και για νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων [απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, αναλογία του ενός (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού], ως ορίζουν οι υπ.αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.48487/30-07-2021 [ΦΕΚ Β΄ 3481], Δ1α/Γ.Π.οικ.49762 / 07-08-2021 [ΦΕΚ Β΄ 3660], Δ1α/ΓΠ.οικ.50907/13-08-2021 [ΦΕΚ Β΄ 3793] Κ.Υ.Α. «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα 2 Αυγούστου 2021 μέχρι και σήμερα, και των εκδοθεισών, αντίστοιχα, δυνάμει αυτών, υπ.αριθ. 54 /ΔΙΔΑΔ/Φ.69/174/οικ.15591/02-08-2021 [ΑΔΑ: 60ΨΥ46 ΜΤΛ6-ΛΞΡ], 55/ΔΙΔΑΔ /Φ.69 /175/οικ.15910/09-08-2021 [ΑΔΑ:ΨΥΣ946ΜΤΛ6-6ΑΟ] και 56/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/176/ οικ. 16259 /16-08-2021 [ΑΔΑ: 94Η846ΜΤΛ6-Γ4Τ] εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών.

Παρακαλούμε οι παριστάμενοι, εφόσον είναι πλήρως εμβολιασμένοι να είναι εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό εμβολιασμού, που εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας https:
// www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoioscovid-19 και εφόσον έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο, βεβαίωση από εργαστήρια αναφοράς δημόσια ή ιδιωτικά, για αποτελέσματα εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19 εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών ή ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) προ σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη συνεδρίαση.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΘΕΜΑ 1ο: Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και
τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος-Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

ΘΕΜΑ 2ο: Αποδοχή της χρηματοδότησης του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ για το έργο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ».

ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΑ
ΘΕΜΑ 3ο : Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου – καθορισμός αμοιβής.

ΘΕΜΑ 4ο : Άσκηση ανταίτησης – διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου –
καθορισμός αμοιβής .
ΘΕΜΑ 5ο : Άσκηση αίτησης αναίρεσης κατά της υπ΄αριθμ. 2309/2021 απόφασης
του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών – διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου – καθορισμός
αμοιβής – παραπομπή της υπόθεσης στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Λαμιέων.
ΘΕΜΑ 6ο : Άσκηση τεσσάρων (4) αιτήσεων ακύρωσης του Δήμου Λαμιέων κατά
της τεκμαιρόμενης σιωπηρής απόρριψης από τη Ρ.Α.Ε. των τεσσάρων (4) Αιτήσεων
Αναθεώρησης (ενδικοφανών προσφυγών) του Δήμου Λαμιέων κατά των Βεβαιώσεων
Παραγωγού : (1) υπ’ αριθμ. ΒΕΒ-2054 από 17.2.2021, (2) υπ’ αριθμ. ΒΕΒ-2056 από
17.2.2021, (3) υπ’ αριθμ. ΒΕΒ-2016 από 16.2.2021 και (4) υπ’ αριθμ. ΒΕΒ-2051 από
17.2.2021 – εντολή και πληρεξουσιότητα σε δικηγόρο – καθορισμός αμοιβής του.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του Προγράμματος επιχορήγησης «3η
Τροποποίηση της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 12/2017 για υποβολή αιτήσεων στα: Α)
Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 800 ανέργων ατόμων με αναπηρίες
(ΑΜμεΑ), απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, αποφυλακισμένων, νεαρών
παραβατικών ατόμων ή νεαρών ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο, γυναικών
θυμάτων έμφυλης βίας, θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και διεμφυλικών προσώπων Β)
στο πρόγραμμα επιχορήγησης 50 θέσεων για εργονομική διευθέτηση του χώρου
εργασίας για άτομα με αναπηρίες.
ΘΕΜΑ 8ο : Περί πρακτικής άσκησης ενός σπουδαστή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΘΕΜΑ 9ο: Περί πρακτικής άσκησης ενός σπουδαστή Τ.Ε.Ι.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση του Πρακτικού II Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης
της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ -1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΠΕΖΟΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΆΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ».

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση του 1ου Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών
Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς και Ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη της
ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 182111 του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ
ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ».

ΘΕΜΑ 12ο: Σύσταση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών που
ενσωματώνονται στο έργο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΟΔΩΝ, Κ.Χ., ΚΛΠ)».

ΘΕΜΑ 13ο: Περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής για το έργο:
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ».

ΘΕΜΑ 14 ο: Σύσταση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών που
ενσωματώνονται στο έργο «ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΝΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Α.Κ.Ε.».

ΘΕΜΑ 15ο : Τροποποίηση της αριθ. 116/2020 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
περί σύστασης επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών που
ενσωματώνονται στο έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ».

ΘΕΜΑ 16ο: Παράταση προθεσμίας του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ».

ΘΕΜΑ 17ο : Παράταση προθεσμίας του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ», ανάδοχης
κοινοπραξίας: «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΑΛΑΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ– ΨΑΡΡΑΚΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ.

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου:
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ».

ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ TMHMATOΣ
ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒOΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ».

ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – Τακτοποιητικού του έργου : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΡΟΔΙΤΣΑΣ».

ΘΕΜΑ 21ο : Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης δασικού οδικού δικτύου στις ΔΕ Λαμιέων.

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας: Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, 30/11

Συνεδρίαση στην Κάτω Τιθορέα για Προϋπολογισμό και Τεχνικό Πρόγραμμα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για τη συνεδρίαση της Δημοτικής …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *