Κυριακή , 10 Δεκεμβρίου 2023
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

Δήμος Καμένων Βούρλων – Οι νέοι Αντιδήμαρχοι που όρισε ο Γ. Συκιώτης

Με απόφαση του, ο Δήμαρχος ΔήμοΥ Καμένων Βούρλων Γιάννης Συκιώτης,  όρισε νέους Αντιδημάρχους με θητεία από 9-10-2020 έως 31-10-2021

Αναλυτικά, αναφέρει η απόφαση:

Ο Δήμαρχος Δήμου Καμένων Βούρλων

1. Ορίζει τους κατωτέρω ∆ημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του ∆ήμου Καμένων Βούρλων, με θητεία από 9-10-2020 έως 31-10-2021, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

Α. Τον κ. Γλυκό Ιωάννη, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  • Την εποπτεία και συντονισμό γραφείου αγροτικής παραγωγής (φυτικής και ζωϊκής)
  • Την υπογραφή βεβαιώσεων βοσκοτόπων
  • Την εποπτεία και συντονισμό γραφείου αλιείας
 • Την εποπτεία και συντονισμό θεμάτων καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων στην ∆ημοτική Ενότητα Μώλου
 • Την εποπτεία και συντονισμό θεμάτων συντήρησης πρασίνου στη ∆ημοτική Ενότητα Μώλου
 • Την αρμοδιότητα λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων στην ∆ημοτική Ενότητα Μώλου
 • Την αρμοδιότητα δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων στην ∆ημοτική Ενότητα ΜώλουΤην έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Μώλου:
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
δ) Συνεργάζεται με τους προέδρους κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
ε) την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας Μώλου
στ) την τέλεση πολιτικών γάμων στη ∆ημοτική Ενότητα Μώλου σε περίπτωση απουσίας του ∆ημάρχου
ζ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και

λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

Β. Την κα. Τσιτίνη Σοφία, και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • την λειτουργία των παιδικών σταθμών
 • την εποπτεία και συντονισμό δράσεων που αφορούν την παιδεία και την δια βίου μάθηση
 • την εποπτεία και το συντονισμό δράσεων αιμοδοσίας και διαχείρισης της Τράπεζας Αίματος του ∆ήμου Καμένων Βούρλων
 • την λειτουργία του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ στο ΣΠΙΤΙ
 • την εποπτεία και συντονισμό δράσεων Προστασίας και Προαγωγής της ∆ημόσιας Υγείας
 • την ευθύνη και εποπτεία των κοινωνικών πολιτικών που αφορούν:

– στην κοινωνική φροντίδα της οικογένειας, του παιδιού, των εφήβων, των

ηλικιωμένων, των ατόμων με αναπηρία καθώς και ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

 • –  στην εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην πρόληψη της παραβατικότητας στην περιοχή του ∆ήμου, με τη δημιουργία Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας.
 • –  στην εφαρμογή προγραμμάτων και μέτρων που στοχεύουν στην πολιτική ισότητας των δύο φύλων.
 • Την εποπτεία και συντονισμό θεμάτων καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων στην ∆ημοτική Ενότητα Αγίου Κων/νου
 • Την εποπτεία και συντονισμό θεμάτων συντήρησης πρασίνου στη ∆ημοτική Ενότητα Αγίου Κων/νου
 • Την αρμοδιότητα λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων στην ∆ημοτική Ενότητα Αγίου Κων/νου
 • Την αρμοδιότητα δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων στην ∆ημοτική Ενότητα Αγίου Κων/νουΤην έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Αγίου Κων/νου:
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
δ) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
ε) την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας Αγίου Κων/νου
στ) την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα Αγίου Κων/νου σε περίπτωση απουσίας του ∆ημάρχου
ζ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

Γ. Τον κ. Σκεπαρνάκο Κων/νο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των Τμημάτων Εμπορικών ∆ραστηριοτήτων
 • την έκδοση των πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος και το χειρισμό των συναφών με αυτές θεμάτων
 • την χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
 • την λειτουργία των ∆ημοτικών και Λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών
 • Την εποπτεία και συντονισμό θεμάτων καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων στην ∆ημοτική Ενότητα Καμένων Βούρλων
 • Την εποπτεία και συντονισμό θεμάτων συντήρησης πρασίνου στη ∆ημοτική Ενότητα Καμένων Βούρλων
 • Την αρμοδιότητα λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων στην ∆ημοτική Ενότητα Καμένων Βούρλων
 • Την αρμοδιότητα δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων στην ∆ημοτική Ενότητα Καμένων ΒούρλωνΤην έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Καμένων Βούρλων:
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
δ) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
ε) την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας Καμένων Βούρλων
στ) την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα Καμένων Βούρλων , σε περίπτωση απουσίας του ∆ημάρχου
ζ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

∆. Τον κ. Κριτσόβα ∆ημήτριο, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α1. Οικονομικών θεμάτων και ιδίως:

i. Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του ∆ήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας- Φωτισμού, Ελέγχου, ∆ημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης ∆απανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου – ∆ιπλογραφικού, Ταμείου, ∆ιαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, ∆ιαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων

ii. Την έκδοση του τεκμηριωμένου αιτήματος, την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

Α2. Τεχνικών Υπηρεσιών

 • Αρμοδιότητες έκδοσης οικοδομικών αδειών
 • Αρμοδιότητες ελέγχου κατασκευών
 • Αρμοδιότητες μελέτης και εκτέλεσης ηλεκτρομηχανολογικών έργων
 • Αρμοδιότητες σε θέματα άρδευσης2. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.3. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του4. α. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Κριτσόβα ∆ημήτριου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σκεπαρνάκος Κων/νος,
  β. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Σκεπαρνάκου Κων/νου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Τσιτίνη Σοφία,γ. Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κ. Τσιτίνη Σοφίας που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γλυκός Ιωάννης,
  δ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Γλυκού Ιωάννη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κριτσόβας ∆ημήτριος.5. Όταν ο ∆ήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κριτσόβας ∆ημήτριος, που αναπληρώνει το ∆ήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του ∆ημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Σκεπαρνάκο Κων/νο.

  6. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήμου Καμένων Βούρλων και στο πρόγραμμα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ»

 

Επιπλέον  παρατείνει την θητεία του ήδη ορισθέντος άμισθου Αντιδημάρχου Παπαναγιώτου ∆ημήτριου , έως 30-10-2021, και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Αρμοδιότητες γραφείου πολεοδομικών εφαρμογών
 • Αρμοδιότητες σε θέματα συγκοινωνιών και κυκλοφορίας
 • Αρμοδιότητες σε θέματα εγκαταστάσεων και αδειοδοτήσεων
 • Αρμοδιότητες σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας
 • Αρμοδιότητες Γραφείου ύδρευσης – Αποχέτευσης
 • την διαχείριση, και τον σχεδιασμό, των στερεών αποβλήτων σε επίπεδο προσωρινήςαποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, κατασκευής μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης
 • Αρμοδιότητες σχεδιασμού , εποπτείας και αποκομιδής ανακυκλώσιμων υλικών
 • Αρμοδιότητες σχεδιασμού γραφείου συντήρησης πρασίνου
Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Γ. Οικονόμου: Συγχαρητήρια στην Αστυνομία – Πολύ γρήγορα συνελήφθη ο δράστης της δολοφονικής επίθεσης εναντίον του 31χρονου αστυνομικού

Ανάρτηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και Βουλευτή Φθιώτιδας, Γιάννη Οικονόμου: “Συγχαρητήρια στην ΕΛ.ΑΣ., που …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *