Παρασκευή , 24 Μαρτίου 2023
Ακολουθήστε μας στο facebook

8 προσλήψεις Υδρονομέων άρδευσης στον Δήμο Δομοκού – Αναλυτικές πληροφορίες

Υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη Υδρονομέων Άρδευσης στον Δήμο Δομοκού

Η σχετική ενημέρωση:

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από 13/3/2023 (Δευτέρα) έως και 24/3/2023 (Παρασκευή) στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας, Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας, στο Δημοτικό Κατάστημα που εδρεύει επί της οδού: Πλατεία Μουσών 1, στο Δομοκό, αρμόδια υπάλληλος κα Ζηκούλη Αικατερίνη (τηλ.2232 3 50210).

1. Αριθμός θέσεων

Το Δημοτικό συμβούλιο με την υπ’ αριθ. 10/2η/13-1-2023 [ ΑΔΑ: 64ΜΘΩ9Α-Δ9Τ ] απόφασή του, καθόρισε τον αριθμό των
θέσεων των υδρονομέων άρδευσης σε οκτώ [8] άτομα, ήτοι:
➢ Δύο [ 2 ] θέσεις προορίζονται για το αρδευτικό δίκτυο της Δ.Ε. Ξυνιάδος
➢ Πέντε [4 ] θέσεις προορίζονται για το αρδευτικό δίκτυο Δ.Ε. Θεσσαλιώτιδος
➢ Μια [1] θέση προορίζεται για το αρδευτικό δίκτυο Βαρδαλής της Δ.Ε. Θεσσαλιώτιδος
➢ Μία [1] θέση προορίζεται για το αρδευτικό δίκτυο της Δ.Ε. Δομοκού
Επισημαίνεται ότι ο τομέας για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση, αφορά όλα τα υφιστάμενα αρδευτικά δίκτυα των Τοπικών
Κοινοτήτων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της κάθε δημοτικής ενότητας

2. Αρδευτική περίοδος

Το Δημοτικό Συμβούλιο, με την υπ’ αριθ. 10/2η/13-1-2023 [ ΑΔΑ: 64ΜΘΩ9Α-Δ9Τ ] απόφασή του, όρισε την αρδευτική περίοδο
και για τις τρείς (3) Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Δομοκού, από 1/4/2023 έως 30/9/2023

3. Απαιτούμενα Προσόντα

Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:
α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.
β. Να έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του και να μην έχει υπερβεί το 60ο έτος ή μέχρι το 65ο έτος σε εξαιρετικές
περιπτώσεις
γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.
Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς:
Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανότητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου,
εφ’ όσον διαρκεί η στέρηση αυτή. Δεν απαιτείται να έχουν απολυθεί από τις τάξεις του στρατού. Προτιμώνται όμως μεταξύ
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 640977fe0d794546dabd033f στις 09/03/23 08:35
Σελίδα 2 από 2
των εχόντων τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα υποψηφίων οι υπηρετήσαντες εις τις ένοπλες δυνάμεις και εκ τούτων οι
έχοντες μάχιμο υπηρεσία εν τη ζώνη επαφής μετά του εχθρού.

4. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν σχετική αίτηση συμμετοχής – προτίμησης, στην οποία υποχρεωτικά θα δηλώνουν την Δημοτική Ενότητα στην οποία επιθυμούν να απασχοληθούν. Κάθε υποψήφιος μπορεί να δηλώσει μία μόνο Δημοτική Ενότητα.

Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβληθούν και τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1) Αίτηση συμμετοχής – προτίμησης (χορηγείται από την υπηρεσία) στην οποία υποχρεωτικά θα δηλώνουν την
Κοινότητα που επιθυμούν να απασχοληθούν. Κάθε υποψήφιος μπορεί να δηλώσει μια Κοινότητα. Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να αναζητούν την αίτηση και στην ιστοσελίδα του Δήμου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.domokos.gr.
2) Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
3) Πιστοποιητικό του οικείου δημάρχου περί της εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο αρρένων. Στο πιστοποιητικό
πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της γέννησης.
4) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5) Αντίγραφο ποινικού μητρώου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας)
Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφ’ όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός εύλογου προθεσμίας από τον διορισμού, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως ή αποζημιώσεως. Η προθεσμία αυτή δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από
την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισμού. Επιπλέον επισημαίνεται ότι θα ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας αντίγραφο Ποινικού Μητρώου των προς πρόσληψη υποψηφίων.

5. Εκλογή υδρονομικών οργάνων
Τα υδρονομικά όργανα θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο Δομοκού. Η πρόσληψη των υδρονομέων αφορά μόνο την
χρονική διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω (άρθρο 2).
Οι αποδοχές των εκλεγμένων υδρονομέων θα καθορισθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015.
(Σχετ.: 1]Η ΚΥΑ οικ.2/13917/0022 – ΦΕΚ.414/τ.Β΄/2012 και 2] Το αριθ.2/44244/0022/28-6-2012 έγγραφο της Δ/νσης 22ης Μισθολογίου
Τμήμα Β΄ του Γεν. Λογιστηρίου του Κράτους, οι οποίες εφαρμόζονται αναλογικά και στις διατάξεις του Ν.4354/2015.)

6. Καθήκοντα Υδρονομέων (σύμφωνα με το Β.Δ 28.3/15.4.1957 [ΦΕΚ.60 Α’] «Περί αστυνομίας επί των αρδευτικών
υδάτων»)
α. Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως ή εάν δεν υπάρχει κανονισμός, κατά τα κρατούντα έθιμα και την καθιερωμένη σειράν αρδεύσεως.
β. Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας, μέχρι της, εις έκαστο αρδευόμενο κτήμα, εκχύσεώς τους.
γ. Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής συντήρησής τους.
δ. Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.
ε. Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.
στ. Η άμεσος γνωστοποίηση εις τον αρμόδιο αγροφύλακα παντός αγροτικού αδικήματος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους.
ζ. Η φύλαξις των παρά τας όχθας των αυλάκων ή εις μικράν από τούτων απόσταση κειμένων αγροτικών κτημάτων, δι’ ά
κέκτηνται αρμοδιότητας και υπέχουν ευθύνες ως και οι αγροφύλακες.

7. Δημοσίευση Πρόσκλησης
Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Πλατεία Μουσών -1, στο Δομοκό), στο Δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου Δομοκού http://sites.diavgeia.gov.gr/domokos (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ) καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.domokos.gr)

8. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες παρέχονται από το Δήμο Δομοκού – Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες, Διεύθυνση: Πλατεία Μουσών 1 – Δομοκός, τηλέφωνο 2232 3 50210, αρμόδια υπάλληλος: κ. Ζηκούλη
Αικατερίνη.
Αντίγραφο της πρόσκλησης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω
διεύθυνση
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΛΙΟΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

“Φλέγεται” η Γαλλία: Ογκώδεις διαδηλώσεις, απεργίες και βίαιες συγκρούσεις σε όλη τη χώρα

Μεγάλες διαδηλώσεις και επεισόδια για 9η ημέρα…. Στους δρόμους βγήκαν την Πέμπτη (23/03), για ένατη …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *