Πέμπτη , 9 Φεβρουαρίου 2023
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

9 προσλήψεις από τον Δήμο Λαμιέων

Οι προσλήψεις αφορούν τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους του Δήμου Λαμιέων για την περίοδο2022–2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη εννέα (9) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α) με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έως οχτώ(8) μηνών στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) του Δήμου Λαμιέων για την περίοδο2022–2023.

Ο Δήμαρχος Λαμιέων 

Έχοντας υπόψη:

  1. ΤιςδιατάξειςτουΝ.3852/10«ΝέαΑρχιτεκτονικήτηςΑυτοδιοίκησηςκαιτηςΑποκεντρωμένης Διοίκησης– Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α) όπως έχουντροποποιηθείκαιισχύουν.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής γιατην επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπωςτροποποιήθηκε καιισχύειμετοάρθρο 1παρ. 2του Ν.3812/2009.
  3. Τιςδιατάξειςτουάρθρου9τουΝ. 4057/2012 «ΠειθαρχικόΔίκαιοΔημοσίωνΠολιτικώνΔιοικητικώνΥπαλλήλωνκαιΥπαλλήλωνΝομικώνΠροσώπωνΔημοσίουΔικαίου»(ΦΕΚ/54/Α/2012).
  4. Την υπ΄αρ.ΥΠΠΟΑ/526568/07-11-2022   (ΑΔΑ:972Ε4653Π4-ΠΣΞ)   «Έγκριση

ΚατανομήςκαιΠλήρωσηςΥφιστάμενωνΘέσεωνεποχικούπροσωπικούκατηγορίαςΠτυχιούχωνΦυσικήςΑγωγής(Π.Φ.Α.),για την υλοποίηση Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους των ΟΤΑ Α’ και Β΄ Βαθμού και των ΝΠΔΔκαιΝΠΙΔ αυτών για την περίοδο2022-23».(ΦΕΚ5696/τ.Β΄/2022)

  1. Την υπ΄ αρ. ΥΠΠΟΑ/556937/14-11-2022 (ΑΔΑ:ΡΠΝΧ4653Π4-ΤΝΧ)Κοινή ΥπουργικήΑπόφασημεθέμα«Έγκρισηυλοποίησηςδομημένωνγενικώνπρογραμμάτωνάθλησηςγιαόλουςμεγάλης διάρκειας περιόδου2022-2023.
  2. Την υπ΄αρ. ΥΠΠΟΑ/559843/15-11-2022 ΑΔΑ:Ρ62Ψ4653Π4-ΘΣΡ Κοινή ΥπουργικήΑπόφασημεθέμαέγκρισηυλοποίησηςδομημένωνειδικώνπρογραμμάτωνάθλησηςγιαόλουςμεγάλης διάρκειας περιόδου2022-2023.
  3. Την υπ΄αρ.   ΥΠΠΟΑ/559922/15-11-2022   (ΑΔΑ:9ΔΚΜ4653Π4-Ψ3Δ)   Κοινή

ΥπουργικήΑπόφασημεθέμα«ΈγκρισηΕκδηλώσεωνάθλησηςγιαόλουςπεριόδου2022-2023.

  1. Τοναριθμόαπόφασηςτηςβεβαίωσηςπιστοποίησηςκαταλληλότηταςυλοποίησης Π.Α.γ.Ο καιΕ.Α.γ.Ο : ΥΠΠΟΑ/132473/12-3-2020,ΥΠΠΟΑ/94616/4-3-2022κωδικός πιστοποίησης: C3E8, ισχύος δύο ετών με ημερομηνία λήξης 20-04-2024.
  2. Την υπ’ αριθμ. 94/2022 ΑΔΑ: 692ΤΩΛΚ-ΧΑ3 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου γιατονπρογραμματισμόπρόσληψηςΠτυχιούχωνΦυσικήςΑγωγήςγιατηνυλοποίηση των προγραμμάτωνΆθλησηςγιαόλουςπεριόδου2022-2023.

10.Τηνυπ’αριθμ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑ/ΕΥΔΣ/69097/2670/170/07-02-2020

Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης γιαΌλους(ΦΕΚ 461/τ.Β’/14-02-2020).

  1. Την υπ΄ αριθ. 143/2022( ΑΔΑ: ΡΩΦΟΩΛΚ-8ΥΡ ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίουγιατηνπρόσληψηεννέα(9)ΠτυχιούχωνΦυσικήςΑγωγήςγιατηνυλοποίησητωνπρογραμμάτων Άθλησης για όλους Π.Α.γ.Ο και εκδηλώσεων άθληση για όλουςΕ.Α.γ.Οπεριόδου 2022-2023.

Ανακοινώνει

Τηνπρόσληψηεννέα(9)ΠτυχιούχωνΦυσικήςΑγωγής(Π.Φ.Α.),μεσύμβασηεργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ωριαία αποζημίωση, συνολικήςδιάρκειας έως οχτώ (8) μήνες,για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης γιαΌλους (Π.Α.γ.Ο.) της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού περιόδου 2022-2023.

ΠΙΝΑΚΑΣΑ:ΘΕΣΕΙΣΕΠΟΧΙΚΟΥΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανάκωδικόθέσης)

 

 

Κωδ.Θέσης

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΠΦΑ

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠ.Α.γ.Ο

 

 

ΑριθμόςΠΦΑ

 

 

ΤΥΠΙΚΑΠΡΟΣΟΝΤΑ

Διάρκειασύμβασηςαπότην

υπογραφήτης

σύμβασης

 

 

 

001

 

 

 

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

ΆσκησηΕνηλίκων(ΘεραπευτικήΓυμναστική,Aquaaerobic)  

 

 

2

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο τηςΣχολής Επιστήμης ΦυσικήςΑγωγής& Αθλητισμούτης

ημεδαπής ή αναγνωρισμένηςανώτατης σχολής τηςαλλοδαπήςμεειδικότητα:

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ.

Διάρκειας

έως οχτώ (8)μηνών

 

 

 

 

 

002

 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗΑΓΩΓΗ

 

 

 

Άσκηση ατόμωνμεαναπηρίες –

Άσκηση στα

κέντρα ΨυχικήςΥγείας.

 

 

 

 

2

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο τηςΣχολής Επιστήμης ΦυσικήςΑγωγής& Αθλητισμούτης

ημεδαπής ή αναγνωρισμένηςανώτατης σχολής τηςαλλοδαπής με ειδικότητα:ΕΙΔΙΚΗΣΦΥΣΙΚΗΣΑΓΩΓΗΣ

Η΄ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ

ΦΥΣΙΚΗΣΑΓΩΓΗΣ.

Διάρκειας

έως οχτώ (8)μηνών

 

 

 

 

 

003

 

 

 

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΆσκησηΕνηλίκων:

-Αεροβικήγυμναστική

-Pilates

– Άσκηση στηνΤρίτηηλικία

-Μυϊκή

ενδυνάμωση

-Αθλητικέςδραστηριότητες

 

 

 

 

 

3

 

 

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο τηςΣχολής Επιστήμης ΦυσικήςΑγωγής& Αθλητισμούτης

ημεδαπής ή αναγνωρισμένηςανώτατης σχολής τηςαλλοδαπής. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ.

Διάρκειας

έως οχτώ (8)μηνών

 

 

 

004

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

( ΘΕΣΗΧΩΡΙΣ ΜΟΡΙΑΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ παρ.7.5ΦΕΚ461/Β΄/14-

02-2020)

 

 

Παιδί καιαθλητισμός

 

 

 

1

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο τηςΣχολής Επιστήμης ΦυσικήςΑγωγής& Αθλητισμούτης

ημεδαπής ή αναγνωρισμένηςανώτατης σχολής τηςαλλοδαπής. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ.

Διάρκειας

έως οχτώ (8)μηνών

 

 

 

005

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

( ΘΕΣΗΧΩΡΙΣ ΜΟΡΙΑΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ παρ.7.5ΦΕΚ461/Β΄/14-

02-2020)

 

Άσκηση στηνπροσχολικήηλικία

 

 

 

1

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο τηςΣχολής Επιστήμης ΦυσικήςΑγωγής& Αθλητισμούτης

ημεδαπής ή αναγνωρισμένηςανώτατηςσχολήςτης

αλλοδαπής ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ.

Διάρκειας

έως οχτώ (8)μηνών

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Για τη θέση001 είναι επιθυμητή η γνώση Ναυαγοσωστικής. Στην περίπτωση τωνεπιθυμητών προσόντωνπρόσληψης, δύναταιναλαμβάνονταιυπόψητο

πρόγραμμα σπουδών της αντίστοιχης σχολής των Α.Ε.Ι, μέσω της προσκομιζόμενης αναλυτικής βαθμολογίας του υποψηφίου.

 

ΥΠΟΒΟΛΗΑΙΤΗΣΗΣ-ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής που επιθυμούν να απασχοληθούν στα προγράμματα ¨ Άθληση για όλους¨, υποβάλλουν αίτηση με τα συναπτόμενα δικαιολογητικά στο φορέα υλοποίησης, όπως αναφέρονται στο άρθρο7 στηνπαρ. 7.2τουισχύοντοςΟ.Π(ΦΕΚ461/Β΄/14-02-2020),εντός της καταληκτικής προθεσμίας:

  1. Αίτησησυμμετοχής.
  2. Βιογραφικό σημείωμα, που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα,στην επιμόρφωσημέσωσεμιναρίων,στηναπόκτησηάλλουπτυχίουή

μεταπτυχιακούτίτλουήειδικότηταςκ.λπ.

  1. ΥπεύθυνηδήλωσητουΝ.1599/1986ότιταστοιχείαπουαναφέρονταιστηναίτηση καιστοβιογραφικό σημείωμαείναιαληθή.
  2. ΦωτοτυπίαπτυχίουΦυσικήςΑγωγής,ειδικότητας,μεταπτυχιακούτίτλουήδιδακτορικούδιπλώματοςήισότιμουτίτλουσπουδώντηςαλλοδαπήςαναγνωρισμένουστηνΕλλάδα.
  3. Φωτοτυπίατηςαστυνομικήςταυτότητας.
  4. Πιστοποιητικόοικογενειακήςκατάστασης.
  5. Βεβαίωση πρόσφατη (μέσα στα χρονικά όρια της προκήρυξης) του ΟΑΕΔ ότι είναιάνεργος.
  6. ΒεβαίωσητουΔήμουπερίμονίμουκατοικίας.
  7. Έγγραφαπουαποδεικνύουνπροϋπηρεσία,όπως:

Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης(μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ήάλλααποδεικτικάστοιχείαφορολογικούχαρακτήρα(αποδείξειςπαροχήςυπηρεσιών, κ.λ.π.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την ΕπιθεώρησηΕργασίαςκαιδικαιολογητικάπουνααποδεικνύουνόσααναφέρονταιστοβιογραφικό σημείωμα καιτα οποίααποτελούνκριτήριοεπιλογής.

Συμπληρωματικάδικαιολογητικά(κατάπερίπτωσηόπουαπαιτούνταιήυφίστανται):

  • Έγγραφαπουαποδεικνύουντηνιδιότητατουπολυτέκνουήτουγονέαμονογονεϊκήςοικογένειας,σύμφωναμε την ισχύουσανομοθεσία.
  • Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος Προπονητή αθλήματος(ων) (όπου κρίνεται εκτουεξειδικευμένουπρογράμματοςκαιτηςπροκήρυξηςαναγκαία προϋπόθεση)

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Ηεπιλογή των Π.Φ.Α. που θα εργαστούν γίνεται με το παρακάτω σύστημα κριτηρίων:

  • Βασικό κριτήριο επιλογής των υποψηφίων είναι η ανεργία. Ηανεργία αποδεικνύεταιμεσχετικήβεβαίωσηαπότοαρμόδιογραφείοτουΟΑΕΔ.Σεπερίπτωσηπουδενυπάρχειικανόςαριθμόςυποψηφίωνπουναπληροίτηνπαραπάνω προϋπόθεση (ανεργία), προκειμένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση τωνΠ.Α.γ.Ο.,οφορέαςδύναταιναπροσλάβειΠ.Φ.Αοιοποίοιδενείναιάνεργοι απαραίτητα με τη σύμφωνη γνώμη της Γ.Γ.Α. Η πρόσληψη αυτών γίνεται με βάση την κατάταξη τους σε πίνακα σύμφωνα με τη μοριοδότηση που περιγράφεται παρακάτω. Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έχουν το ανωτέρω κριτήριο καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 

2)  Τυπικάπροσόντα:

  • Βασικό Πτυχίο: Οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικάψηφία πολλαπλασιάζονταιμετοναριθμό0,1.

Εάν το πτυχίο αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται αντίγραφο της πράξης τουΔΙΚΑΤΣΑήτουπιστοποιητικούαναγνώρισηςτουΔΟΑΤΑΠ,γιατηβαθμολογικήαντιστοιχία.Εάνδενυπάρχειβαθμολογικήαντιστοιχίαλογίζεταιωςβαθμόςπέντε(5)

• ΜεταπτυχιακοίΤίτλοι

Διδακτορικό:2μονάδες.

ΜεταπτυχιακόςΤίτλοςΣπουδών(Master):1μονάδα.

Επισήμανση:γίνεταιχρήσητηςπροσφορότερηςβαθμολογικάαπότιςδύοκατηγορίες μεταπτυχιακών τίτλων (εφόσον κατατεθούν και οι δύο) και ενός μόνοαπότηνίδια κατηγορίααυτών.Αποκλείεταιη αθροιστική βαθμολόγηση τους.

 

3)  Εμπειρία:

Ουποψήφιοςλαμβάνειμονάδεςαπότηνεμπειρίαμόνο σταΠρογράμματα

Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) που αποκτήθηκε στη χρονική περίοδο των τελευταίωνενενήντα έξι (96) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης από τηνπρόσφατη προςτηνπαλαιότερη.

ΓιακάθεμήνααποδεδειγμένηςαπασχόλησηςσταΠ.Α.γ.Ο.οιμονάδεςπουλαμβάνονταιυπολογίζονταικλιμακωτάωςεξής:

Για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης καιπρογενέστερα(από τηνπρόσφατηπροςτηνπαλαιότερη)των:

  • 1-24μηνών0,8μονάδες

Πολλαπλασιαζόμενομετουςμήνεςαπασχόλησηςπουαναφέρονταιστησχετικήσύμβαση εργασίας (και όσοι πραγματοποιήθηκαν) του Π.Φ.Α. για το συγκεκριμένοχρονικό διάστημα.

  • 25–48μηνών 0,6μονάδες

Πολλαπλασιαζόμενομετουςμήνεςαπασχόλησηςπουαναφέρονταιστησχετικήσύμβαση εργασίας (και όσοι πραγματοποιήθηκαν) του Π.Φ.Α. για το συγκεκριμένοχρονικό διάστημα.

  • 49–72μηνών 0,5μονάδες

Πολλαπλασιαζόμενομετουςμήνεςαπασχόλησηςπουαναφέρονταιστησχετικήσύμβαση εργασίας (και όσοι πραγματοποιήθηκαν) του Π.Φ.Α. για το συγκεκριμένοχρονικό διάστημα.

  • 73 –96μηνών 0,2 μονάδες

Πολλαπλασιαζόμενομετουςμήνεςαπασχόλησηςπουαναφέρονταιστησχετικήσύμβαση εργασίας (και όσοι πραγματοποιήθηκαν) του Π.Φ.Α. για το συγκεκριμένοχρονικό διάστημα.

 

4)  Λοιπά βαθμολογούμενα κριτήρια

  • Πολυτεκνία

Οπολύτεκνοςυποψήφιοςανήλικωντέκνων βαθμολογείταιμε2μονάδες.

·        Ανήλικατέκνα

Ο υποψήφιος βαθμολογείται 0,3 μονάδες για καθένα από τα δύο (2) πρώταανήλικα τέκνα τουκαι0,5 μονάδες γιατοτρίτο ανήλικο τέκνο.

·        Γονέαςμονογονεϊκήςοικογένειας(άρθρο29 παρ.6 ν.3838/2010)

Ο γονέας μονογονεϊκής οικογένειας βαθμολογείται με 0,5 μονάδες για κάθεένα (1) τέκνο του. Βαθμολογείται ο υποψήφιος που αποδεδειγμένα έχει τηνγονική μέριμνα.

Επισήμανση: Γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις παραπάνωιδιότητες.Αποκλείεταιηαθροιστική βαθμολόγηση τωνπαραπάνωκριτηρίων.

 

5)  Λοιπά απαιτούμενα προσόντα

α)ΣτηνπερίπτωσηπουγιατηνπροκηρυχθείσαθέσηαπαιτείταιειδικότητακαιυπάρχουνυποψήφιοιΠΦΑπουπληρούντηνπροϋπόθεσημεκύριαήδευτερεύουσαειδικότητα,άδεια/αναγγελίαάσκησηςεπαγγέλματοςτότεαυτήβαθμολογείταιωςεξής:

  • Κύριακατηγορίαειδίκευσης1,5μονάδες.
  • Δευτερεύουσακατηγορίαειδίκευσης1,0μονάδα.
  • Άδεια/αναγγελίαάσκησηςεπαγγέλματοςπροπονητή:0,5μονάδα.
  • Συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώνονται από τη Γ.Γ.Α.:0,5μονάδαανάσεμινάριοκαιμέχριδύοσεμινάριαστηδιάρκειατηςτελευταίαςπενταετίας.

Τα Γενικά  Δομημένα Προγράμματα αφορούν όλες τις ειδικότητες των Π.Φ.Α. κατά τα λοιπά.

Επισήμανση:Γίνεται χρήση των προσφορότερων βαθμολογικά από τα παραπάνωπροσόντα.Αποκλείεταιη αθροιστικήβαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων.

β) Στην περίπτωση που απαιτείται από την ανακοίνωση περαιτέρω εξειδίκευση σεαντικείμεναήκατηγορίεςτωνΠρογραμμάτωνΆθλησηςγιαόλους,δύναταιναλαμβάνεται υπόψη το πρόγραμμα σπουδών της αντίστοιχης σχολής των Α.Ε.Ι, μέσω της προσκομιζόμενης αναλυτικήςβαθμολογίας τουυποψηφίου.

Σημείωση:Σεπερίπτωσηισοβαθμίαςλαμβάνονταιυπόψηπρόσθεταπροσόνταόπωςοχρόνοςκτήσηςπτυχίου,ηεντοπιότητα,ηαξιολόγησητουυποψηφίουαπό το φορέα (σε περίπτωση που έχει προϋπηρεσία στον οικείο φορέα και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα).

Για τα προγράμματα στα καταστήματα κράτησης, στα κέντρα απεξάρτησης, στα κέντρα ψυχικής υγείας και στα άτομα με ειδικές ανάγκες, τα μόρια προϋπηρεσίας προσμετρούνται μόνο, αν αυτή έχει αποκτηθεί στα συγκεκριμένα προγράμματα.ΣτηνπροκήρυξηγιατιςσυγκεκριμένεςθέσειςΠ.Φ.Απρέπεινααναφέρεταιησχετικήπροϋπηρεσίαωςπροαπαιτούμενογιατηνκατάταξηστονπίνακατωνυποψηφίων.

Για την πρόσληψη(2) δύο  Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής του Προγράμματος «Άθλησης για όλους», (1) ενός της κατηγορίας ¨Παιδί και Αθλητισμός¨ και (1) ενός της κατηγορίας ¨Άσκηση στην Προσχολική Ηλικία¨, δεν προσμετρούνται τα μόρια προϋπηρεσίας σύμφωνα με την παρ. 7.5 του άρθρου 7 (ΦΕΚ 461/τ.Β’/14-02-2020).Σύμφωναμετηνπαραπάνωπαράγραφοόταντοσύνολοτωνθέσεωνπουπροκηρύσσει ο φορέας είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 5 θέσεων και για ποσοστό έως20% των θέσεων αυτών ( με ακέραιο ποσοστό θέσης), δε προσμετρούνται τα μόρια προϋπηρεσίας για την πρόσληψη των αντίστοιχων ΠΦΑ.

ΟΡΟΙΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

  • ΣταΠ.Α.γ.ΟπροσλαμβάνονταικατάπροτεραιότηταάνεργοιΠ.Φ.Α.,μεδικαίωμαναεργαστούνωςτησυμπλήρωσητουαριθμούτων30ωρώνανάεβδομάδα σε έναν ή περισσότερους φορείς με ελάχιστη απασχόληση 3 ωρών ανά εβδομάδα. Οι Π.Φ.Α υποχρεούνται σε περίπτωση που έχουν υπογράψει σύμβαση εργασίας σε ένα φορέα κατά την υπογραφή της σύμβασης τους σε δεύτερο φορέα να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρουν τις ώρες απασχόλησης στον πρώτο φορέα.

Ο χώρος και ο χρόνος απασχόλησης (ώρες απασχόλησης ημερησίως)των επιλεγέντων προσώπων θα καθοριστεί με απόφαση του Δήμου Λαμιέων, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες όπως αυτές θα διαμορφωθούν τελικά και θα πρέπει νατηρούνταιαυστηράσύμφωναμετιςδιατάξειςτηςκείμενηςεργατικήςκαιασφαλιστικήςνομοθεσίας.

Ειδικότερα, οι προσληφθέντες Π.Φ.Α. είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους όρους και τους κανονισμούς της σύμβασης εργασίας καθώς και τα προγράμματα που θασυντάξουνοιαρμόδιοιόσοναφοράστηνκάλυψηωρώνκαιτοείδοςτωνπρογραμμάτωνπουθατουςανατεθούν,παρέχονταςστοΔήμοΛαμιέωντοδικαίωμα κλήσης του επόμενου στον πίνακα μοριοδότησης σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αδυνατούν να καλύψουν τα ωρολόγια προγράμματα.

  • ΌσοιεπιλέγονταιγιαναεργαστούνσταΠ.Α.γ.Ο.υπογράφουνσύμβασηεργασίας με το φορέα υλοποίησης του προγράμματος, στην οποία καθορίζεται ηωριαία αποζημίωση, βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Την ευθύνη εφαρμογής των ανωτέρω φέρει ο Φορέας υλοποίησης.
  • Η διάρκεια σύμβασης ορίζεται από την υπογραφήτης,έωςτην30-06-2023.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑΙΤΟΠΟΣΥΠΟΒΟΛΗΣΤΩΝΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες μετά την τελευταία ημέρα δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας σε τοπική εφημερίδα. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από τις 14/12/2022 έωςτις 28/12/2022 καιώρα15:00.

ΟιενδιαφερόμενοιμπορούνναπαραλάβουντηνΠροκήρυξη,τηνΑίτησηΣυμμετοχής και την Υπεύθυνη Δήλωση από την ιστοσελίδα του Δήμου Λαμιέωνwww.lamia.grστη διαδρομήlamia.gr=>ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ.

ΟιενδιαφερόμενοιμπορούνναυποβάλλουντηνΑίτησηΣυμμετοχής,τηνΥπεύθυνηΔήλωση,τοΒιογραφικότουςκαιτααπαραίτηταδικαιολογητικάδικαιολογητικάηλεκτρονικάστηνακόλουθηδιεύθυνση:dikaiologitika@lamia-city.gr.

ΠΡΟΣΟΧΗ!:Θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται ως θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος η ένδειξη:

«ΓΙΑΤΗΝΠΡΟΚΗΡΥΞΗΠΡΟΣΛΗΨΕΩΣΠ.Φ.Α.ΣΤΑΠ.Α.γ.Ο2022-2023».

Θα πρέπει υποχρεωτικά να χρησιμοποιηθεί το συνημμένο υπόδειγμα της αίτησης, διαφορετικώς η αίτηση θεωρείται άκυρη.

Η αίτηση συμμετοχής, η υπεύθυνη δήλωση και το βιογραφικό σημείωμα, ταοποίαθαυποβληθούνηλεκτρονικά,πρέπειαπαραιτήτωςναεμφανίζονταιυπογεγραμμένα,μεφυσικήυπογραφή.Ανυπόγραφεςαιτήσεις,υπεύθυνεςδηλώσειςκαιβιογραφικάδενθαγίνονταιδεκτάκαιουποψήφιοςθααπορρίπτεται. Στην ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλώνεταιδιεύθυνσηηλεκτρονικούταχυδρομείου(e-mail).

 

ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF.

ΕΠΙΛΟΓΗ-ΑΝΑΡΤΗΣΗΠΙΝΑΚΩΝ-ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

 

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων που αποτελείται από υπαλλήλους του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και του Τμήματος Αθλητισμού.

Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον ΠίνακαΑνακοινώσεωντουΔήμουΛαμιέωνκαθώςκαιστηνιστοσελίδατουΔήμου.Οιενδιαφερόμενοιμπορούνναυποβάλουνενστάσεις,εντός αποκλειστικής  προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών στο Τμήμα Αθλητισμού του Δήμου Λαμιέων, αρχής γενομένης από την επομένη εργάσιμη ημέρα της ανάρτησης των πινάκων.

Εν συνεχεία, η Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού θα καταρτίσει ΠροσωρινούςΠίνακες Κατάταξης ανά κωδικό θέσης, Επιτυχόντων και Απορριπτέων, οι οποίοι θααναρτηθούν στον χώρο των ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Φλέμινγκκαι Ερυθρού Σταυρού, ισόγειο) και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.lamia.gr, ενώθα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης, το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2)υπαλλήλουςτης υπηρεσίας.

Κατόπιν ανακοινώνονται οι οριστικοί πίνακεςεπιτυχόντων – προσληπτέων, οιοποίοιαναρτώνταιστονπίνακαανακοινώσεωντουΔημοτικούΚαταστήματος(ΦλέμινγκκαιΕρυθρούΣταυρού,ισόγειο)καιστηνιστοσελίδατουΔήμουwww.lamia.gr .

Μετά την ανακοίνωση των τελικών πινάκων από το φορέα οι επιτυχόντες Π.Φ.Α.υποχρεούνται να παρουσιαστούν στο κατάστημα του φορέα εντός 5 εργάσιμων ημερών για ανάληψη υπηρεσίας. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής ο φορέας δύναται να καλέσει τον επόμενο στη σειρά κατάταξης επιτυχόντα.

Ηπαρούσα ανακοίνωση/προκήρυξη θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Λαμιέων καθώς και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαμιέων: www.lamia.gr. Περίληψη της παρούσης θα δημοσιευτεί σε δύο ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του Ν.Φθιώτιδας.

Ο Δήμαρχος Λαμιέων

Ευθύμιος Κ. Καραΐσκος

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Μποϊκοτάζ στα τυροκομικά, γαλακτοκομικά, γάλατα, γιαούρτια, ανακοίνωσε πως ξεκινάει η Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας (ΙΝΚΑ)

Μποϊκοτάζ στα τυροκομικά, γαλακτοκομικά, γάλατα, γιαούρτια, ανακοίνωσε πως ξεκινάει η Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας (ΙΝΚΑ), …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *