Δευτέρα , 30 Ιανουαρίου 2023
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

Δήμος Καμένων Βούρλων: 19 θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο [19/7]

Η πρόσκληση και τα θέματα της τακτικής συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου που  θα διεξαχθεί δια περιφοράς

Πρόσκληση

Καλείσθε να συµµετέχετε στην δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που θα διεξαχθεί, στις 19 Ιουλίου 2021, ηµέρα ∆ευτέρα και από ώρα 12.30 µ.µ. έως 14.00 µ.µ., για να συζητήσουµε και λάβουµε απόφαση στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
Σε εφαρµογή των προληπτικών µέτρων για την προστασία της δηµόσιας υγείας, ανακοινώνεται ότι για λόγους πρόληψης και προστασίας της δηµόσιας υγείας, σύµφωνα µε την αριθµ. 51η εγκύκλιο (αριθµ. πρωτ. ∆Ι∆Α∆/Φ.69/170/οικ.14187/13-7-2021 – Α∆Α:
Ω∆0Ε46ΜΤΛ6-Γ18), η συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της ∆ευτέρας 19-7-2021, θα διεξαχθεί δια περιφοράς. Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι θα µπορούν να ψηφίσουν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, µέσω τηλεφώνου ή γραπτού µηνύµατος στο 6977809227 (Μπήτα Γεωργία) και 2235350037 (Χονδροδήµου Λουκία) και µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: lxondrodimou@mwlos.gr και από ώρα 12.30 µ.µ. έως 14.00 µ.µ.
Μετά το πέρας της ώρα λήξης, καµία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 19-7-2021 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.
6.264/15-7-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ

1. Έγκριση πρακτικών προηγούµενων συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Καµένων Βούρλων

2. Ορισµός µελών ∆ηµοτικής Επιτροπής Ισότητας Καµένων Βούρλων

3. Ορισµός εκπροσώπου Συλλόγων Γονέων ∆ήµου στη ∆ηµοτική Επιτροπή Παιδείας ∆ήµου Καµένων Βούρλων

4. Γνωµοδότηση για την ίδρυση τµήµατος ένταξης στο ∆ηµοτικό Σχολείο Καινούργιου

5. Γνωµοδότηση για την ίδρυση τµήµατος ένταξης στο Γυµνάσιο Καµένων Βούρλων

6. Εξέταση αίτησης Επιµορφωτικού – Πολιτιστικού- Λαογραφικού Συλλόγου Αγίας Τριάδας Φθιώτιδας

7. Ετήσια συνδροµή του ∆ήµου Καµένων Βούρλων υπέρ του ∆ικτύου Αµφικτυονίας

8. Έγκριση πινάκων στοχοθεσίας και Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (ΟΠ∆) έτους 2021 ∆ήµου Καµένων Βούρλων

9. Αποδοχή χρηµατοδότησης για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων προς τρίτους

10. Αποδοχή χρηµατοδοτήσεων για κάλυψη αναγκών λόγω κορωνοϊού COVID-19 και παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης

11. 2η Αναµόρφωση προϋπολογισµού ∆ήµου Καµένων Βούρλων έτους 2021

12. Εξέταση αίτησης Μπαούρδα ∆ήµου του Παναγιώτη για χορήγηση παροχής νερού εκτός οικισµού Κοινότητας Ρεγκινίου

13. Εξέταση αίτησης Μελέτη ∆ηµητρίου για χορήγηση παροχής άρδευσης στην Κοινότητα Ρεγκινίου

14. Εξέταση αίτησης Μπαµπαλιούτα Βασιλικής για χορήγηση παροχής άρδευσης στην Κοινότητα Ρεγκινίου

15. Λήψη απόφασης περί µη χρέωσης στους ιδιοκτήτες της δαπάνης διακλάδωσης στα πλαίσια του έργου «Κατασκευή νέου κεντρικού αγωγού αποχέτευσης Καµένων Βούρλων»

16. Έγκριση σχεδίου αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών µε την κωδική ονοµασία «ΙΟΛΑΟΣ» του ∆ήµου Καµένων Βούρλων

17. Έγκριση σχεδίου αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών και άµεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων µε την κωδική ονοµασία
«∆ΑΡ∆ΑΝΟΣ» του ∆ήµου Καµένων Βούρλων

18. Έγκριση σχεδίου αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών και άµεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση σεισµών µε την κωδική ονοµασία «ΕΓΚΕΛΑ∆ΟΣ» του ∆ήµου Καµένων Βούρλων

19. Έγκριση σχεδίου αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών και άµεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού µε την κωδική ονοµασία «ΒΟΡΕΑΣ» του ∆ήµου Καµένων Βούρλων

 

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Προεκλογικός πανικός όχι τόσο για τις βουλευτικές εκλογές αλλά για τις αυτοδιοικητικές, στον Δήμο Μακρακώμης

Με ρουσφέτια και παρακάλια κυνηγούν ψηφοφόρους ακόμα και από τα χωριά της Υπάτης – Εκτός …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *