Κυριακή , 2 Απριλίου 2023
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

Αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης του Δήμου Στυλίδας

Ο Δήμος Στυλίδας ενημερώνει για τον διαγωνισμό που αφορά την αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης του Δήμου.

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΔΙ Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Ο Δήμος Στυλίδας δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου : «Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης Δήμου Στυλίδας» (CPV : 32441100-7, 45231300-8) Εκτιμώμενης αξίας 7.581.882,92 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% για το Τμήμα 2)

Ο Προϋπολογισμός της μελέτης του έργου αναλύεται ως εξής :

Τμήμα Α: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Στυλίδας»
– Δαπάνη Εργασιών: 2,836,063.91€
– Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 510,491.50€
– Απρόβλεπταi (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.): 501,983.31€, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3. (β) του ν. 4412/2016.
– Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 1,461.28€, σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016. Σύνολο: 3.850.000,00 €, ΦΠΑ 0%

Τμήμα Β: «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος για την αναβάθμιση, παρακολούθηση και έλεγχο των υποδομών ύδρευσης της Δ.Ε. Στυλίδας». Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης για την προμήθεια του υποέργου ανέρχεται σε 3.009.583,00 €, πλέον ΦΠΑ 24%. Σύνολο: 3.731.882,92 €
Γενικό Σύνολο: 7.581.882,92€

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής:

Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί βάσει των διατάξεων του ν.4412/16 κατά το πρότυπο τεύχος Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας (άνω των ορίων) για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων.

Πληροφορίες : ΓΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ στο τηλέφωνο : 2238350100/117
Email: dimarchos-stylidas@stylida.gr

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 09/03/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για το Τμήμα 1 και , με κριτήριο ανάθεσης σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από προσφορά βάσει
της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 14/03/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας : ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή Η/Μ ΕΡΓΑ, ή ενώσεις αυτών και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους εκατόν τριάντα εφτά χιλιάδων εκατόν ενενήντα δύο ευρώ (137.192,00€) και με ισχύ τουλάχιστον δεκατριών (13) μηνών και τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι την ημέρα περαίωσης του έργου.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δεκατρείς (13) μήνες από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.

Ο προϋπολογισμός της παρούσας μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 7.581.882,92€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% για το Τμήμα 2 και θα χρηματοδοτηθεί από το από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».
-Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο έως το 15% της αξίας της σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, που είναι ο Δήμος Στυλίδας, με το αρμόδιο όργανο του, την Οικονομική Επιτροπή.

Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την με αρ. πρωτ.: 1054/01-02-2023 αναλυτική Διακήρυξη του διαγωνισμού η οποία εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. :
03/2023 (ΑΔΑ: Ψ01ΘΩ1Ζ-ΠΕΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

“Όλα για τα παιδιά και τα βιβλία τους” – 2/4 – Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου

2 Απριλίου – Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου  Η ημερομηνία δεν έχει επιλεγεί τυχαία αλλά πρόκειται …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *